<<
>>

ВСТУП

Актуальність теми. Пріоритетним напрямом розбудови української державності в сучасних умовах є модернізаційні перетворення в політичній, економічній, культурній, освітній, правовій сферах, розроблення адекватних механізмів входження до кола цивілізованої світової спільноти, інтегрування в міжнародні структури, у тому числі зближення з ЄС.

За таких умов нагальним завданням усвідомлюється необхідність забезпечення відповідності національного законодавства визнаним європейським стандартам у сфері демократії та прав людини. Так, на сьогодні про наближення національного законодавства до права ЄС із метою подальшої політичної, правової та економічної інтеграції свідчать Угода про партнерство і співробітництво між ЄС і Україною, Закон України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» та ряд інших нормативних актів.

Модернізація правової системи України передбачає насамперед реформування адміністративного права як фундаментальної галузі публічного права. Адже зазначена галузь покликана забезпечувати суспільний лад, запобігання посягань на власність, соціально-економічні, політичні й особисті права та свободи громадян, законні інтереси підприємств, установ, організацій, порушень встановленого державного й громадського порядку, сприяти зміцненню законності, неухильному дотриманню конституційних гарантій української держави. Це дає змогу висунути декілька аргументів щодо актуальності теми дисертаційного дослідження.

По-перше, розвиток відносин із європейським співтовариством на сьогодні є одним із пріоритетів зовнішньоекономічної політики України, направлених на створення економічних і правових передумов для створення зони вільної торгівлі Україна - ЄС. За цих умов, як фізичні, так і юридичні іноземні особи як ніколи активно вступають у різні сфери взаємодії, що передбачає пересічення правового поля різних країн.

Така активність зазначених суб’єктів не позбавлена

проблем, серед яких - помітний приріст протиправних проявів з їх боку, що безпосередньо потребує віднайдення ефективних шляхів їх попередження та протидії їм.

По друге, актуальність проблеми поглиблюється відсутністю чіткої системи законодавчого регулювання адміністративної відповідальності фізичних та юридичних осіб країн ЄС. Наявність численних нормативних актів різної юридичної сили не вирішує проблем щодо правового статусу суб’єктів адміністративного правопорушення, прогалин правової регламентації провадження у справах про адміністративне видворення тощо. Наявні нормативно-правові акти нерідко суперечать загальновизнаним нормам міжнародного права, що створює умови для вияву формалізму, порушення законності. Тому постає необхідність дати науково-практичну оцінку сучасній кодифікації адміністративно-правових норм вітчизняного й зарубіжного законодавства, що регулюють суспільні відносини в цій сфері, а також виробити практичні рекомендації щодо їх удосконалення.

По-третє, перехід до ринкових методів управління економікою, інтеграція в міжнародні економічні структури, розвиток інвестування з боку країн ЄС, що останніми роками є все більш помітним, безпосередньо спонукає до вдосконалення інституту адміністративної відповідальності іноземних юридичних осіб, визначення шляхів коригування механізму протидії таким правопорушенням.

У правовій науці питання адміністративної відповідальності іноземних фізичних та юридичних осіб завжди вирізнялися актуальністю та затребуваністю. Окремим аспектам цього питання приділяли увагу в своїх дослідженнях такі українські та російські вчені, як В.Б. Авер’янов, С.С. Алексеєв, О.Ф. Андрійко, О.М. Бандурка, Д.М. Бахрах, Ю.П. Битяк, С.М. Братусь, А.С. Васильєв, М.В. Вітрук, В.М. Галунько, І.П. Голосніченко, Є.В. Додін, О.Т. Зима, О.Л. Жильцов, В.М. Манохін, Р.А. Калюжний,

С.В. Ківалов, І.М. Козлов, В.К. Колпаков, А.Т. Комзюк, Б.М. Лазарєв,

О.О. Лукашева, О.Є. Луньов, В.І.

