<<
>>

3.2.1. Інформаційно-аналітичне забезпечення адміністративно-правового режиму детінізації відносин у сфері погашення податкового боргу

Ефективне функціонування адміністративно-правового режиму детінізації у сфері погашення податкового боргу можливе за умови створення відповідної комп’ютерної системи інформаційно-аналітичного забезпечення КСД (далі – КСІАЗ КСД).

Головним завданням КСІАЗ КСД є удосконалення організаційної та функціональної інфраструктури органів ДПС у досліджуваній сфері; забезпечення здійснення ефективного податкового контролю за своєчасністю та повнотою виконання платниками податків своїх податкових обов’язків; створення умов для запобігання виникненню податкового боргу та забезпечення своєчасного його погашення, запобігання вчиненню і припинення адміністративних і фінансових правопорушень, пов’язаних із тіньовими проявами з боку податкових боржників. Також одним із основних завдань інформаційно-аналітичної діяльності у сфері погашення податкового боргу є забезпечення реалізації заходів КСД у сфері погашення податкового боргу, визначених у підрозділі 3.1 даної роботи [256, с. 64].

Інфраструктура КСІАЗ КСД у сфері погашення податкового боргу повинна створюватися на основі базових інформаційних моделей, що розробляються на сьогодні в органах ДПС України у межах проекту Концепції вдосконалення організаційної структури [231].

Теоретико-методологічне підґрунтя дослідження проблем правової інформатики у фінансовій сфері розглянуті у наукових працях таких учених, як Р.А.Калюжного, П.В.Мельника, В.М.Поповича, М.Я.Швеця, В.С.Цимбалюка та ін. [257]. На рівні спеціальних прикладних досліджень необхідно визначити роботу Д.Я.Семир’янова щодо інформаційо-аналітичного забезпечення управління підрозділами податкової міліції [258]. Разом з цим, відсутні наукові дослідження щодо проблем пов’язаних із інформаційно-аналітичним забезпеченням адміністративно-правового режиму детінізації відносин у сфері погашення податкового боргу.

Функціонування КСІАЗ КСД у сфері погашення податкового боргу є допоміжною (забезпечуючою) функцією у загальній структурно-функціональній моделі органів ДПС.

КСІАЗ у сфері погашення податкового боргу системно повинно здійснюватися на загальному та спеціальному рівнях інформаційної системи із урахуванням трьоїрівневої організаційної структури органів ДПС та розробленої у пункті 1.2.1 даної роботи системи документообігу:

1. Загальний (внутрішньоорганізаційний і зовнішній) рівень КСІАЗ КСД у сфері погашення податкового боргу пов’язаний із інформаційним обслуговуванням здійснення основних контролюючих функцій органів ДПС, у т. ч. адміністрування податкового боргу.

2. Спеціальний (внутрішньоорганізаційний і зовнішній) рівень КСІАЗ КСД у сфері погашення податкового боргу пов’язаний із забезпеченням реалізації спеціального блоку заходів КСД щодо підвищення ефективності адміністративно-правової діяльності органів ДПС України у сфері погашення податкового боргу [256, с. 65].

Загальний (внутрішньоорганізаційний і зовнішній) рівень КСІАЗ КСД у сфері погашення податкового боргу розробляється Департаментом розвитку та модернізації ДПС України (далі – ДРМ) відповідно до Стратегічного плану розвитку державної податкової служби України на період до 2013 року [216]. З урахуванням положень зазначеного проекту, а також окремих концепцій та розробок ДРМ наведемо наступні основні елементи загального блоку інфраструктури КСІАЗ у сфері погашення податкового боргу.

Удосконалення внутрішньоорганізаційних процесів адміністративно-правової діяльності органів ДПС, здійснюється шляхом удосконалення інфраструктури окремих інформаційних систем органів ДПС, пов’язаних, наприклад, із обліком платників податків, оброблення податкової звітності, обліком платежів, обслуговування платників податків, податкового аудиту, погашення податкового боргу, апеляцій, розслідування податкових злочинів [259].

