<<
>>

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тема № 1. Історія оперативно-розшукової діяльності.

Становлення теорії оперативно-розшукової діяльності як самостійної галузі наукових знань

Витоки оперативно-розшукової (сискної) діяльності.

Сиск античних часів. Сиск епохи феодалізму. Прийоми та засоби розшуку Київської Русі (ІХ - поч. ХІІІ ст.). Розшук за часів феодальної роздробленості (поч. ХІІІ - ХГУ ст.). Судочинство на українських землях за часів Великого князівства Литовського (сер. XTV - 1569 р.). та за доби Козацько-Гетьманської держави (XVH - XVLQ ст.). Підґрунтя наукових досліджень в галузі ОРД, розвідки та контррозвідки у 20-30-х роках XX ст. Розвиток оперативно-розшукової науки у 50-70-х роках XX ст. Об’єкт, предмет та методи теорії ОРД. Міждисциплінарні зв’язки теорії ОРД. Система теорії ОРД.

Тема № 2. Поняття, завдання та принципи оперативно-розшукової діяльності

Соціальна зумовленість оперативно-розшукової діяльності та її місце в системі протидії злочинності. Морально-етичні засади оперативно-розшукової діяльності. Оперативно-розшукова діяльність, як вид правоохоронної діяльності. Її соціальна зумовленість та необхідність.

Поняття та зміст оперативно-розшукової діяльності. Завдання оперативно-розшукової діяльності. Поняття гласних і негласних, пошукових оперативно-розшукових заходів, які здійснюються оперативними підрозділами Національної поліції України. Поняття та система принципів оперативно-розшукової діяльності.

Конституційні гарантії дотримання прав і свобод громадян. Поняття та сутність принципу права на свободу й особисту недоторканність. Поняття та сутність принципу недоторканності житла. Поняття та сутність принципу таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Поняття та сутність принципу поваги до гідності особи. Поняття та сутність принципу невтручання в особисте і сімейне життя людини. Поняття та сутність принципу презумпції невинуватості.

Етичні і правові гарантії дотримання законності, конституційних прав та свобод громадян під час здійснення оперативно-розшукової діяльності. Гарантії законності у використанні інформації та результатів оперативно-розшукової діяльності. Порядок поновлення порушених прав і відшкодування матеріальних та моральних збитків.

Загальні принципи оперативно-розшукової діяльності. Поняття та сутність принципів верховенства права, законності, дотримання прав і свобод людини. Спеціальні принципи оперативно-розшукової діяльності. Поняття та сутність принципів поєднання гласних і негласних заходів в ОРД, конспірації, конфіденційності негласного співробітництва, наступальності, плановості, взаємодії.

Тема 3. Правова основа оперативно-розшукової діяльності. Гарантії законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності

Система, структура та побудова нормативно-правового регулювання оперативно-розшукової діяльності. Законодавчі та під- законні нормативні акти, що регламентують роботу оперативних підрозділів Національної поліції України, їх права та обов’язки. Конституція України, Закони України, кримінальне та кримінально-процесуальне законодавство, відомчі нормативні акти та їх роль у правовому регулюванні оперативно-розшукової діяльності. Рішення Європейського суду з прав людини щодо застосування спеціальних засобів розслідування та їх значення для вдосконалення нормативно-правового регулювання оперативно-роз- шукової діяльності. Міжнародно-правові стандарти у правовому регулюванні оперативно-розшукової діяльності.

Етичні та правові гарантії дотримання законності, конституційних прав та свобод громадян під час здійснення оперативно-роз- шукової діяльності. Гарантії законності у використанні інформації та результатів оперативно-розшукової діяльності. Оперативно-розшукові ситуації, у яких суттєво обмежуються конституційні права та свободи громадян. Порядок поновлення порушених прав і відшкодування матеріальних та моральних збитків.

Тема № 4. Суб’єкти оперативно-розшукової діяльності, та їх правовий статус.

Підрозділи, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність. Характеристика оперативних підрозділів Національної поліції України, їх система, структура, функції, права та обов’язки. Компетенція працівників оперативних підрозділів Національної поліції України. Співвідношення термінів «суб’єкти оперативно-розшукової діяльності» та «сили оперативно-розшукової діяльності». Працівники оперативних підрозділів та особи, залучені до виконання завдань ОРД на конфіденційній основі.

Соціальний та правовий захист працівників оперативних підрозділів, пільги у питаннях соціально-побутового та фінансового забезпечення. Соціальні гарантії, що надаються працівникам оперативних підрозділів та їх близьким у разі загрози їх життю, здоров’ю у зв’язку зі здійсненням оперативно-розшукової діяльності.

Основи використання та гарантії державного захисту осіб, які конфіденційно залучаються до виконання завдань оператив- но-розшукової діяльності. Умови звільнення від відповідальності негласних працівників, які заподіяли шкоду правам, свободам людини, інтересам держави під час здійснення оперативно-розшу- кової діяльності. Соціальні гарантії, пільги, що надаються таким особам, якщо настала інвалідність або смерть у зв’язку з виконанням завдань оперативно-розшукової діяльності.

Тема № 5. Права та обов’язки підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність

Загальна характеристика прав та обов’язків підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність. Характеристика та компетенція окремих оперативно-розшукових підрозділів. Фактичні передумови, правові засади і напрями взаємодії органів і підрозділів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, між собою та з іншими державними органами (внутрішня та зовнішня взаємодія). Міжнародне співробітництво у сфері боротьби зі злочинністю.

