<<
>>

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2

У процесі аналізу проблем, які увійшли до розділу 2 дисертації, було зроблено такі висновки.

1. Процедура адміністративного оскарження рішень контролюючих органів являє собою розв’язання конфлікту, який виник між сторонами податкового правовідношення та долається самими сторонами без втручання третьої особи - суду.

Сторонами при досудовому оскарженні рішень контролюючого органу виступають платник податків, як зобов’язана сторона та контролюючий орган як владна сторона податкових правовідносин.

2. У разі якщо платник податків вважає, що контролюючий орган неправильно визначив суму грошового зобов'язання або прийняв будь -яке інше рішення, що суперечить законодавству або виходить за межі повноважень контролюючого органу, встановлених Податковим кодексом або іншими законами України, він має право звернутися до контролюючого органу вищого рівня із скаргою про перегляд цього рішення. У межах імперативно дозволених процедур податкового права, платнику податків надається можливість самостійно, на власний розсуд формувати фактичну підставу початку процедури адміністративного оскарження.

3. Положення Податкового кодексу України допускають одночасне

оскарження рішень контролюючих органів у судовому та

адміністративному порядку, а також оскарження рішень, оскаржених в адміністративному порядку, в судовому порядку. В той же час законодавець у п. 56.18 ст. 56 Податкового кодексу України встановив заборону на адміністративне оскарження рішень контролюючих органів, оскаржених у судовому порядку. Процедура адміністративного оскарження вважається досудовим порядком вирішення спору.

4. Формування предмета доказування на адміністративній (досудовій) стадії вирішення податкових спорів визначається чітким переліком джерел, з яких може бути отримана доказова інформація, порядок її отримання, форма, якої вона повинна набути.

5. Доказування на адміністративній (досудовій) стадії вирішення податкових спорів являє собою складне поняття, що включає практичну і розумову діяльність зі збирання, дослідження та оцінки необхідної для вирішення справи інформації.

Процес доказування на адміністративній (досудовій) стадії може здійснюватися або безперервно, або з перервами, викликаними переданням справи для розгляду іншій особі, яка здійснює правозастосування, або переданням справи особі, правомочній прийняти по ній остаточне рішення.

6. Суб'єкти, наділені державно-владними повноваженнями, несуть відповідальність за доказування і його результати. Такі суб’єкти зобов'язані вжити всіх передбачених законом заходів для всебічного, повного й об'єктивного дослідження всіх обставин справи. Це контролюючі органи та їх посадові особи, які володіють відповідними повноваженнями. Вони збирають і досліджують докази або упродовж всього адміністративного процесу, або на якійсь певній його стадії, залучають інших осіб до участі у процесі як суб'єктів доказування і, оцінивши зібрану по справі інформацію, виносять відповідне рішення.

7. Природа податкових спорів обумовлює те, що доказові факти можуть корегувати процедури виконання податкового обов’язку і відповідно до цього його розміри. У цьому сенсі треба погодитись із тим, що при вирішенні питання про включення доказових фактів до предмета доказування важливо з’ясувати, чи є такий факт значущим для вирішення спору чи ні.

8. У силу законодавчих приписів, а саме положень п. 56.4 ст. 56 Податкового кодексу України, обов'язок доведення при вирішенні спірного правовідношення покладається на контролюючий орган. Фактично, це означає, що питанням, пов’язаним із формуванням предмета доказування на адміністративній (досудовій) стадії вирішення податкового спору, також буде опікуватися контролюючий орган.

9. Збирання, вивчення фактів та обставин, які мають значення для належного вирішення податкового спору на адміністративній (досудовій) стадії, провадиться контролюючими органами за допомогою розгалуженого переліку повноважень з податкового обліку, контролю та звітності. Указані напрями діяльності контролюючих органів дозволяють повною мірою забезпечити збирання достатнього рівня фактів та обставин, для належного формування предмета доказування по конкретній справі.

10. Обов'язок доказування законності рішення або дії

контролюючого органу покладається на такий орган після виконання платником податків первинного обов'язку доказування, що включає дії із пред'явлення вимог, які дозволяють усвідомити, в якій частині платник податків не згоден із винесеним рішенням; вказівкою обставин, на яких засновані вимоги; поданням відповідних доказів.

<< | >>
Источник: ЩЕРБАКОВА ОЛЬГА ЮРІЇВНА. ПРЕДМЕТ ДОКАЗУВАННЯ В ПОДАТКОВИХ СПОРАХ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Харків - 2015. 2015

Еще по теме ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2:

  1. Висновки до розділу 2
  2. Висновки до розділу 2
  3. Висновки до розділу 3
  4. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1
  5. Висновки до розділу І
  6. Висновки до розділу 3
  7. Висновки до РОЗДІЛУ І
  8. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3
  9. Висновки до розділу 1
  10. Висновки до РОЗДІЛУ ІІ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Информационное право - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правоведение - Предпринимательское право - Прокурорский надзор - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Экологическое право - Юридическая психология -