<<
>>

Бостан С.К. та ін.. Теорія держави і права (Актуальні проблеми). Навчальний посібник. Київ-2013. 2013

Навчальний посібник висвітлює найбільш актуальні проблеми теорії держави та права, знання яких сприятиме глибокому засвоєнню фундаментальних теоретичних дисциплін, які вивчаються в навчальних закладах юридичного профілю. Матеріал посібника розрахований на всі категорії учасників навчального процесу, але з огляду на те, що в його змісті переважно знайшли відображення результати, одержані авторами у ході своїх дисертаційних досліджень, він має зацікавити насамперед студентів старших курсів, які готуються до державного іспиту з теорії держави та права, студентів магістратури, а також аспірантів, які проходять відповідну підготовку зі спеціальності 12.00.01 – теорія та історія держави і права, історія політичних та правових учень та складатимуть кандидатський екзамен з неї. Для студентів, аспірантів та викладачів вищих юридичних закладів і факультетів.

<< | >>
РОЗДІЛ 1
Теорія держави і права як наука
ЧАСТИНА І
Актуальні проблеми теорії держави
3.2. Типологія держави
4.1. Форма політичного режиму
4.1.1. Поняття та історичні типи політичних режимів
4.2. Форма державного правління
4.3. Форма державно-територіального устрою
5.1. Функції держави
5.2. Механізм держави
Розділ 6 Політичні, правові та Соціальні властивості сучасної держави
6.3. Сучасна держава – демократична, правова та соціальна держава
ЧАСТИНА ІІ
Актуальні проблеми теорії права
РОЗДІЛ 7 Сутносні та формальні властивості сучасного права
7.3. Основні проблеми визначення сутності та змісту джерел (форм) права
РОЗДІЛ 8
ПРАВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ, ПРАВОТВОРЧИЙ ТА ЗАКОНОДОВЧИЙ ПРОЦЕС
8.1. Актуальні проблеми юридичної діяльності
8.2. Законодавчий процес як сфера юридичної діяльності
РОЗДІЛ 9 Правове регулювання як особлива форма соціального регулювання
9.1. Сутність правового регулювання
9.2. Механізм правового регулювання
РОЗДІЛ 10
Протиправна повединка таюридична відповідальність
10.1. Теоретичні проблеми правопопорушення
10.2.Теоретичні проблеми юридичної відповідальності
РОЗДІЛ 11
Актуальні проблеми правового виховання, забезпечення прав і свобод людини і громадянина
11.1. Теоретичні засади правового виховання
11.2. Теоретико-правові проблеми статусу особи
РОЗДІЛ 12.
Правові системи сучасності
12.1. Правова система як соціальне-правове явище

Книги и учебники по дисциплине Теория государства и права:

 1. Теория государства и права : учебник / Российский универси­тет дружбы народов, Юридический институт; под ред. д.ю.н., проф. А.А. Клишаса. — М.,2019. — 512 с. - 2019 год
 2. Егоров Александр Александрович. Категория «правонарушение» в отечественной теоретико-правовой мысли. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2018 - 2018 год
 3. ТАРАСОВ Денис Юрьевич. АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В РОССИИ. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Екатеринбург - 2017 - 2017 год
 4. КРУПЕНИН ГЕОРГИЙ РУБЕНОВИЧ. ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ НАЛОГОВОЙ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА. ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата юридических наук. МОСКВА - 2017 - 2017 год
 5. Провалинский Дмитрий Игоревич. ГРАНТЫ В СИСТЕМЕ ПРАВОВЫХ СТИМУЛОВ (ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ). ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Пенза - 2017 - 2017 год
 6. ГАВРИЛОВ СТАНИСЛАВ ОЛЕГОВИЧ. Институциональные основы и региональные особенности советской адвокатуры в период с 1917 до начала 60-х гг. (на примере Западно-Сибирского региона). Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2017 - 2017 год
 7. Баранов Андрей Васильевич. СИСТЕМООПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ НОРМЫ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ПРАВА - 2017 год
 8. ЛАНГ ПЕТР ПЕТРОВИЧ. ОСОБЫЕ ПРОИЗВОДСТВА В ЮРИДИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Самара - 2017 - 2017 год
 9. САМАРИН Алексей Алексеевич. ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПРАВА. ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Нижний Новгород - 2016 - 2016 год
 10. Абрамович Руслана Миколаївна. Принцип незворотності дії закону в часі: еволюція, стан та перспективи вдосконалення його застосування в Україні. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2015 - 2015 год
 11. ЗВЄРЄВ ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ. ТЛУМАЧЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ НАЦІОНАЛЬНИМИ СУДАМИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКА ПРАКТИКА. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2015 - 2015 год
 12. Саидов Исфандиёр Искандарович. Развитие личных и политических прав человека в Таджикистане: историко-правовой и общетеоретический анализ. ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Душанбе - 2015 - 2015 год
 13. Юридическая компаративистика: Учебный курс для студентов магистратуры, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / В.В. Оксамытный. — М.,2015. - 431 с. - 2015 год
 14. Гринь Алексей Владимирович. СООТНОШЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННОГО ПРАВА И ПРАВОВЫХ ЗАКОНОВ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА (теоретические аспекты). ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Ростов-на-Дону - 2014 - 2014 год
 15. ИСАЕВА НИНА ВАЛЕНТИНОВНА. ПРАВОВАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ (ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ). Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Москва - 2014 - 2014 год
 16. Государство и право: теория, история, практика: Коллективная монография / Под ред. С.Г. Киселева. - М.: МАКС Пресс,2014. - 128 с - 2014 год
 17. Кузьмин Игорь Александрович. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОНИМАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Санкт-Петербург - 2012 - 2012 год
 18. В.В. Оксамытный. Общая теория государства и права - 2012 год
 19. Барсукова Вероника Николаевна. ТЕХНОЛОГИЯ СТРУКТУРИРОВАНИЯ КОДИФИЦИРОВАННЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Саратов –2010 - 2010 год
 20. Кириченко В. М., Куракін О. М.. Теорія держави і права: модульний курс: Навч. посіб. — К.: Центр учбо­вої літератури,2010. — 264 с. - 2010 год
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Информационное право - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правоведение - Предпринимательское право - Прокурорский надзор - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Экологическое право - Юридическая психология -