З метою мінімізації впливу людського фактора у процесі контрольного супроводження платників податків здійснюється максимальна автоматизація всіх процесів адміністрування податків. Система адміністрування податків, що розробляється ДРМ, передбачає створення державної комп’ютерної системи моніторингу сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), скорочення переліку пільг з ПДВ; створення єдиної методологічної бази обліку показників основної діяльності, відомості про платників податків, які мають податковий борг, і реструктуризацію та списання податкового боргу [260].

Створення єдиної внутрішньоорганізаційної інтегрованої автоматизованої інформаційної бази даних – системи централізації обробки документів (далі – ЦОД) дозволить накопичувати, систематизувати та аналізувати інформацію щодо діяльності платників податків. Внаслідок її створення будуть вирішуватися завдання вводу, обробки і зберігання великого обсягу інформації, отриманої від платників податків. Важливим, на нашу думку, у зазначеній системі даних для завдань КСІАЗ КСД у сфері погашення податкового боргу є те, що, крім функцій ЦОД платників податків та контролю за своєчасністю сплати податків і зборів, на ЦОДи передбачається покласти функції обробки та накопичення даних з інших джерел, у т. ч. державних і недержавних структур, ведення електронного та паперового архівів [250].

Також для підвищення ефективності діяльності органів ДПС здійснюється розробка прототипу комп’ютерної інформаційної системи щодо основних управлінських функцій ДПС, а саме: сегмент „Податковий блок” – „Реєстрація платників податків”, „Обробка декларацій та платежів”, „Облік платежів” [250; 261].

Підпроект „Облік платежів” розробляється в контексті Концепції операційної діяльності ДПС. Метою розбудови бізнес-процесу „Облік платежів” є запровадження нової методології обліку платежів (облік податкового боргу, зарахування коштів, отриманих від реалізації активів) та удосконалення особового рахунку платника податків (податкового боржника). Вдосконалений бізнес-процес „Облік платежів” забезпечуватиме облік конкретних сум податкових зобов’язань платників податків та їх погашення в особових рахунках платників податків за розширеною системою кодування [261].

Автоматизація зазначених вище процедур обробки інформації, у т. ч. аналізу даних податкової і фінансової звітності, інформації із зовнішніх джерел, дозволить податковому керуючому аналізувати фінансово-господарську діяльність податкового боржника і, не виходячи з кабінету, використовувати окремі елементи системи запобіжного податкового контролю щодо погашення податкового боргу [262].

На основі концепції ризико-орієнтованої системи податкового адміністрування, що передбачає зведення до мінімуму людського фактора при підготовці прийняття управлінських рішень, в органах ДПС створюється та запроваджується порядок розподілу платників податків за категоріями уваги та їх супроводження. Автоматизована система забезпечує облік усіх фактів порушень з відміткою методу їх встановлення (камеральною, документальною перевіркою чи заходами, що здійснюються податковою міліцією) та факторів пов’язаних із податковими ризиками попередніх періодів [263]. У такій системі особливе значення має стандартизація адміністративних процедур щодо фінансово-господарського аналізу діяльності платників податків. Одним із засобів такого аналізу є автоматизована перевірка та аналіз податкової звітності платників податків. Для перевірок відбираються платники податків, які мають найбільший податковий ризик за їх класифікацією [259].

Проте, ефективність діяльності органів ДПС підвищиться у випадку здійснення функцій податковим керуючим щодо формування та аналізу податкових ризиків у сфері погашення податкового боргу, класифікованих у підрозділі 1.1 даної роботи, спеціальним комплексним інформаційно-технічними засобом АРМ „Податковий керуючий” [256, c. 66–67; 214, с. 75–77].

