<<
>>

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Банчук А. А. Полицейским должно быть все равно, кто власть, а кто оппозиция / А. А. Банчук // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://antikor.com.ua/artides/37693-

aleksandr_banchuk_potitsejskim_dolhno_bytj_vse_ravno_kto_vlastj_a_kto_oppozitsija

2.

Мельник К. Ю. Основні фактори, що впливають на ефективність

виконання працівниками ОВС своїх посадових обов’язків / К. Ю. мельник // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. - № 29. - С. 275281.

3. Управління персоналом : курс лекцій для студентів спец. 6.050200 «Менеджмент організацій» («Менеджмент будівельних організацій, «Менеджмент організацій міського господарства», «Менеджмент організацій місцевого самоврядування», «Логістика»)) / Авт:. доц. О. М. Віноградська, В. С. Шевченко,

Н. С. Віноградська. - Х. : ХНАМГ, 2009. - 114 с.

4. Організація управління в органах внутрішніх справ : монографічне

дослідження / Донецький інститут внутрішніх справ при Донецькому державному університеті; Ю. Л. Титаренко, В. П. Філонов, В. Д. Сущенко та ін.; За ред. Ю. Л. Титаренка. - Донецьк, 1999. - 364 с.

5. Словник української мови : [В 11 т.] :Т 8: Природа-Ряхтливий / ред. В. О.

Винник [та ін.]. - К. : Наук. думка, 1977. - 928 с.

6. Організація роботи та управління в органах прокуратури : навчальний

посібник у запитаннях і відповідях / За загальною редакцією М. К. Якимчука та І.

В. Європіної. - К. : Національна академія прокуратури України. - 2009. - 207 с.

7. Управленческие процедуры / Отв. ред. Б. М. Лазарев. - М. : Наука, 1988.

- 272 с.

8. Бандурка О. М. Управління в органах внутрішніх справ України :

підручник / О. М. Бандурка. - Х. : Ун-т внутр. справ, 1998. - 480 с.

9. Протасов В. Н. Основы общеправовой процессуальной теории / В. Н.

Протасов. - М. : Юрид. лит.,1991. - 144 с.

10. Адміністративне право України : підручник / Т.О .

Коломоєць, Ю. В. Пиріжкова, Н. О. Армаш та ін.; за заг. ред. Т О. Коломоєць. - К. : Істина, 2009. - 480 с.

11. Гуславський В. С. Співробітництво у правоохоронній сфері: Україна та Співдружність Незалежних Держав : монографія / В. С. Гуславський; за заг. ред. O.

М. Бандурки. - Х. : Вид-во Нац. ун-тувнутр. справ, 2005. - 364 с.

12. Лазарев И. М. Административные процедуры в сфере взаимоотношений

граждан и их организаций с органами исполнительной власти в Российской Федерации : дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.14 / Лазарев Игорь Михайлович. - Москва, 2002. - 199 с.

13. Когут Я. М. Адміністративно-правове регулювання діяльності органів місцевої міліції : автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Я. М. Когут;

Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. - Л., 2008. - 16 с.

14. Адміністративне право : підручник / Ю. П. Битяк (кер. авт. кол.),

В. М. Гаращук, В. В. Богуцький та ін.; за заг. ред. Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука,

B. В. Зуй. - X. : Право, 2010. - 624 с.

15. Тихомиров Ю. А. Административные процедуры и право / Ю. А Тихомиров, Э. В. Талапина // Журнал российского права. - 2002. - № 4. -

C. 3-13.

16. Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Положення про Департамент кадрового забезпечення Міністерства внутрішніх справ України» від 17 лютого 2012 року № 143 // [Електронний ресурс]. - Режим

доступу: Мір:// search.ligazakon.ua/l_doc2 .nsf/link1/MV S292 .html

17. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення

про роботу з кадрами в центральних і місцевих органах виконавчої влади» від 20.09.1995 р. № 747 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/747-95-%D0%BF

18. Про Національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 р. № 580-VIII /

Офіційний вісник України. - 2015. - № 63. - С. 33. - Ст. 2075.

19. Департамент кадрового забезпечення Національної поліції України //

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.npu.gov.ua/uk/puЫish/artide/1802871

20.

Бизюкова И. В. Кадры. Подбор и оценка / И. В. Бизюкова. - М. : Московский рабочий, 1984. - 159 с.

21. Спивак В. А. Организационное поведение и управление персоналом / В.

А. Спивак. - СПб : Питер, 2000. - 416 с.

22. Манжула А. Кадрове забезпечення ОВС на тлі становлення

демократичних процесів в Україні / А. Манжула, О. Янко // Підприємництво,

господарство і право. - 2005. - № 3. - С. 82-85.

23. Кагановська Т. Є. Кадрове забезпечення державного управління в

Україні : монографія / Т. Є. Кагановська. - Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. - 330 с.