Тема № 6. Підстави та строки проведення оперативно-розшукової діяльності

Підстави проведення оперативно-розшукової діяльності. Порядок заведення оперативно-розшукової справи.

Строки ведення оперативно-розшукових справ, порядок їх продовження. Припинення та поновлення обчислення строку ведення оперативно-роз- шукової справи. Підстави та порядок закриття оперативно-роз- шукової справи. Порядок отримання дозволу слідчого судді на здійснення заходів, які тимчасово обмежують права людини, та використання отриманої інформації. Дотримання режиму секретності під час проведення оперативно-розшукових заходів.

Тема № 7. Використання результатів оперативно-розшукової діяльності

Визначення результатів оперативно-розшукової діяльності, їх характеристика і види. Основні напрями використання результатів оперативно-розшукової діяльності: як приводи та підстави для початку досудового розслідування; для отримання фактичних даних, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні; для попередження, виявлення, припинення і розслідування злочинів, розвідувально-підривних посягань проти України; для розшуку злочинців та осіб, які безвісти зникли; для забезпечення безпеки працівників суду, правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їх сімей та близьких родичів, а також співробітників розвідувальних органів України та їх близьких родичів, осіб, які конфіденційно співробітничають або співробітничали з розвідувальними органами України та членів їх сімей; для взаємного інформування підрозділів, уповноважених здійснювати оперативно-розшукову діяльність, та інших правоохоронних органів; для інформування державних органів.

Умови, порядок і способи використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному судочинстві. Оформлення результатів оперативно-розшукової діяльності. Прийняття рішення про їх реалізацію.

Легалізація оперативно-розшукової інформації та її розсекречування. Порядок передачі матеріалів оперативно-розшукової діяльності органам досудового розслідування. Особливості перевірки і оцінки результатів оперативно-розшукової діяльності слідчим. Способи їх використання для вирішення завдань кримінального судочинства.

Тема № 8. Інформаційно-аналітичне забезпечення оперативно-розшукової діяльності

Оперативно-розшукова інформація: вихідні положення та пізнавальне значення. Автоматизовані інформаційно-пошукові системи: поняття, принципи функціонування та їх місце у системі інформаційного забезпечення оперативно-розшукової діяльності. Види АІПС.

Аналітична (кримінальна) розвідка. Інформація кримінальної розвідки. Об’єкти, що обліковуються в АІПС оперативно-розшу- кового призначення. Підрозділи, що забезпечують поповнення оперативної інформації в АІПС, та підрозділи, що безпосередньо формують та обслуговують автоматизовані інформаційно-пошукові системи. Порядок доступу та використання в оперативно-службовій діяльності інформації, що міститься в АІПС опера- тивно-розшукового призначення.

Тема № 9. Контроль та нагляд за оперативно-розшуковою

діяльністю

Конституційно-правові норми про судовий контроль за оперативно-розшуковою діяльністю, форми цього контролю з боку судових органів. Положення ст. 247 Кримінального процесуального кодексу України щодо повноважень слідчого судді, який надає дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Відомчий контроль за оперативно-розшуковою діяльністю.

Форми та методи відомчого контролю за оперативно-розшуковою діяльністю.

Прокурорський нагляд за оперативно-розшуковою діяльністю. Повноваження прокурорів, які виконують функції нагляду за оперативно-розшуковою діяльністю. Форми та методи прокурорського нагляду за дотриманням законності в оперативно-роз- шуковій діяльності. Правова основа відомчого контролю за оперативно-розшуковою діяльністю. Форми відомчого контролю за оперативно-розшуковою діяльністю.

14

<< | >>
Источник: С. В. Албул, С. В. Андрусенко, и др.. Основи оперативно-розшукової діяльності : навч. посіб. /— Одеса : ОДУВС, 2016. —270с.. 270

Еще по теме ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ:

 1. ОСНОВИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 2. Запровадження фінансового права як навчальної дисципліни в системі юридичної освіти у першій половині ХІХ ст.
 3. 2.3. Роль базового інформаційного механізму в системі державного управління національною інформаційною сферою
 4. 2.1. Використання інформаційних технологій в організації інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів державного управління
 5. РОЗДІЛ 2 ЗМІСТ І ОБСЯГ ПРАВА НА ПОВАГУ ДО СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ У ПРАВОВИХ ПОЗИЦІЯХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ
 6. Правові позиції Європейського суду з прав людини щодо змісту й обсягу права на повагу до сімейного життя
 7. 1.1.2. Податково-процесуальне право: наука та навчальна дисципліна.
 8. 3.1. Питання юрисдикції та підтримання дисципліни при проведенні міжнародних миротворчих операцій
 9. 2.4.2. Становлення державного управління як академічної дисципліни: досвід країн Центральної та Східної Європи
 10. Фінансове право як наука та навчальна дисципліна в роки становлення радянської держави (20-ті - 30-ті роки ХХ ст.).
 11. 6.3. Інформаційна культура юриста
 12. Роль державної інформаційної політики у формуванні інформаційного суспільства
 13. 2.1. Єдиний інформаційний простір як об’єкт державного управління
 14. Інформаційно-аналітичні системи
 15. 1.5. Категоріальний апарат дослідження державного управління національною інформаційною сферою
 16. Інформаційні ресурси та інформаційна інфраструктура ОВС України як складові об’єкта відомчого управління
 17. Місце засобів масової інформації у єдиному інформаційному просторі та їх правове регулювання
 18. 1.1. Теоретичні засади інформаційного забезпечення системи державного управління
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Информационное право - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правоведение - Предпринимательское право - Прокурорский надзор - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Экологическое право - Юридическая психология -