<<
>>

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації:

1. Гілін Є. О. До питання засобів правового регулювання впровадження інноваційних технологій управління в діяльність органів місцевого самоврядування.

Науковий вісник публічного та приватного права. 2016. № 1. С. 45-49.

2. Гілін Є. О. Сутність та роль інноваційної діяльності як засобу вдосконалення функціонування органів місцевого самоврядування. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2016. № 2. С. 7882.

3. Гилин Е. А. Сущность и структура административно-правового механизма внедрения инновационных технологий управления в деятельность органов местного самоуправления. Право и Политика. 2016. № 3. С. 98-102.

4. Гілін Є. О. Нормативно-правові засади впровадження інноваційних технологій управління в діяльність органів місцевого самоврядування. Науковий вісник публічного та приватного права. 2017. № 1. С. 12-16.

5. Hilin E. O. Development management of local authorities and introduction of innovative technologies into it after Ukraine the status of an independent state. Visegradjournal on human rights. 2017. № 1/1. P. 27-31.

6. Гілін Є. О. Значення інноваційної діяльності для вдосконалення функціонування органів місцевого самоврядування. Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». 2017. № 2. С. 94-104.

7. Гілін Є. О. Роль державного агентства з питань електронного урядування України у механізмі забезпечення впровадження інноваційних технологій управління в діяльність органів місцевого самоврядування. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 5 (255). С. 96-99.

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації:

8. Гілін Є. О. Правовий статус державного агентства з питань електронного урядування України у механізмі забезпечення впровадження інноваційних технологій управління в діяльність органів місцевого

самоврядування.

Особливості розвитку публічного та приватного права в Україні: матеріали Міжнар. наук.-практ.конф. (м. Харків, 15-16 лип. 2016 р. ). Х.: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2016. С. 26-28.

9. Гілін Є. О. Адміністративно-правовий механізм впровадження

інноваційних технологій управління в діяльність органів місцевого

самоврядування. Актуальні питання реформування правової системи України: матеріали Міжнар. наук.-практ.конф. (м. Дніпро, 1-2 лип. 2016 р.). Дніпро: ГО «Правовий світ», 2016. С. 49-51.

10. Гілін Є. О. Характеристика окремих засобів правового регулювання впровадження інноваційних технологій управління в діяльність органів місцевого самоврядування. Розвиток правової системи України в умовах сьогодення: матеріали Міжнар. наук.-практ.конф. (м. Харків, 6-7 трав. 2016 р.). Х.: Східноукр. наук.юрид.орг., 2016. С. 84-85.

11. Гілін Є. О. Становлення місцевого самоврядування та управлінської діяльності його органів в Україні. Право як ефективний суспільний регулятор: матеріали Міжнар. наук.-практ.конф. (м. Львів, 17-18 лют. 2017 р.). Львів: Західноукр.орг. «Центр правничих ініціатив», 2017. С. 66-68.

12. Гілін Є. О. До проблеми визначення поняття «місцеве самоврядування». Правове забезпечення політики держави на сучасному етапі її розвитку: матеріали

Міжнар. наук.-практ.конф. (м. Харків, 3-4 берез. 2017 р.). Х.: Східноукр. наук.юрид.орг., 2017. С. 61-63.

SUMMARY

Gilin Y.O. Administrative and Legal Foundationsof an Introduction of Innovative Management Technologies into the Activities of Local Governments. - Manuscript.

Thesis for the Candidate Degree in Law (DPh). Speciality 12.00.07 - administrative law and process; financial law; information law. - Kyiv International University, Research institute of public law. - Kyiv, 2017.

Thesis presents a theoretical generalization and a new solution of the scientific problem - the definition of the essence and peculiarities of the administrative and legal foundations of the introduction of innovative management technologies in the activities of local self-government bodies.

The genesis of the development of management of the activities of local selfgovernment bodies is revealed and the state of introduction of innovative technologies is considered. It is revealed that the formation of local self-government and the administrative activities of its bodies in Ukraine have a long history, which is characterized both by significant positive achievements and prolonged periods of stagnation in the development of this institution.

The modern forms of management of activity of local self-government bodies are characterized. Legal forms include: normative activity (through the rule-making form local self-government bodies establish rules of conduct in the spheres that are assigned by law to their competence); law enforcement activity consisting in the fact that by their decisions of an individual nature they adapt the general norms of law to specific cases); establishment activities; control activities. The organizational forms of the activities of local self-government bodies include: a) organizational and functional (reflecting the way in which the work of local self-government bodies is organized and carried out,in what form and order they work); b) organizational and technical. The place ofinnovative technologiesamong the forms of management of the activities of local governments is defined.