24. Зубач А. В. Административная деятельность органов внутренних дел в вопросах и ответах : учебное пособие / А. В. Зубач, А. Н. Кокорев. - М. : МосУ МВД России, «Щит-М», 2005. - 354 с.

25. Національна громадська платформа «Реформуємо МВС: прозорість та відповідальність» // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://police- reform.org/

26. Набув чинності закон про Національну поліцію // [Електронний ресурс].

- Режим доступу: http://patrol.police.gov.ua/uk/news/newpolice_law

27. Аваков розповів, як міліція переходитиме в поліцію // [Електронний

ресурс]. - Режим доступу: https://news.pn/ua/public/147515

28. В Академії розпочалося тестування кандидатів на службу до

Національної поліції // [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.naiau.kiev.ua/news/v-akademiyi-rozpochalosya-testuvannya-kandidativ-na-

sluzhbu-do-nacionalnoyi-policiyi.html

29. В Україні несуть службу вже понад 4500 патрульних // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://patroLpolice.gov.ua/uk/news/v-ukraini-nesut-sluzhbu- vzhe-ponad-4500-patrulnykh

30. Матюхіна Н. П. Управління персоналом органів внутрішніх справ України (Теоретичні та прикладні аспекти) : монографія / Н. П. Матюхіна; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О. М. Бандурки. - Х. : Вид-во Ун-ту внутр. справ, 1999.

- 287 с.

31. Мартиненко О. А. Стратегія розвитку органів внутрішніх справ / О. А. Мартиненко, Є. Ю. Захаров // [Елекгpoнний pесуpс].

- Режим дoступу: http://khpg.org/index.php?id=1411470323

32. Юридическая педагогіка / под ред. В. Я. Кикотя, A. M. Столяренко. - М. : Закон и право, 2004. - 895 с.

33. Сторінки історії (підготовка фахівців для правоохоронних органів в м. Харкові) // [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //univd.edu .ua/ dir/ 8/istoriya-universitetu

34. Лагоша М. М. Міліція України в 1945-1953 рр. : автореф. дис. на

здобуття наук ступеня канд. юрид. наук : 07.00.01 «Історія України» / М. М. Лагоша. - Донецьк, 2000. - 20 с.

35. Галкін Д. В. Організаційно-структурна побудова міліції УСРР у 19181934 роках (історико-правова характеристика) : автореф. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і

правових учень» / Д. В. Галкін. - Х., 2011. - 21 с.

36. Галкін Д. В. Всеукраїнська школа міліції - перший «міліцейський

університет» / Д. В. Галкін // Право і Безпека. - 2009. - № 4. - С. 43-47.

37. Структура Міністерства внутрішніх справ. Департамент кадрового

забезпечення // [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/artide/545169

38. Про міліцію : Закон Української РСР від 20 грудня 1990 р. № 565-ХІІ //

Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР). - 1991. - № 4. - Ст. 20.

39. Постанова Кабінету Міністрів УРСР «Про затвердження Положення про

проходження служби рядовим та начальницьким складом органів внутрішніх справ Української РСР» від 29 липня 1991 р. № 114 // [Електронний ресурс]. -

Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/114-91-%D0%BF

40. Указ Президії Верховної Ради УРСР «Про Дисциплінарний статут

органів внутрішніх справ Української РСР» від 29 липня 1991 р. № 1368-XII // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1368- 12

41. Про дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України : Закон України від 22.02.2006 р. № 3460-IV зі змін. і доп. // Відомості Верховної Ради

України (ВВР). - 2006. - № 29. - Ст. 245.

42. Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження

Інструкції про порядок проведення атестування особового складу органів внутрішніх справ України» від 22.03.2005 р. № 181 // [Електронний ресурс]. -

Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0559-05

43. Указ Президента України «Про Стратегію державної кадрової політики

на 2012-2020 роки» від 01.02.2012 р. № 45/2012 // [Електронний ресурс]. - Режим

доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/45/2012

44. Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження

Положення про порядок формування кадрового резерву на керівні посади в Міністерстві внутрішніх справ України, його територіальних органах та підрозділах» від 17.09.2012 р. № 808 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon4 .rada.gov.ua/laws/show/z1700-12

45. Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження

Правил поведінки та професійної етики осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ України» від 22.02.2012 р. № 155 // [Електронний

ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0628-12

46. Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження

Положення з організації професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України» від 13.04.2012 р. № 318 // [Електронний

ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0728-12

47. Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження

Порядку відбору кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів

Міністерства внутрішніх справ України» від 15.01.2015 р. № 29 // [Електронний

ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0116-15

48. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення

про Національну поліцію» від 28.10.2015 р. № 877 // [Електронний ресурс]. -

Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248607704

49. Постанова Кабінету Міністрів України «Про утворення Національної

поліції України» від 02.09.2015 р. № 641 // [Електронний ресурс]. - Режим

доступу: http://zakon3 .rada.gov.ua/laws/show/641 -2015-%D0%BF

50. Постанова Кабінету Міністрів України «Про утворення територіальних

органів Національної поліції та ліквідацію територіальних органів Міністерства внутрішніх справ» від 16.09.2015 № 730 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3 .rada.gov.ua/laws/ show/730-2015-%D0%BF