Олефір, В.І. Палько, Н.Г. Саліщева,

М.С. Студенікіна, Ю.М. Тодика та ін.

Численні теоретичні розвідки науковців сприяють суттєвому наближенню до розуміння сутності адміністративної відповідальності в сучасних умовах. Проте їх концептуальні системи, перетинаючись, лише фрагментарно репрезентують якісь із аспектів досліджуваного предмета. Аналіз таких джерел дають змогу віднести до широкого спектру проблем, які нині залишилися поза увагою вчених, й питання щодо адміністративної відповідальності фізичних та юридичних осіб країн ЄС.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до вимог п. 34 додатку 16 Пріоритетних напрямків наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на період 2010-2014 рр., затверджених наказом МВС України від 29 липня 2010 р. № 347. Окрім цього, робота спрямована на подальшу реалізацію положень Програми інтеграції України до ЄС, затвердженої Указом Президента України від 14 вересня 2000 р. № 1072/2000, Концепції

Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, затвердженої Верховною Радою України від 21 листопада 2002 р., а також Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 р., схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. №2 1209-р.

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є теоретичний аналіз адміністративної відповідальності фізичних та юридичних осіб країн ЄС, пошук шляхів адаптації українського законодавства до механізмів міжнародного регулювання даної сфери правовідносин, розроблення практичних рекомендацій щодо протидії та запобігання адміністративним правопорушенням іноземців у сучасних умовах.

Для досягнення мети дослідження поставлено такі задачі:

- здійснити теоретико-правовий аналіз особливостей інституту

адміністративної відповідальності іноземних фізичних і юридичних осіб;

- уточнити зміст поняття адміністративної відповідальності іноземних фізичних і юридичних осіб - представників країн ЄС як суб’єктів адміністративних правопорушень;

- дати науково-практичну оцінку сучасній кодифікації адміністративно- правових норм в Україні, що регулюють суспільно відносини у сфері адміністративної відповідальності фізичних та юридичних осіб країн ЄС;

- встановити коло підстав застосування адміністративної відповідальності до фізичних та юридичних осіб країн ЄС;

- дослідити правову природу адміністративних стягнень, що застосовуються до фізичних та юридичних осіб країн ЄС;

- визначити шляхи реформування українського адміністративного законодавства, його гармонізації зі стандартами міжнародного права та європейського законодавства в сфері адміністративної відповідальності стосовно фізичних та юридичних осіб країн ЄС;

- з’ясувати адміністративно-правові гарантії захисту прав фізичних та юридичних осіб країн ЄС у сфері адміністративної відповідальності;

- розробити рекомендації, спрямовані на вдосконалення та розвиток законодавства, що встановлює та регламентує адміністративну відповідальність фізичних та юридичних осіб країн ЄС.

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у сфері адміністративної відповідальності.

Предмет дослідження - адміністративна відповідальність фізичних та юридичних осіб країн ЄС в Україні.

Методи дослідження. Для досягнення наукової об’єктивності отриманих результатів автором використано загальнонаукові, філософські та спеціально- правові методи наукового дослідження. За допомогою загальнонаукових і філософських методів досліджено теоретико-правові засади інституту адміністративної відповідальності фізичних та юридичних осіб у системі юридичної відповідальності, ґенезу передумов законодавчого регулювання адміністративної відповідальності іноземців - представників країн ЄС

(підрозділи 1.1, 1.2). Діалектичний метод є підґрунтям аналізу проблем правового регулювання адміністративної відповідальності іноземців за законодавством України (підрозділи 2.1-2.3). Статистичний метод