Суттєвим напрямом модернізації діяльності органів ДПС в контексті розробки інфраструктури КСІАЗ КСД у досліджуваній сфері є функціонування системи міжвідомчого обміну інформацією, який можна віднести до його спеціального рівня. Синхронізація дій ДРМ та ДПА України повинна бути спрямована на створення державної комп’ютеризованої системи моніторингу сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), розробку положень і набуття чинності закону України щодо міжвідомчого обміну інформацією, а також на створення оптимальної загальної автоматизованої інформаційної моделі даних із управління діяльністю органів ДПС щодо мобілізації доходів бюджету та операцій з бюджетними ресурсами, визначення технологічних і методологічних норм обміну інформацією та отримання інформації від третіх уповноважених осіб, створення оперативного реєстру інформаційних ресурсів [264]. З цією метою в органах ДПС розробляється:

– автоматизована інформаційно-аналітична система органів ДПС (АІАС), яка, крім зазначених вище положень, забезпечує виконання окремих завдань Мінфіну, Міністерства соціальної політики і праці, Державного комітету статистики, Міністерства внутрішніх справ та інших центральних органів державної виконавчої влади;

– єдина інформаційна база даних для оперативного обміну інформацією між Міністерством фінансів України, ДПА України, Держказначейством, Державною митною службою [265].

Спеціальний (внутрішньоорганізаційний і зовнішній) рівень КСІАЗ КСД у сфері погашення податкового боргу. Одним із елементів інформаційно-облікової підсистеми адміністративного моніторингу у сфері погашення податкового боргу повинен бути розроблений у науковій літературі інститут режимно-облікових бланків. Основні положення цього інституту розроблені у розділі V ТДЕ [97, с. 461–485] і тому не будемо на ньому детально зупинятися. Однак, враховуючи предмет та завдання нашого дослідження, пропонуємо звернути увагу на АІС „Режимно-облікові бланки та їх користувачі” як сучасний елемент документального контролю в інфраструктурі детінізації економіки в цілому. Екстраполюючи відповідні знання на предмет нашого дослідження, необхідно застосувати їх для запобігання тіньовим проявам у досліджуваній сфері. Зокрема шляхом створення режимно-облікових бланків – Довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов’язкових платежів) [161]; – Акта про проведення перевірки стану збереження активів платника податків, що перебувають у податковій заставі [125]; – протоколів про застосування арешту активів [266]; – протоколів про адміністративне затримання активів платника податків [267].

Основні елементи та сутнісні ознаки функціонування системи запобіжного податкового контролю були розкриті у підрозділі 3.1 даної роботи. Тепер надамо опис інформаційно-аналітичної інфраструктури запобігання вчинення і припинення адміністративних і фінансових правопорушень, пов’язаних із тіньовими проявами податкових боржників, детінізації відносин у сфері погашення податкового боргу в Україні.

Як було визначено у попередніх підрозділах даної роботи, одним із основних елементів системи запобіжного податкового контролю, є підсистема автоматизованого обміну інформацією між АРМом „Податковий керуючий” і АБД суб’єктів управління і контролю у сфері погашення податкового боргу, а також іншими спеціалізованими державними реєстраційно-дозвільними базами даних [214, с. 74–78]. Систему обміну інформацією можна побудувати так:

– система „Реєстрація платників податків” (виникає ймовірна необхідність об’єднання зазначеної системи з реєстром новостворених суб’єктів господарювання) – АРМ „Податковий керуючий” (зазначена система передбачає автоматизацію обміну даними щодо реєстрації новостворених суб’єктів господарювання (Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців) із функціональною можливістю обміну інформацією між АБД Єдиного реєстру платників податків з уповноваженим органом з питань державної реєстрації або вирішити питання об’єднання зазначених реєстрів новостворених суб’єктів господарювання);

– АРМ „Податковий керуючий” – Державний автоматизований реєстр правочинів (забезпечення здійснення органами ДПС контрольних функцій шляхом реєстрації найбільш ризикових правочинів податкових боржників) [171];

– АРМ „Податковий керуючий” – АБД митних органів (зазначена конфігурація підсистеми надасть можливість обміну даними про експортні контракти (договори), а також формування інформації щодо податкового боргу у суб’єктів ЗЕД в інтегрованих податково-митних АБД, з можливістю оперативного доступу працівників (у режимі On Line), які здійснюють митний контроль, з метою отримання відповідної інформації (довідки, виписки, огляду тощо);

