<<
>>

В С Т У П

Правоохоронна діяльність - це державна правомірна діяльність, що полягає у захисті прав і свобод людини та громадянина, забезпеченню правопорядку і законності, захисту прав і законних інтересів державних та недержавних організацій, боротьбі зі злочинністю та іншими правопорушеннями.

У свою чергу, оператив- но-розшукова діяльність - це особливий вид державної діяльності, яка здійснюється як гласно, так і негласно оперативними підрозділами спеціальних державних органів, що наділені такими повноваженнями законодавчими актами.

Протидія злочинності потребує, перш за все, сучасного та досконалого нормативно-правового забезпечення. В сучасних умовах реформування системи правоохоронних органів гостро постає питання підготовки фахівців нової формації, здатних забезпечувати права та свободи громадян, протидіяти кримінальним правопорушенням, усувати причини та умови, які їм сприяли. Питання актуалізується й тим, що з моменту набрання чинності Законом України «Про вищу освіту», вітчизняні освітяни зробили крок до формування нової парадигми освітнього процесу, яка в змозі забезпечувати належну якість освітньої діяльності, той рівень організації, що відповідає стандартам вищої освіти, забезпечує здобуття особами якісної вищої освіти та сприяє створенню нових знань.

Підготовка працівників оперативних підрозділів Національної поліції є одним з головних завдань вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання МВС України. Для випускників навчальних закладів МВС України, що готують поліцейських, навчальна дисципліна «Основи оперативно-розшукової діяльності» є однією з фахових, на якій фактично базується практична діяльність майбутніх працівників оперативних підрозділів Національної поліції України. Тому головною метою при розробці навчального посібника було прагнення авторського колективу у доступній для читача формі відобразити основні положення оперативно-розшукової діяльності.

Роботу виконано відповідно до Переліку пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на період 2015-2019 років, затвердженого Наказом МВС України від 16.03.2015 року № 275, теми наукових досліджень Одеського державного університету внутрішніх справ - «Пріоритетні напрямки розвитку та реформування ОВС в умовах розгортання демократичних процесів у державі» (державний реєстраційний номер - 0114U004015), теми наукової роботи кафедри оперативно-розшукової діяльності ОДУВС «Проблеми оператив- но-розшукової протидії організованій злочинній діяльності» (державний реєстраційний номер - 0114U004019). Навчальна дисципліна «Основи оперативно-розшукової діяльності» вивчається у взаємозв’язку з конституційним, кримінальним, кримінальним процесуальним правом, криміналістикою, загальною та юридичною психологією.

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи оперативно-розшукової діяльності» є формування у здобувачів вищої освіти цілісної системи знань щодо правових основ та принципів цієї діяльності, особливостей компетенції та структури оперативних підрозділів, які здійснюють протидію злочинності.

В навчальному посібнику розглянуті питання щодо поняття оперативно-розшукової діяльності, завдань, правової основи, принципів оперативно-розшукової діяльності; системи підрозділів, які мають право здійснювати оперативно-розшукову діяльність; прав та обов’язків підрозділів, які здійснюють оператив- но-розшукову діяльність; підстав та строків проведення опера- тивно-розшукової діяльності; засобів забезпечення законності та гарантій дотримання конституційних прав і свобод громадян під час здійснення оперативно-розшукових заходів; системи соціально-правового захисту працівників оперативних підрозділів, яким надано право здійснення ОРД, та громадян, які залучаються до виконання завдань оперативно-розшукової діядьності; порядку та підстав забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у здійсненні оперативно-розшукових заходів; напрямів використання результатів оперативно-розшукової діяльності; інформаційно-аналітичного забезпечення оперативно-розшукової діяльності; специфіки контролю та нагляду за оперативно-розшуковою діяльністю.

Навчальний посібник підготовлено колективом авторів - науковцями Одеського державного університету внутрішніх справ, які мають значний практичний досвід роботи в оперативних та слідчих підрозділах ОВС України.

Автори сподіваються, що навчальний посібник буде корисним для працівників практичних підрозділів Національної поліції України, а також курсантів, студентів та викладачів навчальних закладів, що здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників поліції.

<< | >>
Источник: С. В. Албул, С. В. Андрусенко, и др.. Основи оперативно-розшукової діяльності : навч. посіб. /— Одеса : ОДУВС, 2016. —270с.. 270

Еще по теме В С Т У П:

 1. Басова Алла Викторовна. КОНСТИТУЦИОННЫЙ ПРИНЦИП РАВЕНСТВА ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА НЕЗАВИСИМО ОТ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Саратов - 2017, 2017
 2. Чирнинов Алдар Мункожаргалович. ДОКАЗЫВАНИЕ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕБНОМ ПРОЦЕССЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СОЕДИНЁННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ. Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук. Екатеринбург - 2018, 2018
 3. Чуклин Александр Владимирович. Дополнительные гарантии реализации конституционных прав и свобод человека и гражданина, устанавливаемые субъектами Российской Федерации. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Челябинск - 2018, 2018
 4. ЧУЛИЧКОВА Евгения Владимировна. КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОИ МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВА КАЖДОГО НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Екатеринбург —2018, 2018
 5. ИБРАГИМОВ АРТУР ГАСАНГУСЕЙНОВИЧ. Ассоциативные формы сотрудничества субъектов Российской Федерации: конституционно-правовое исследование. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Казань - 2018, 2018
 6. РОСТОВА Мария Владимировна. КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СВОБОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ И НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. Д И С С Е Р Т А Ц И Я на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Орел - 2017, 2017
 7. СТАРКИН Никита Юрьевич. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ГРАЖДАН НА ОБЪЕДИНЕНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Пенза 2018, 2018
 8. Трифонов Виталий Анатольевич. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ГРАЖДАН НА РАВНЫЙ ДОСТУП К ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ И ОСОБЕННОСТИ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Санкт-Петербург 2018, 2018
 9. Воронцова Мадлена Алекзандровна. КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Санкт-Петербург - 2018, 2018
 10. Задорина Мария Андреевна. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПPABO НА СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ. Диссертаций на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Екатеринбург —2018, 2018
 11. Гарганеева Ксения Витальевна. ЯВЛЕНИЕ МОТИВАЦИИ СЛОВ В СОЦИО - ВОЗРАСТНОМ АСПЕКТЕ. Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата филологических наук. Томск -1999, 1999
 12. ЮРЬЕВА Ирина Сергеевна. Семантика глаголов имѣти, хотѣти, начати (почати) в сочетаниях с инфинитивом в языке древнерусских памятников XII-XV вв. Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Москва - 2009, 2009
 13. Свиридов Илья Тимурович. Особенности приобретения права частной собственности на землю в городах федерального значения: на примере города Москвы. ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2014, 2014
 14. Дюкина Вероника Раисовна. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ АДВОКАТСКИХ УСЛУГ В ПРАВЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2014, 2014
 15. Евстафиади Янис Константинович. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Краснодар - 2017, 2017
 16. Кирюхин Владимир Викторович. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЛИЦИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2017, 2017
 17. Кучмезов Рустам Нурбиевич. ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОЛИЦИИ В КУРОРТНОМ РЕГИОНЕ. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Краснодар - 2016, 2016
 18. Куликова Наталья Сергеевна. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАКОННОСТИ И ДИСЦИПЛИНЫ В АДМИНИСТРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Воронеж - 2016, 2016
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Информационное право - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правоведение - Предпринимательское право - Прокурорский надзор - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Экологическое право - Юридическая психология -