51. Постанова Кабінету Міністрів України «Про однострій поліцейських»

від 30.09.2015 р. № 823 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon3 .rada.gov.ua/laws/show/823-2015-%D0%BF

52. Постанова Кабінету Міністрів України «Про грошове забезпечення

поліцейських Національної поліції» від 11.11.2015 р. № 988 // [Електронний

ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/988-2015-%D0%BF

53. Указ Президента України «Про перелік посад, які можуть бути заміщені

поліцейськими в державних органах, установах та організаціях» від 09.12.2015 р. № 691/2015 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon3 .rada.gov.ua/laws/show/691/2015

54. Указ Президента України «Про символіку Національної поліції України»

від 09.12.2015 р. № 692/2015 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon3 .rada.gov.ua/laws/show/692/2015

55. Указ Президента України «Про День Національної поліції України»

від 09.12.2015 р. № 693/2015 // Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon3 .rada.gov.ua/laws/show/693/2015

56. Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження

Інструкції про порядок проведення атестування поліцейських від 17.11.2015 р. № 1465 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1445-15

57. Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження

Порядку складання Присяги працівниками Національної поліції» від 09.11.2015 р. № 1453 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon3 .rada.gov.ua/laws/show/z1487-15

58. Типовий порядок проведення конкурсу на службу до Національної

поліції України // Національна громадська платформа «Реформуємо МВС: прозорість та відповідальність». - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://police-reform. org/

59. Алексеев С. С. Общая теория права : учебник / Алексеев С. С. - В 2-х т. - Т. 2. - М.: Юрид. лит., 1982. - 360 с.

60. Теория государства и права : учебник / Под ред. С. С. Алексеева. - М. : Юрид. лит., 1985. - 480 с.

61. Олійник А. Ю. Конституційно-правовий механізм забезпечення основних прав та свобод : монографія / А. Ю. Олійник. - К. : ЦУЛ, 2008. - 472 с.

62. Общая теория права и государства : учебник / Под ред. В. В. Лазарева. - М. : Юрист, 1994. - 360 с.

63. Теория государства и права : курс лекций / [под ред. Н. И. Матузова и А.

В. Малько]. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юристъ, 2001. - 776 с.

64. Ковбас І. В. Адміністративне право України : конспект лекцій / І. В.

Ковбас, Н. С. Федорук. - Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2015. - 160 с.

65. Адміністративне право : навч. посіб. / З. Р. Кісіль, Р. В. Кісіль. - 3-тє вид.

- К. : ЦУЛ, 2011. - 696 с.

66. Прокопенко В. I. Трудове право України : підручник / В. I. Прокопенко. - X. : Фірма «Консул», 1998. - 480 с.

67. Битяк Ю. П. Інститут державної служби: поняття і зміст // Державне управління в Україні : навч. посібник / За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. В.Б. Авер'янова. - К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 1999. - 266 с.

68. Старилов Ю. Н. Служебное право : ученик / Ю. Н. Старилов. - М. : БЕК, 1996. - 681 с.

69. Курінний Є. В. Предмет і об'єкт адміністративного права України : монографія / Є. В. Курінний. - Д. : Юридична академія МВС України, 2004. - 340 с.

70. Карпенко Д. О. Основи трудового права : навч. посіб. / Д. О. Карпенко. - К. : А.С.К., 2003. - 656 с.

71. Болотіна Н. Б. Трудове право України : підручник / Н. Б. Болотіна. - К. : Вікар, 2003. - 725 с.

72. Венедиктов В. С. Статус працівників органів внутрішніх справ України як державних службовців : наук.-практ. посібник / В. С. Венедиктов, М. І. Тнтттин. - Х. : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. - 188 с.

73. Гашкин А. А. Проявление дифференциации в предмете трудового права / А. А. Гашкин // Трудовое право. - 2007. - № 10. - С. 79-86.

74. Чечоткін В. В. Зміст організаційно-управлінських відносин у сфері праці : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 «Трудове право; право соціального

забезпечення» / Чечоткін Владислав Володимирович. - Х., 2013. - 182 с.

75. Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін

до Закону України «Про Національну поліцію» щодо діяльності Професійної спілки працівників Національної поліції» // [Електронний ресурс]. - Режим

доступу: http://w1 .c1 .rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1 ?pf3511=57990

76. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про

Національну поліцію» щодо діяльності Професійної спілки працівників Національної поліції» від 01.02.2016 р. № 3853 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://w1 .c1 .rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1 ?pf3511=57990

77. Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження

Типового порядку проведення конкурсу на службу до поліції та/або зайняття вакантної посади» від 25.12.2015 р. № 1631 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3 .rada.gov.ua/laws/ show/z0050-16

78. Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження

Інструкції щодо застосування комп’ютерних поліграфів у роботі з персоналом органів внутрішніх справ України» від 28.07.2004 р. № 842 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1373-04

79. Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження

Інструкції з організації обліку кадрів в системі Міністерства внутрішніх справ України» від 30.12.2005 № 1276 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4 .rada.gov.ua/laws/show/z0611-14

80. Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження

Положення з організації перевірки рівня фізичної підготовки кандидатів на службу в органах внутрішніх справ України» від 02.07.2013 р. № 636 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1450-13

81. Положення (проект) «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантної посади середнього та вищого складу Національної поліції України» // Національна громадська платформа «Реформуємо МВС: прозорість та відповідальність». - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://police- reform.org/

82. Банчук А. А. Новый закон о полиции. Как ограничивают права украинцев / А. А. Банчук // [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://nv.ua/opinion/banchuk/novyj-zakon-o-politsii-kak-ogranichivajut-prava- ukraintsev-66668.html

83. Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Порядку психофізіологічного обстеження кандидатів на службу в поліції та Порядку обстеження на предмет виявлення алкогольної, наркотичної та токсичної залежності кандидатів на службу в поліції» від 17.12.2015 р. № 1583 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0037- 16

84. Ільєва Н. В. Щодо визначення правового статусу нотаріату в Україні / Н. В. Ільєва // Форум права. - 2010. - № 3. - С. 152-156.

85. Панчишин А. В. Поняття, ознаки та структура категорії «правовий статус» / А. В. Панчишин // Часопис Київського університету права. - 2010. - № 2. - С. 95-98.

86. Большой юридический словарь / Авт.-сост.: В. Н. Додонов и др.; Под

ред. А. Я. Сухарева и др. - М. : ИНФРА-М, 1998. - 790 с.

87. Алексеев С. С. Теория права / С. С. Алексеев. - М. : БЕК, 1994. - 224 с.

88. Витрук М. В. Основы теории правового положения личности в

социалистическом обществе / М. В. Витрук. - М., 1979. - 229 с.

89. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права і держави : навч. посібник

/ П. М. Рабінович. - 3-тє вид., змінене і доп. - К., 1995. - 236 с.

90. Калюта А. Б. Суб’єкти адміністративно-юрисдикційної діяльності в

митних органах України / А. Б. Калюта // Митна справа. - 2006. - № 3. - С. 38-41.

91. Скакун О. Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс) : підруч. /

О. Ф. Скакун. - Х. : Еспада, 2006. - 776 с.

92. Новоселов В. И. Правовое положение граждан в советском государственном управлений / В. И. Новоселов. - Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1976. - 216 с.

93. Зайчук О. В. Теорія держави і права / О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко. - К. : Юрінком Інтер, 2006. - 688 с.

94. Ладика Ю. В. До питання про визначення адміністративно-правового статусу працівників Органів внутрішніх справ України / Ю. В. Ладика // Митна

справа. - 2011. - № 6 (78); частина 2, книга 2. - С. 609-616.

95. Клочко А. М. Специфіка взаємодії суб’єкта і об’єкта кадрового

забезпечення органів внутрішніх справ України / А. М. Клочко // Південноукраїнський правничий часопис. - 2012. - № 2. - С. 140-142.

96. Структура Національної поліції України // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.npu.gov.ua/uk/publish/artide/1795723

97. Концепція «100 днів якості національної поліції України» //

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/artide/1714126

98. Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України / Автор-упорядник В. П. Тимошук. - К. : Факт, 2003. - 496 с.

99. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / за заг. ред. В. Б. Авер’янова. - К. : Факт, 2003. - 384 с.

100. Лагода О. С. Адміністративна процедура: теорія і практика застосування : автореф. дис... на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / О. С. Лагода. - Ірпінь, 2007. - 21 с.

101. Стеценко С. Г. Адміністративне право України : навч. посіб. / С. Г. Стеценко. - К. : Атіка, 2008. - 624 с.

102. Агафонов С. И. Понятие административной процедуры и концепции законодательного регулирования административных процедур в зарубежных

государствах / С. И. Агафонов // Право и жизнь. - 2006. - №2 101 (11). - С. 264-268.

103. Силайчев М. В. Правовая теория и практика административной

процедуры : дис... на соискание ученой степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.14 / Силайчев Михаил Валерьевич ; Моск. гос. юрид. акад. - М., 2009. - 218 с.

104. Талапина Э. В. Административные процедуры и право / Э. В. Талапина, Ю. А. Тихомиров // Журнал российского права, 2002. - № 4. -

С. 3-13.

105. Мелихов Ю. Е. Управление персоналом: портфель надежных технологий : учебнопрактическое пособие / Ю. Е. Мелихов, П. А. Малуев. - М. :

Издательскоторговая корпорація «Дашков и К», 2008. - 344 с.

106. Коптєв П. Б. Організаційно-правові засади діяльності підрозділів по

роботі з персоналом ОВС : дис. ... кандидата юрид. наук : 12.00.07 / Коптєв Павло

Борисович; Харківськ. нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2006. - 212 с.