– АРМ „Податковий керуючий” – Державний автоматизований реєстр обтяжень (дана підсистема передбачає автоматизовану передачу, обмін та зберігання інформації щодо фактів реєстрації обтяжень (рішення про застосування органами ДПС арешту активів) в On Line режимі у державному реєстрі обтяжень);

– АРМ „Податковий керуючий” – НБУ (підсистема передбачає обмін інформацією щодо повідомлення установами банків в електронній формі про відкриття/закриття рахунків податкових боржників);

– АРМ „Податковий керуючий” – Державний комітет статистики України (дана підсистема дозволить отримувати органом ДПС статистичну інформацію на підставі форми державного статистичного спостереження № 1-Б „Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість” податкового боржника [130]);

– АРМ „Податковий керуючий” – Національна комісія регулювання електроенергетики України (далі – НКРЕ) (підсистема передбачає обмін інформацією щодо відомчої статистичної звітності СПД – ліцензіатів НКРЕ на підставі „Звітних та розрахункових даних про корисний відпуск електричної енергії за групами та класами споживачів” (форма № 4-НКРЕ); „Звіту про обсяг закачаного природного газу в підземне сховище газу (ПСГ)” (форма 3-НКРЕ-газ); „Звіту про надходження коштів на поточний рахунок ліцензіатів” (форма № 8-НКРЕ-газ) та ін. [131];

– АРМ „Податковий керуючий” – Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (підсистема передбачає обмін інформацією щодо отримання річних звітів закритих акціонерних товариств податкових боржників в електронній формі, який визначає фінансове становище і результати діяльності емітентів з метою інформування громадськості [132]).

Для вирішення питань неплатоспроможності податкових боржників, запобігання невиконання ними податкових обов’язків, фактів незаконного банкрутства, а також усунення факторів відтворення тіньових відносин у процедурах відновлення платоспроможності боржника та визнання його банкрутом, пропонуємо таку модель інформаційного забезпечення.

– АРМ „Податковий керуючий” – Агентство з питань відновлення платоспроможності підприємств та банкрутства (у перспективі після утворення такого органу управління);

– АРМ „Податковий керуючий” – Єдиний державний реєстр судових рішень (господарських судів у справах про банкрутство) [268].

З метою організації належного інформаційно-аналітичного забезпечення застосування заходів адміністративного примусу органами ДПС у сфері погашення податкового боргу необхідно створити таку інфраструктуру.

1. Для забезпечення повноти обліку платників податків орган ДПС повинен щомісячно проводити звірку районного рівня Єдиного банку даних платників податків (юридичних осіб) – Реєстру фізичних осіб – з даними державної реєстрації суб’єктів господарювання – органів статистики з обов’язковим складанням актів звірок [251].

2. Для обробки інформації щодо обліку дій, узгодження реєстрацій застосування обтяжень (за видами арешту активів), податкової історії податкового боржника, зміни у структурі його активів, що перебувають під таким арештом, про стан банківських рахунків платника податків тощо, необхідно створення і функціонування АІС „Адміністративний арешт активів платника податків” [214, с. 77]. Обмін даними в АІС повинен здійснюватися за наступною схемою:

– АІС „Адміністративний арешт активів платника податків” – АРМ „Податковий керуючий”;

– АІС „Адміністративний арешт активів платника податків” – Єдина інформаційна система з обліку, зберігання та оцінки майна, що реалізується за рішеннями органів виконавчої влади (створення зазначеної інтегрованої підсистеми дозволить здійснювати збір, накопичення та аналіз інформації щодо майна, що реалізується за рішеннями органів державної виконавчої влади, а також здійснювати пошук прихованого майна податкових боржників, які ухиляються від виконання податкового обов’язку, визначати альтернативні шляхи погашення податкового боргу платника податків) [269];

– АІС „Адміністративний арешт активів платника податків” – Інформаційно-аналітична система обліку та контролю за реалізацією арештованого державними виконавцями майна (зазначена підсистема являє собою автоматизований комплекс програмного забезпечення, комп’ютерна база даних, з використанням якої здійснюється облік майна, на яке державним виконавцем звернуто стягнення та яке передано на реалізацію до спеціалізованої організації, а також облік результатів цієї реалізації) [270].