використано для дослідження кількісних показників урегулювання міграційної політики в Україні, динаміки адміністративної відповідальності іноземців в Україні (підрозділи 2.1, 2.3). Формально-юридичний метод застосовано для визначення змісту правових норм, які регулюють суспільні відносини, що виникають у сфері адміністративної відповідальності іноземців в Україні (підрозділи 1.1, 1.2, 2.1-2.3, 3.1, 3.2). Метод системного аналізу використано для аналізу стану сучасного адміністративного законодавства, законодавчих актів, наукових праць вітчизняних і зарубіжних учених щодо визначення сутності понять адміністративної відповідальності фізичної особи країн ЄС, а також юридичної особи країн ЄС (підрозділи 1.1, 1.2). Порівняльно-правовий метод дав змогу з’ясувати шляхи реформування українського адміністративного законодавства в зазначеній сфері, порівняти вітчизняні та зарубіжні норми адміністративно-правові гарантії захисту прав фізичних та юридичних осіб країн ЄС у сфері адміністративної відповідальності (підрозділи 3.1, 3.2). При цьому, наскрізним у роботі є застосування логіко-юридичного (догматичного) методу, що особливо цінним виявився під час формулювання висновків і рекомендацій практичного характеру в межах проблематики дослідження.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в дисертації вперше у вітчизняній юридичній науці здійснено теоретичний аналіз адміністративної відповідальності фізичних та юридичних осіб країн ЄС, спрямований на пошук шляхів адаптації українського законодавства до механізмів міжнародного регулювання даної сфери правовідносин. Наукова новизна одержаних результатів представлена у таких положеннях:

уперше:

- запропоновано авторське визначення поняття адміністративної відповідальності іноземних фізичних і юридичних осіб - представників країн ЄС як суб’єктів адміністративних правопорушень, що усвідомлюється як

реакція з боку української держави, що має на меті охорону та захист суспільних відносин і виникає внаслідок учинення іноземними фізичними чи юридичними особами адміністративних проступків та полягає в цілеспрямованому, нормативно врегульованому застосуванні до них

уповноваженими на те органами чи посадовими особами адміністративних стягнень, які тягнуть для цих осіб обтяжливі наслідки майнового, морального, особистішого чи іншого характеру;

- розроблено практичні рекомендації щодо кодифікації законодавства про адміністративну відповідальність юридичних осіб, яка може бути проведена на базі чинного КУпАП, відносно протидії та попередження нелегальної міграції як одному з головних чинників, що напряму пов’язані з притягненням до адміністративної відповідальності іноземців, забезпечення реалізації належної політики в галузі забезпечення прав і свобод іноземців під час притягнення до адміністративної відповідальності;

удосконалено:

- наукове положення, відповідно до якого в системі адміністративних правопорушень, закріплених в адміністративно-деліктному законодавстві України, правопорушенням, учиненим іноземними фізичними особами, а саме - представниками країн ЄС, відводиться особливе місце. Адже, порівняно з іноземцями більшості інших країн, вони користуються безвізовим режимом в’їзду в Україну, а також, окрім національного законодавства, адміністративна відповідальність цієї категорії осіб лежить у площині міжнародно-правових актів, ратифікованих Україною, та інших нормативних актів євроінтеграційного спрямування;

- наукове твердження, відповідно до якого, незважаючи на активне використання правового інституту адміністративної відповідальності юридичних осіб в юридичній практиці іноземних країн, особливо країн ЄС, вітчизняне законодавство не визначає таку категорію осіб як суб’єктів адміністративної відповідальності. Проте правозастосовна практика свідчить про нагальну необхідність визнання та закріплення на законодавчому рівні юридичних осіб як суб’єктів зазначеного виду відповідальності. Аналіз існуючих адміністративно-правових доктрин дає підстави стверджувати, що підставами для притягнення юридичної особи до відповідальності є наявність системи правових актів, якими встановлюється адміністративна відповідальність (нормативна підстава), факт учинення проступку (фактична підстава) та акт компетентного суб’єкта щодо накладення конкретного стягнення (процесуальна підстава);

- ідею стосовно особливостей інституту адміністративної відповідальності іноземних фізичних і юридичних осіб, зокрема в якості його головних критеріїв визначено: умову (адміністративне правопорушення (проступок); специфіку реагування держави; уповноважений орган, якому законодавством надано право притягувати до адміністративної відповідальності; порядок притягнення до відповідальності, що встановлений законодавством і містить необхідні гарантії законності, здійснення права на захист; керування нормами адміністративного права, якими регулюється процес притягнення до відповідальності;