107. Пархимчик Е. П. Кадровая политика организации : учеб. пособие / Е.

П. Пархимчик. - Мн. : ГИУСТ БГУ, 2011. - 128 с.

108. Клочко А. М. Поняття та зміст кадрового забезпечення органів

внутрішніх справ України / А. М. Клочко // Науковий вісник Дніпропетровського

державного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1. - С. 42-51.

109. Криштанович М. Ф. Державне управління кадровим забезпеченням

органів внутрішніх справ України / М. Ф. Криштанович. // Демократичне врядування. - 2012. - Вип. 9. - [Електронний ресурс]. - Режим

доступу:М1р://пЬш^омиа/|^£/ОеУг_2012_9_23 .pdf

110. Матюхіна Н. П. Управління персоналом органів внутрішніх справ України: організаційно-правові засади : дис. ... доктора юрид. наук : 12.00.07 / Матюхіна Наталія Петрівна; Нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2002. - 446 с.

111. Плішкін В. М. Теорія управління органами внутрішніх справ : підручник / В. М. Плішкін; за ред. канд. юрид. наук Ю. Ф. Кравченка. - К. :

Національна академія внутрішніх справ України, 1999. - 702 с.

112. Словник української мови : [В 11 т.] : Т. 5 : Н-О / ред. В. О. Винник, Л.

А. Юрчук. - К. : Наук. думка, 1974. - 840 с.

113. Философский энциклопедический словарь / Ред.-сост. Е. Ф. Губский,

Г. В. Кораблева, В. А. Лутченко. - М. : ИНФРА-М, 1999. - 576 с.

114. Психологічний словник / За ред. В. І. Войтка. - К. : Головн. вид.

видавн. об'єд. «Вища школа», 1982. - 216 с.

115. Довідник здобувача наукового ступеня : 36. нормат. док. та інформ.

матеріалів з питань атестації наук. кадрів вищої кваліфікації / Упоряд. Ю. І. Цеков; Передмова до 3-го, 2-го і з переднього сл. до 1-го вид. Р. В. Бойка. - 3-тє вид., випр.

і допов. - К .: Ред. «Бюл. Вищої атестац. коміс. України : Вид-во «Толока», 2004. - 56 с.

116. Бабаєв В. М. Текст лекцій з дисципліни «Електронне урядування» / В. М. Бабаєв, М. М. Новікова, С. О. Гайдученко; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Х. : ХНУМГ, 2014. - 127 с.

117. Адміністративне право України : підруч. для юрид. вузів і фак-в / За ред. Ю. П. Битяка. - X., 2001. - 528 с.

118. Гончарук С. Т. Адміністративне право України : навч. посіб. / С. Т. Гончарук. - К., 2000. - 240 с.

119. Реформування державного управління в Україні: проблеми і перспективи / Колектив авторів, наук. керів. В. В. Цвєтков. - К. : Оріяни, 1998. - 364 с.

120. Про очищення влади : Закон України від 16.09.2014 р. № 1682-VII // Відомості Верховної Ради (ВВР). - 2014. - № 44. - Ст. 2041.

121. Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII // Відомості Верховної Ради (ВВР). - 2014. - № 49. - Ст. 2056.

122. Словник української мови : [В 11 т.] : Т. 7 : Поїхати-Приробляти. - К. : Наук. думка, 1976. - 724 с.

123. Адміністративне право України : підручник / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, О. В. Дьяченко та ін.; за ред. Ю. П. Битяка. - К. : Юрінком Інтер, 2007. - 544 с.

124. Кубко Є. В. Про предмет адміністративного права / Є. В. Кубко // Право України. - 2000. - № 5. - С. 3-6.

125. Словник української мови : [В 11 т.] : Т. 4: І-М / ред. А. А. Бурячок, П. П. Доценко. - К. : Наук. думка, 1973. - 840 с.

126. Ожегов С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов; под ред. Н. Ю. Швецовой. - М. : Русский язык, 1987. - 795 с.

127. Философский словарь / Под ред. М. М. Розенталя. - М. : Политиздат, 1972. - 496 с.

128. Ершов А. Д. Основы управления и организации в таможенном деле : учебное пособие / А. Д. Ершов. - СПб : СПбИВЭСЭП, Санкт-Петербургский имени В. Б. Бобкова филиал РТА, О-во Знание, 1999. - 362 с.

129. Битяк Ю. П. Адміністративне право України : конспект лекцій / Ю. П. Битяк, В. В. Зуй. - X., 1996. - 160 с.

130. Адміністративне право України : підручник / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, О. В. Дьяченко та ін.; за ред. Ю. П. Битяка. - К. : Юрінком Інтер, 2007. - 544 с.

131. Андрийко О. Ф. Контроль в демократическом государстве: проблемы и тенденции / О. Ф. Андрийко. - К., 1994. - 166 с.

132. Бахрах Д. Н. Административное право России : учебн. для студ. вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Д. Н. Бахрах. - М. : Норма: Инфра - М, 2000. - 623 с.

