ЭКОНОМИКА

 • Шоидарвозова М. С.. Свободные экономические зоны как форма привлечения иностранных инвестиций в экономику Республики Таджикистан. 2005

  Основная цель диссертационной работы состоит в разработке научных основ формирования и развития СЭЗ как инструмента для привлечения иностранных инвестиций в некоторые территории, а также прогноза перспектив развития СЭЗ в Республике Таджикистан в процессе перехода к рыночной экономике, и подготовке практических рекомендаций, позволяющих в полной мере реализовать возможности СЭЗ.

 • Левицкий К. В.. Свободные экономические зоны и инструмент стимулирования экономической активности (на примере Калининградской области) / Диссертация. 2005

  Целью исследования диссертации является выявление основных тенденций развития свободных экономических зон, прежде всего анклавно-эксклавного типа, роли СЭЗ в стимулировании экономической активности и на этой основе разработка рекомендаций по обеспечению эффективного экономического развития Калининградской области в условиях расширения Европейского Союза на восток, в том числе по дальнейшему совершенствованию механизма свободной (особой) экономической зоны в регионе, а также оценка возможной роли региона в будущем.

 • Кредісов А.І.. Управління зовнішньоекономічною діяльністю. К.2002. - 552 с.. 2002

  ПЕРЕДМОВА ДО 2-ГО ВИДАННЯ Перше видання цієї роботи не мало аналогів в Україні, як і в інших країнах, що виникли на території пострадянської держави. Насамперед цим пояснювався інтерес до книги. Водночас були й інші обставини, які забезпечили постійно зростаючий на неї попит, що, зрештою, привело колектив авторів до думки про необхідність підготовки другого видання. Серед цих обставин назвемо такі. По-перше, незворотність процесу ринкових перетворень, що охопили усі галузі господарювання, у тому числі й зовнішньоекономічну діяльність. В умовах настільки ж незворотного процесу розвитку незалежності держав колишнього СРСР і водночас дедалі більшого прагнення до збереження економічних зв'язків між ними чинник управління став одним із визначальних факторів забезпечення їх економічного прогресу. По-друге, пропозиції науково-педагогічних колективів багатьох навчальних закладів, спрямовані на удосконалення структури посібника, а також отримані у цьому зв'язку відгуки студентів і слухачів інститутів підвищення кваліфікації, практичних працівників, рецензії фахівців. По-третє, потреба в доповненні матеріалу, пов'язана з узагальненням досвіду зовнішньоекономічної діяльності країн не тільки з перехідною, а й давно сформованою ринковою економікою, із тими змінами, що постійно в ній відбуваються на національному і міжнаціональному рівнях. Нарешті, ще одна обставина - результати наукового пошуку у сфері зовнішньоекономічної діяльності, досягнуті за період, що минув після опублікування першого видання. При підготовці нового видання використані й ураховані праці членів авторського колективу: монографії, статті, захищені дисертації інших дослідників, а також матеріали конференцій та інших наукових форумів. Усе сказане обумовило структурні зміни й доповнення, внесені авторами в розділи і параграфи книги. Так, зокрема, були написані три нові розділи: "Організації у сфері міжнародної торгівлі" (розділ 3); "Сутність митного режиму та механізм управління ним" (розділ 10); "Імідж і реклама фірми в міжнародній торгівлі" (розділ 20). Крім того, внесені доповнення в розділи про еволюцію теорій управління зовнішньоекономічною діяльністю, про стимулювання і захист іноземних інвестицій, організацію маркетингових досліджень на зовнішньому ринку, облік зовнішньоекономічних зв'язків підприємств, аналіз інвестиційних проектів. Усі розділи доопрацьовані з урахуванням нової монографічної та періодичної літератури, урядових і законодавчих актів. Відповідно це відбито в списку використаної і рекомендованої літератури. Водночас, як і при підготовці першого видання, автори прагнули зробити книгу простою і зрозумілою широкому читачеві. Про її навчальний характер свідчать і суто формальні ознаки: наявність словника, ключових слів і проблемних завдань до кожного розділу, списку використаної літератури, предметного покажчика, рекомендованої літератури. Після першого видання аналогічні книги з'явилися в Україні та в інших країнах СНД. Проте якихось переваг у підходах, структурі або суті викладу матеріалу ми не помітили. Це дає підстави сподіватися, що й друге видання нашої роботи буде схвально зустрінуте фахівцями, викладачами і студентами, одержить визнання широкої читацької аудиторії. Книга написана членами кафедри управління зовнішньоекономічною діяльністю Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка: А.І.Кредісов, доктор економічних наук (керівник авторського колективу, науковий редактор) - передмова, розділи 1, 23; С.Н.Березовенко, кандидат економічних наук - розділи 1, 2; Г.Н.Биков, кандидат економічних наук - розділи 4, 9, 14, 20; В.В.Волошин, кандидат економічних наук - розділи 3, 6, 7, 8, словник термінів; В.П.Мазуренко, кандидат економічних наук - розділ 10; Д.П.Расшивалов, кандидат економічних наук - розділи 19, 24; В.І.Серажим, кандидат економічних наук - розділи 5, 10, 11, 16; А.І.Ступницький, кандидат економічних наук - розділи 15, 21; А.М.Тищенко, кандидат економічних наук - розділи 12, 13, 18; З.С. Черняк, кандидат економічних наук - розділ 17; І. Ю.Потапов, кандидат економічних наук - розділи 22, 23. У науково-допоміжній роботі брала участь В.І. Сукнова. Автори щиро дякують усім, хто доброзичливо сприйняв вихід у світ книги, зацікавлено висловив свої зауваження і побажання. Слова нашої особливої подяки завідувачеві відділом Інституту міжнародної економіки і міжнародних відносин АН України, заслуженому діячеві науки і техніки України, доктору економічних наук В.С.Будкіну, директору Школи міжнародного бізнесу при Києво-Могилянській академії доктору економічних наук Е.Г.Панченку, президенту Національної академії управління, кандидату економічних наук С.А.Єрохіну за рецензування роботи і цінні поради, що по можливості нами були враховані.

 • ИКОННИКОВ Василий Николаевич. Управление внешнеэкономической деятельностью торговых посредников в регионе. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Орел - 1999. 1999

  Специальность 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством. Научный руководитель -кандидат экономических наук, профессор Н.Н.Цикорев