дістало подальший розвиток:

- положення, згідно з яким адміністративно-правовий статус іноземних

фізичних та юридичних осіб визначається, насамперед, обсягом і характером їх адміністративної правосуб’єктності, яку утворюють адміністративна

правоздатність, дієздатність і деліктоздатність. При цьому кожний із зазначених елементів, будучи частиною цілого, з одного боку, мають самостійне значення, з іншого - прояв функціональної ролі кожного з них залежить від впливу інших елементів. З огляду на це, правовий статус фізичних і юридичних осіб країн ЄС небезпідставно слід уважати передумовою законодавчого регулювання їх адміністративної відповідальності;

- твердження про те, що заходи адміністративно-правового примусу є ключовою складовою інституту адміністративної відповідальності іноземних фізичних і юридичних осіб. Серед нагальних проблем, якими зазначена сфера адміністративно-правових відносин вирізняються: потреба в приведенні заходів адміністративно-правового примусу у відповідність до внутрішньодержавних потреб сьогодення та міжнародно-правових вимог; недостатнє врахування правоохоронного й правозахисного потенціалу адміністративного примусу; розпорошеність значної кількості нормативно-правового матеріалу, відсутність єдиного підходу до застосування примусових заходів тощо.

Практичне значення одержаних результатів. Теоретичні та прикладні висновки й рекомендації дисертаційного дослідження використовуються та можуть бути використані у:

науково-дослідницькій сфері - як підґрунтя для подальшого розроблення проблеми адміністративної відповідальності іноземних фізичних та юридичних осіб;

законотворчій діяльності - під час подальшого вдосконалення адміністративного законодавства в аспекті адміністративної відповідальності іноземних фізичних і юридичних осіб на території України;

правозастосовній діяльності - в процесі вдосконалення механізму міжнародного регулювання адміністративної відповідальності іноземців, урегулювання міграційної політики, зокрема в діяльності ДМС, а також під час підготовлення науково-практичних коментарів до КУпАП;

навчально-методичній роботі - під час підготовки навчальних посібників і підручників з адміністративного права, викладання відповідних спецкурсів із теоретичних проблем адміністративного права та адміністративної діяльності;

правовиховній сфері - для підвищення рівня правової культури населення, формування фахової правосвідомості студентів, слухачів і курсантів юридичних вузів.

Апробація результатів дисертації. Дисертація виконана та обговорена на кафедрі адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності ОВС Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Її матеріали були представлені на двох науково-практичних конференціях «Публічне адміністрування в сфері внутрішніх справ» (м. Київ, 14 травня

2015 р.) та «Вітчизняна юридична наука в умовах сучасності» (м. Харків, 2021 березня 2015 р).

Публікації. Основний зміст дисертаційного дослідження відображений у 5 працях, з них: 4 - наукові статті у виданнях, які визначені Міністерством освіти і науки України як фахові з юридичних наук, 1 - наукова стаття опублікована в іноземному виданні, та 2 - тези, опубліковані в збірниках матеріалів конференцій.

<< | >>
Источник: ВІХРОВА ВІКТОРІЯ СТАНІСЛАВІВНА. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В УКРАЇНІ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2015. 2015

Еще по теме ВСТУП:

 1. ВСТУП
 2. ВСТУП
 3. ВСТУП
 4. ВСТУП
 5. Вступ
 6. ВСТУП
 7. ВСТУП
 8. ВСТУП
 9. ВСТУП
 10. ВСТУП
 11. ВСТУП
 12. ВСТУП
 13. ВСТУП
 14. ВСТУП
 15. ВСТУП
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Информационное право - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правоведение - Предпринимательское право - Прокурорский надзор - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Экологическое право - Юридическая психология -