133. Административное право : учебник для студ. вузов обуч. по юрид. спец. / [К. С. Бельский, Ю. М. Козлов, Г. Н. Колибаба и др.] ; под ред. Ю. М. Козлова, Л. Л. Попова. - М. : Юристъ, 1999. - 726 с.

134. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления : курс лекцій / Г.

В. Атаманчук. - М. : Юрид.лит., 1997. - 400 с.

135. Алфьоров С. М. Адміністративне право. Загальна частина : навч. посіб. / С. М. Алфьоров, С. В. Ващенко, М. М. Долгополова, А. П. Купін. - К. :

Центр учбової літератури, 2011. - 216 с.

136. Яцуба В. Г. Роль підготовки і підвищення кваліфікації державних

службовців в удосконаленні державного управління / В. Г. Яцуба // Вісник

державної служби України. - 1997. - № 4. - С. 54-59.

137. Управление персоналом : учебник для вузов / Под ред. Т. Ю. Базарова,

Б. Л. Еремина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2002. - 560 с.

138. Словник української мови : [В 11 т.] : Т. 10: Т-Ф / редкол.: І. К. Білодід

(голова) [та ін.]; ред. А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк. - К. : Наук. думка, 1979. - 660 с.

139. Коросташова І. М. Організаційно-правові засади контролю в митній службі України : дис. ...канд. юрид. наук : 12.00.07 «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» Коросташова Ірина Миколаївна. - К., 2006. - 209 с.

140. Проект Стратегії розвитку органів внутрішніх справ України //

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.npu.gov.ua/uk/publish/artide/1221365

141. Державне управління та адміністративне право в сучасній Україні: актуальні проблеми реформування / за загальною редакцією: В. Б. Авер'янова, І. Б. Коліушко. - К. : Українська академія державного управління при Президенті України, 1999. - 52 с.

142. Андрійко О. Ф. Державний контроль: нові погляди на його сутність і призначення / О. Ф. Андрійко // Державний контроль у сфері виконавчої влади: наукова доповідь / за заг. ред. В. Б. Авер’янова. - К. : Юрнаукацентр, 2000. -

С. 10-13.

143. Андрійко О. Ф. Організаційно-правові проблеми державного контролю у сфері виконавчої влади : дис. ... доктора юрид. наук : 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Андрійко Ольга Федорівна. - Х. : Національний університет внутрішніх справ. - К., 1999. - 390 с.

144. Ківалов С. В. Парламентський контроль за діяльністю органів виконавчої влади в Україні: історія, теорія, перспективи : монографія / С. В. Ківалов, І. К. Залюбовська. - О. : Юрид. літ-ра, 2004. - 152 с.

145. Гаращук В. М. Контроль та нагляд у державному управлінні / В. М. Гаращук. - Х. : Фоліо, 2002. - 176 с.

146. Колпаков В. К. Адміністративне право України : підручник / В. К. Колпаков. - К. : Юрінком Інтер, 1999. - 736 с.

147. Шестак В. С. Державний контроль в сучасній Україні (теоретико- правові питання) : дис. ... канд. юридичних наук : 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень» / Шестак Валентин Сергійович. - Х. : Національний університет внутрішніх справ, 2002. - 195 с.

148. Малиновський В. Я. Державне управління : навч. посіб. / В. Я. Малиновський. - Луцьк : Вежа, 2000. - 558 с.

149. Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Інструкції з організації контролю за виконанням документів у системі Міністерства внутрішніх справ України» від 23.04.2012 р. № 350 // [Електронний

ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1078.5708.0

150. Коняхин Л. Г. Надзор и контроль за соблюдением законодательства о

труде / Л. Г. Коняхин. - М., 1982. - 198 с.

151. Словник української мови : [В 11 т.] : Т. 5 : Н-О / ред. В. О. Винник, Л.

А. Юрчук. - К. : Наук. думка, 1974. - 840 с.

152. Про прокуратуру : Закон України від 14.10.2014 № 1697-VII //

Відомості Верховної Ради (ВВР). - 2015. - № 2-3. - Ст. 12.

153. Проект «Положення про Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України» від 20.11.2015 р. робочої групи «Внутрішній контроль та протидія корупції, підвищення рівня прозорості та відповідальності» // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://police- reform.org/index.php?id=1448051961

154. Проект Наказу МВС «Про організацію діяльності органів досудового розслідування Національної поліції» // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.npu.gov.ua/uk/publish/artide/1768489

155. Проект Закону України «Про Дисциплінарний статут Національної поліції України» від 01.02.16 р. № 3857 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://w1 .c1 .rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58005

156. Повідомлення про оприлюднення проекту наказу МВС «Про

організацію діяльності органів досудового розслідування Національної поліції» // [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.npu.gov.ua/uk/publish/article/1768489

157. Банчук О. А. Закон про поліцію: 29 зауважень з боку Європи / О. А. Банчук // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.eurointegration.com.ua/artides/2015/09/22/7038450/view_print/

158. Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна від

27.11.2014 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon0 .rada.gov.ua/laws/show/n0001001-15

159. Матюхіна Н. П. До проблеми професійної культури працівників правоохоронних органів (зарубіжний досвід) / Н. П. Матюхіна // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1744

160. Банчук О. А. І міліція, і прокуратура намагаються підлаштувати нові норми під старі методи / О. А. Банчук // Закон і бізнес. - 2014. - № 51 (1193). - С. 1-17.