The state of normative and legal regulation of innovative management technologies in the activities of local self-government bodies is outlined, in this connection it is emphasized that the current normative legal acts, stating the acute need to increase the level of quality, efficiency and effectiveness of management services, in particular those providing by the authorities of local self-government, do not directly oblige public service entities that provide such services to introduce innovative technologies in their activities as necessary condition of its improvement.

The concept and structure of the administrative and legal mechanism for the introduction of innovative management technologies in the activities of local selfgovernment bodies are clarified.

It is determined that the administrative and legal mechanism of the implementation of innovative management technologies in the activities of local self-government bodies is a complex system of interrelated political and legal, organizational and managerial means and measures by which the relevant new methods, techniques and means of public administration are implemented and their proper implementationis ensured.

The mechanism of legal regulation of the introduction of innovative management technologies in the activities of local self-government bodies is characterized. It has been established that the structure of the administrative and legal mechanism for the implementation of innovative management technologies in the activities of local self-government bodies is formed by three main constituents: normative-legal, organizational-institutional and managerial (or functional) ones.

The concept of means of legal regulation of the introduction of innovative management technologies in the activities of local self-government bodies is defined. It is proved that the main means of legal regulation of the introduction of innovative management technologies into the activities of local self-government bodies are: a) legal principles; b) norms of law (legal norms); c) normative legal act; d) legal relationship.

The ways of an improvementof legal regulation of the introduction of innovative management technologies in the activities of local self-government bodies are suggested. With the purpose of consistent and effective introduction of innovative management technologies in the activities of local self-government bodies, it is proposed at the regulatory level to solve a number of important tasks: firstly, the concept of introducing innovative technologies into the activities of public administration bodies, in particular the mechanism of self-government, should be formulated. Such a concept should include: justified link between the quality and effectiveness of public administration and the level of innovation in the country; determined purpose and tasks of introduction of innovative technologies in the mechanism of self-government management; certain principles on which this process should take place; definition of the main, priority directions for the implementation of innovative management technologies; definition of the bases for the assessment of the effectiveness of the introduction of these technologies into the activities of local selfgovernment bodies; second, to regulate the issue of participation of the state and local self-government bodies in logistical and financial support of the functioning of this mechanism; thirdly, to regulate the possibility of using local government authorities and officials of consulting; fourthly, to make appropriate amendments to the law on local self-government bodies, according to which science and innovation should become one of the main principles of local governments’ activities.

The foreign experience of implementation of innovative management technologies in the activities of local self-government bodies is generalized. On the basis of the analysis of the experience of foreign countries (Italy, France, Great Britain, Latvia, Spain, USA, Canada) regarding the introduction of innovative technologies into the activities of local self-government bodies, it has been substantiated that some aspects of this activity should be used in the context of the reform of the local self-government of Ukraine. The possibility of using foreign experience in the implementation of innovative management technologies in the activities of local self-government bodies in Ukraine is outlined.

Keywords: local governments, innovative technologies, innovative activity, management, administrative and legal regulation, forms, methods, mechanism of legal regulation, administrative and legal mechanism.

LIST OF APPLICANT'S PUBLICATIONS Publications of main scientific results of dissertation:

1. Gilin Ye. O. Do py’tannya zasobiv pravovogo regulyuvannya vprovadzhennya innovacijny’x tehnologij upravlinnya v diyal’nist’ organiv miscevogo samovryaduvannya. Naukovy’j visny’k publichnogo ta pry’vatnogo prava. 2016. № 1. S. 45-49.

2. Gilin Ye. O. Sutnist’ ta rol’ innovacijnoyi diyal’nosti yak zasobu vdoskonalennya funkcionuvannya organiv miscevogo samovryaduvannya. Borot’ba z organizovanoyu zlochy’nnistyu i korupciyeyu (teoriyaiprakty’ka). 2016. № 2. S. 78-82.

3. Gilin E. A. Sushchnost i struktura administrativno-pravovogo mekhanizma vnedreniya innovatsionnykh tekhnologiy upravleniya v deyatelnost organov mestnogo samoupravleniya. Pravo i Politika. 2016. № 3. S. 98-102.

4. GilinYe. O. Normaty’vno-pravovi zasady’ vprovadzhennya innovacijny’x texnologij upravlinnya v diyal’nist’ organiv miscevogsamovryaduvannya. Naukovy’j visny’k publichnogo ta pry’vatnogo prava. 2017. № 1. S. 12-16.