Забезпечення функціонування КСІАЗ в органах ДПС дозволить отримати такі результати.

1. Систематизація та уніфікація систем зовнішнього та внутрішнього електронного документообігу контрольної діяльності за схемою податковий боржник – орган ДПС – податковий боржник. На основі уніфікації інформаційних потоків та автоматизації системи документообігу може бути створена удосконалена схема передачі, накопичення, аналізу, оцінки та прогнозування електронної інформації про діяльність учасників контрольних правовідносин у сфері погашення податкового боргу.

2. Належна організація оперативного обміну необхідною управлінською інформацією (документами) між учасниками контрольних правовідносин у сфері погашення податкового боргу надасть можливість:

– прийняття своєчасних, ефективних і правильних нормативно-правових актів;

– організації ефективного податкового контролю за проведенням найбільш ризикових фінансово-господарських операцій податкових боржників (відчуження, використання, ліквідації та ін.);

– запобігання фактів фальсифікації та підробки облікової, звітної, адміністративної документації;

– виявлення, локалізації та усунення специфічних факторів, що зумовлюють чи сприяють виникненню та зростанню реального або штучного податкового боргу платників податків, запобігання вчиненню і припинення адміністративних і фінансових правопорушень, пов’язаних із тіньовими проявами з боку податкових боржників.

<< | >>
Источник: Позняков Спартак Петрович. адміністративно-правовий режим ДЕТІНІЗАЦІЇ ВІДНОСИН У СФЕРІ погашення податкового боргу. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Ірпінь –2006. 2006

Еще по теме 3.2.1. Інформаційно-аналітичне забезпечення адміністративно-правового режиму детінізації відносин у сфері погашення податкового боргу:

 1. 3.1. Організація процесу формування передумов функціонування адміністративно-правового режиму детінізації відносин у сфері погашення податкового боргу
 2. 1.3. Сутність поняття „адміністративно-правовий режим детінізації відносин у сфері погашення податкового боргу” та його основні елементи
 3. Позняков Спартак Петрович. адміністративно-правовий режим ДЕТІНІЗАЦІЇ ВІДНОСИН У СФЕРІ погашення податкового боргу. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Ірпінь –2006, 2006
 4. РОЗДІЛ 3 АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ ДЕТІНІЗАЦІЇ ВІДНОСИН У СФЕРІ ПОГАШЕННЯ ПОДАТКОВОГО БОРГУ
 5. 1.1. Стан адміністративно-правового регулювання відносин у сфері погашення податкового боргу
 6. 2.2. Визначення, класифікація та характеристика факторів відтворення тіньових відносин у сфері погашення податкового боргу
 7. 2.1. Поняття, види, структура тіньових відносин та способів тіньових проявів у сфері погашення податкового боргу
 8. РОЗДІЛ 2 СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ТІНЬОВИХ ВІДНОСИН у сфері погашення податкового боргу
 9. 3.2. Організаційно-правова інфраструктура як елемент системи забезпечення погашення податкового боргу і протидії тіньовим проявам податкових боржників
 10. РОЗДІЛ 1 Сфера погашення податкового боргу як об’єкт адміністративно-правового регулювання
 11. 1.2. Стан функціональної структури органів (підрозділів) державної податкової служби у сфері погашення податкового боргу: вітчизняна практика та міжнародний досвід
 12. 2.1. Використання інформаційних технологій в організації інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів державного управління
 13. Інформаційно-аналітичне забезпечення проведення негласних слідчих (розшуковнх) дій оперативними підрозділами органів внутрішніх справ
 14. 2.7. Перспективи правового регулювання у сфері суспільних інформаційних відносин
 15. ТЕМА 8.ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Информационное право - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правоведение - Предпринимательское право - Прокурорский надзор - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Экологическое право - Юридическая психология -