161. Бесчастний В. М. Міжнародний досвід у діяльності міліції України / В. М. Бесчастний // Віче. - 2009. - № 24. - [Електронний ресурс]. - Режим

доступу: http://www.viche.info/joumal/1780/

162. Боднарчук О. Г Кадрове забезпечення діяльності пенітенціарної

системи в Україні: адміністративно-правовий аспект : дис. ... канд. юрид. наук :

12.00.07 / Боднарчук Олег Григорович. - Ірпінь, 2009. - 300 с.

163. Бесчастний В. М. Реформування системи МВС України: шляхи та

сучасні проблеми / В. М. Бесчасний // Правове забезпечення діяльності міліції/поліції: історія, сучасні проблеми та міжнародний досвід : Тези доп. наук.-

теорет. конф. - К. : КНУВС, 2007. - 108 с.

164. Божок С. Г. Деякі аспекти зарубіжного досвіду відбору та підготовки

кадрів поліції / С. Г Божок // Матеріали міжвузів. наук.-теорет. конф. «Підготовка кадрів міліції (поліції): історія та сучасність» (Київ, 10 червня. 2011 р.). - К. : Нац. акад. внутр. справ, 2011. - С. 110-112.

165. Ануфрієв М. І. Вищий заклад освіти МВС України : науково- практичний посібник / М. І Ануфрієв, О. М. Бандурка, О. Н. Ярмиш. - Х. : Ун-т внутр. справ, 1999. - 369 с.

166. Резолюция № 690 (1979) Парламентской ассамблеи Совета Европы «Декларация о полиции» (Страсбург, 8 мая 1979 года) // Сборник документов Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы с преступностью. - М. : СПАРК, 1998. - С. 77-81.

167. Рекомендація Rec (2001) 10 Комітету Міністрів державам-учасницям Ради Європи «Про Європейський кодекс поліцейської етики» (19 вересня 2001 р.) // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://pravo.org.ua/files/Criminal %20justice/rec1 .pdf

168. Центр політико-правових реформ. Зарубіжне законодавство //

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://pravo.org.ua/ua/news/criminal_justice/foreign_law/

169. Статус поліції: міжнародні стандарти і зарубіжне законодавство / За заг. редакцією О. А. Банчука. - К. : Москаленко О. М., 2013. - 588 с.

170. Жмінько В. М. Можливості та обмеження застосування в Україні міжнародного досвіду реформування правоохоронних органів / В. М. Жмінько;

Центр Разумкова // Національна безпека і оборона. - 2015. - № 2-3. - С. 103-107.

171. Коліушко І. Б. Виконавча влада і адміністративне право / І. Б.

Коліушко; за заг. ред. В. Б. Авер’янова. - К. : Видавничий Дім «Ін-Юре», 2002. - 668 с.

172. Zakon o Drzavnoj agenciji za istrage i za stitu; Zakon o Granicnoj policiji Bosne i Hercegovine; Zakon o Sluzbi za poslove sa strancima; Zakon o Direkciji za kordinaciju policijskih tijela i o agencijama za podrsku policijskoj strukturi Bosne i Hercegovine // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.msb.gov.ba/zakoni/zakoni

173. Cohrane R. The Training of Community Laison Officers / R. Cohrane // Southgate P. (ed). New Directions in Police Training. - L. : Home Office Research and Planning Unit, 1988. - P. 39-52.

174. Shafer K. H. High-Performance Policing for the 21 Centuru / K. H.

Shafer // The Police Chief. - 1997. - Nov. - P. 23-25.

175. Ізбаш К. С. Зарубіжний досвід підготовки кадрів поліції в

європейських країнах / К. С. Ізбаш // Південноукраїнський правничий часопис. - 2013. - № 1. - С. 36-39.

176. Organisation der Bayerischen Polizei. Polizei-Fьhrungsakademie // Jahresbericht. Reichsgesetzblatt. - 1995.

177. Савченко А. Система підготовки поліцейських у США / А. Савченко // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://police-reform.org/articles/index.php? id=1437755035

178. Шейко Ю. Українську міліцію реформують за стандартами ЄС / Ю. Шейко // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://police- reform.org/news/ukra-nsku-m-l-c-yu-reformuyut-za-standartami-s

179. The International Association of Chiefs of Police // [E-resource]. - Access mode: http://www.iacp.org/

180. The International Police Association // [E-resource]. - Access mode: http://www.ipa.ch/en/page.php?cmsid=60

181. Капаріні М. Реформування поліції в країнах Центральної та Східної Європи: Процес і прогрес: общественно-политическая литература / за ред. М. Капаріні, О. Мареніна. - К., 2005. - 296 с.