5. Hilin E. O. Development management of local authorities and introduction of innovative technologies into it after Ukraine the status of an independent state. Visegrad journal on human rights. 2017. № 1/1. P. 27-31.

6. GilinYe. O. Znachennya innovacijnoyi diyal’nosti dlya vdoskonalennya funkcionuvannya organiv miscevogo samovryaduvannya. Visny’k Chernivecz’kogo fakul’tetu Nacional’nogo universy’tetu «Odes’kayury’dy’chnaakademiya». 2017. № 2. S. 94-104.

7. GilinYe. O. Rol’ derzhavnogo agentstva z py’tan’ elektronnogo

uryaduvannya Ukrayiny’ u mexanizmi zabezpechennya vprovadzhennya

innovacijny’x texnologij upravlinnya v diyal’nist’ organiv miscevogo

samovryaduvannya. Pidpry’yemny’cztvo, gospodarstvo i pravo. 2017. № 5 (255).

S. 96-99.

Publications for an approbation of the materials of dissertation:

8. GilinYe. O. Pravovy’j status derzhavnogo agentstvo z py’tan’ elektronnogo

uryaduvannya Ukrayiny’ u mexanizmi zabezpechennya vprovadzhennya

innovacijny’x texnologij upravlinnya v diyal’nist’ organiv miscevogo

samovryaduvannya. Osobly’vosti rozvy’tku publichnogo ta pry’vatnogo prava v

Ukrayini: materialy’ Mizhnarodnoyi naukovo-prakty’ch noyikonferenciyi.

(m. Xarkiv, 15-16 ly’pnya 2016 r.). Kharkiv: GO «Asociaciya aspirantiv-yury’stiv», 2016. S. 26-28.

9. Gilin Ye. O. Administraty’vno-pravovy’j mehanizm vprovadzhennya innovacijny’x tehnologij upravlinnya v diyal’nist’ organiv miscevogo samovryaduvannya. Aktual’ni py’tannya reformuvannya pravovoyi sy’stemy’ Ukrayiny’: materialy’ Mizhnarodnoyi naukovo-prakty’chnoyi konferenciyi. (m. Dnipro, 1-2 ly’pnya 2016 r.). Dnipro: GO «Pravovy’j svit», 2016. S. 49-51.

10. GilinYe. O. Haraktery’sty’ka okremy’h zasobiv pravovogo regulyuvannya

vprovadzhennya innovacijny’h tehnologij upravlinnya v diyal’nist’ organiv miscevogo samovryaduvannya. Rozvy’tokpravovoyisy’stemy’ Ukrayiny’ v umovah s’ogodennya: materialy’ Mizhnarodnoyinaukovo-prakty’chnoyikonferenciyi.

(m. Kharkiv, 6-7 travnya 2016 r.). Kharkiv: Shidno-

ukrayins’kanaukovayury’dy’chnaorganizaciya, 2016. S. 84-85.

11. Gilin Ye. O. Stanovlennya miscevogo samovryaduvannya ta upravlins’koyi

diyal’nosti jogo organiv v Ukrayini. Pravo yak efekty’vny’jsuspil’ny’jregulyator: materialy’ Mizhnarodnoyinaukovo-prakty’chnoyikonferenciyi. (m. L’viv, 17-18 lyutogo 2017 r.). L’viv: Zahidnoukrayins’kaorganizaciya

«Centrpravny’chy’hiniciaty’v», 2017. S. 66-68

12. Gilin Ye. O. Do problemy’ vy’znachennya ponyattya «misceve samovryaduvannya». Pravove zabezpechennya polity’ky’ derzhavy’ na suchasnomu etapi yiyi rozvy’tku: materialy’ Mizhnarodnoyi naukovo-prakty’chnoyi konferenciyi. (m. Kharkiv, 3-4 bereznya 2017 r.). Kharkiv: Sxidnoukrayins’ka naukova yury’dy’chna organizaciya, 2017. S. 61-63.

<< | >>
Источник: ГІЛІН ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ В ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. Дисертація подається на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2017. 2017

Еще по теме СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Список опублікованих праць за темою дисертації
 2. СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
 3. СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
 4. СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
 5. СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
 6. СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
 7. СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
 8. СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ:
 9. СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
 10. СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
 11. СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
 12. СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
 13. СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
 14. СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
 15. СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
 16. СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ:
 17. СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Информационное право - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правоведение - Предпринимательское право - Прокурорский надзор - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Экологическое право - Юридическая психология -