<<
>>

Д.Й.Никифорчук та ін.. Оперативно-розшукова діяльність: Навч. посіб. / Є. М. Моісеєв, О.М.Джужа, / За ред. проф. О. М. Джужи. - К. : Правова єдність,2009. -310с.. 2009

Подано базові нетаємні положення оперативно-розшукової діяльності, вивчення яких відповідає вимогам підготовки фахівців-оперативників і які ґрунтуються на нормах Конституції України, Закону України "Про оперативно- розшукову діяльність", інших законодавчих та відомчих нормативно-правових актах, практиці їх застосування, судовій практиці, положеннях сучасної оперативно-розшукової теорії. Використано фундаментальні праці теоретиків і вчених, які зробили значний внесок у становлення та розвиток оперативно- розшукової діяльності. Рекомендовано працівникам правоохоронних органів, викладачам та науковим працівникам, студентам, а також читачам, які цікавляться проблемними питаннями, що виникають у процесі розкриття злочинів.

<< | >>
ТЕМА 1 Предмет, принципи і завдання оперативно-розшукової діяльності
ТЕМА 2 Історія оперативно-розшукової діяльності
ТЕМА 7 Контроль і нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності
ТЕМА 8 Підрозділи, уповноважені проводити оперативно-розшукову діяльність
ТЕМА 9 Оперативно-розшукова профілактика злочинів
ТЕМА 14 Психологічне супроводження оперативно-розшукової діяльності в органах внутрішніх справ України
ТЕМА 15 Психологічний портрет особи, що становить оперативний інтерес

Книги и учебники по дисциплине Оперативно-розыскная деятельность:

  1. С. В. Албул, С. В. Андрусенко, и др.. Основи оперативно-розшукової діяльності : навч. посіб. /— Одеса : ОДУВС, 2016. —270с. - 270 год
  2. ШАТОХИН ИВАН ДМИТРИЕВИЧ. ПРИНЦИП УВАЖЕНИЯ И СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Барнаул 2018 - 2018 год
  3. Шкабин Геннадий Сергеевич. УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНЫЕ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ. Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Москва - 2018 - 2018 год
  4. Шинкаренко І.Р.. Правові та організаційні основи здійснення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій (структурно-логічні схеми) підрозділами кримінальної поліції: навчальний посібник / І.Р. Шинкаренко, І.О. Шинкаренко, О.В. Кириченко / за ред. професора І.Р. Шинкаренка. - Дніпропетровськ : ДДУВС,2016. - 224 с. - 2016 год
  5. Родичев Максим Леонидович. ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННОГО ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ (НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА РФ). ДИССЕРТАЦИЯ на соискание учёной степени кандидата юридических наук. Санкт-Петербург 2015 - 2015 год
  6. СКОЛОТНЕВ Максим Александрович. ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В ПОГРАНИЧНЫХ ОРГАНАХ ФСБ РОССИИ. Д И СС Е Р Т А Ц И Я на соискание учёной степени кандидата юридических наук. Люберцы - 2015 - 2015 год
  7. Е.О. Дідоренка. Негласні слідчі (розшукові) дії та особливості їх проведення оперативними підрозділами органів внутрішніх справ: навчально-практичний посібник / Б.І. Бараненко, О.Б, Бочковий, К.А. Гусєва та ш. ; MBC України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім,. - Луганськ : РБВ ЛДУВС їм. Е.О. Дідоренка,2014. - 416 с. - 2014 год
  8. Бандурка О. М.. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності: монографія / О. М. Бандурка. - Харків : Золота миля,2012. - 620 с. - 2012 год
  9. Дидоренко Э.А., и др.. Основы оперативно-розыскной деятельности в Украине (понятие, принципы, правовое обеспечение). Учебное пособие. - К.: Центр учеб­ной литературы,2007. - 264 с. - 2007 год
  10. Машков Сергей Александрович. РАСКРЫТИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОВ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА C ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Иркутск - 2004 - 2004 год
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Информационное право - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правоведение - Предпринимательское право - Прокурорский надзор - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Экологическое право - Юридическая психология -