182. Гурне Б. Державне управління / Б. Гурне; пер з франц. - К. : Основи, 1993. - 165 с.

183. Рекомендації щодо вдосконалення процедури оцінювання результатів службової діяльності державних службовців // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ucs-hrm.org.ua/ocinyuvannya-diyalnosti-derzhsluzhbovciv/view- category.html

184. Demmke Ch. Performance Assessment in the Public Services of the EU Member States / Christoph Demmke. - European Institute of Public Administration, 2007. - Р 55.

185. Словник української мови : в 11 томах : Том 2. - К. : Наук. думка, 1971. - 550 с.

186. Каминская В. И. Теория советского уголовно-процессуального

закона : дис. ... докт. юрид. наук / Каминская Вера Исааковна. - М., 1967. - 691 с.

187. Полянський Ю. Є. Від оцінювання адміністративної діяльності

державного службовця до оцінювання організацій з виконання державних політик

і програм / Ю. Є. Полянський // Вісник УАДУ - 2002. - № 1. - С. 27.

188. Сучасна технологія оцінювання персоналу та кадрового потенціалу

організації і її соціально-психологічний аспект: наук. розробка / авт. кол.: В. М.

Мартиненко, Ю. Д. Древаль, Ю. В. Конотопцева та ін. - К. : НАДУ, 2013. - 52 с.

189. Словник української мови : [В 11 т.] : Т. 10: Т-Ф / редкол.: І. К. Білодід

(голова) [та ін.]; ред. А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк. - К. : Наук. думка, 1979. - 660 с.

190. Хатія Деканоїдзе розповіла, як буде оцінюватися робота Національної

поліції // [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://ukr.segodnya.ua/politics/reforms/hatiya-dekanoidze-rasskazala-kak-budet-

ocenivatsya-rabota-nacionalnoy-policii-682990.html

191. Діяльність української поліції оцінять після 100 днів її роботи //

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.kmu. gov.ua/ control/uk/publish/article?

art_id=248645714&cat_id=244276429

192. Ефективність роботи поліції оцінять за результатами опитування громадян і бізнесу // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://forbes.net.ua/ua/news/1405663-efektivnist-roboti-policiyi-ocinyat-za-rezultatami- opituvannya-gromadyan-i-biznesu

193. Коновалова Л. Соціологи шукають нові критерії оцінювання роботи міліції / Л. Коновалова // Закон і бізнес. - 2012. - № 48 (1087). - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zib.com.ua/ua/issue/354/

194. Оцінка діяльності міліції за допомогою громадської думки. Звіт за результатами національного соціологічного дослідження / кол. авторів. - Х., ХІСД, 2012. - 136 с.

195. Sterbfing A. «Buergerfreundlichkeit der Polizei» und «Focus-Polizeitest» - einige punktuelle Vergleiche / A. Sterbling. - Polizei. - 2002. - Heft 11. - Р. 297.

196. Матросов О. Д. Оцінка ефективності інноваційного розвитку кадрового потенціалу організації / О. Д. Матросов, О. О. Ішков // Вісник НТУ «ХПІ». - 2014. - № 65 (1107). - С. 3-7.

197. Ben A. Vollaard Police Effectiveness. Measurement and Incentives / A. Ben. - Santa Monica : RAND, 2006. - P.150.

198. Куба Н. Система оцінки ефективності роботи національної поліції / Н.

Куба, Р. Тополевський // [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://khpg.org/pda/index.php?id=1455530110

199. PEEL: Police effectiveness 2015 (vulnerability). A national overview //

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

https://wwwjusticeinspectorates.gov.uk/hmic/wp-content/uploads/police-effectiveness- vulnerability-2015 .pdf

200. Осика І. М. Критерії оцінки ефективності діяльності поліції з точки зору населення / І. М. Осика // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://police-reform.org/articles/index.php?do=print&id=1433481546

201. Індикатори визначення найвищого рівня обслуговування населення поліцією Великобританії, розроблені Міністерством внутрішніх справ Великобританії // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://police-

reform.org/artides/index.php?do=print&id=1433232742

202. Критерії оцінки ефективності діяльності правоохоронних органів:

досвід США і Великобританії // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://police-

reform.org/articles/kriteriyi_ocinki_efektivnosti_diyalnosti_pravoohoronnih_organiv_do

svid_ssha_i_vel

<< | >>
Источник: ГРІТЧІНА ВІКТОРІЯ ЮРІЇВНА. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДРОВИХ ПРОЦЕДУР В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2017. 2017

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 1. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 2. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 3. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 4. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 5. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 6. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 7. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 8. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 9. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 10. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 11. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 12. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 13. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Информационное право - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правоведение - Предпринимательское право - Прокурорский надзор - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Экологическое право - Юридическая психология -