<<

ЛІТЕРАТУРА

ОСНОВИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Нормативно-правові акти

1. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколы к ней: принята Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 15.11.2000 г.

№ 55/25 (г. Палермо). - Viena International Centre, 2004. - 100 с.

2. Конституція України [Електронний ресурс] : закон України від 28. 06. 1996 р. № 254к/96-ВР із змін., внес. згідно із Законами України та Рішеннями Конституційного Суду : за станом на 04.07.2015 р. № 2952-17. - Електрон. дан. (1 файл). - Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. - Назва з екрана.

3. Кримінальний кодекс України [ Електронний ресурс ] : закон України від 05. 04. 2001 р. № 2341-Ш із змін., внес. згідно із Законами України та Рішеннями Конституційного Суду : за станом на 04. 07. 2015 р. № 3718-17. - Електрон. дан. ( 1 файл ). - Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. - Назва з екрана.

4. Кримінальний процесуальний кодекс України : закон України від 13. 04. 2012 р. № 4651-VI : за станом на 22. 12. 2015 р. - К.: Алерта, 2015. - 304 с.

5. Положення про Міністерство внутрішніх справ: затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. № 878 [ Електронний ресурс ] - Електрон. дан. (1 файл). - Режим доступу: http:// http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/878-2015-п - Назва з екрану.

6. Про взаємодію Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ України в питанні розшуку осіб : наказ МВС України, СБ України від 03.05.2012№ 169/391.

7. Про Державну прикордонну службу : закон України від 3 квітня 2003 р. № 661 [Електронний ресурс] // Офіц. веб-сайт Верховної Ради України. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

8. Про державну таємницю [Електронний ресурс]: закон України від 21 січня 1994 р. № 3855// Офіц. веб-сайт Верховної Ради України. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

9.

Про Єдиний реєстр досудових розслідувань: наказ Генерального Прокурора України від 17.08.2012 р. № 69.

10. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві [ Електронний ресурс ] : Закон України від 23.12.1993 р. № 3782-ХІІ із змін., внес. згідно із Законами України : за станом на 11.08.2015 р. № 1254-17. - Електрон. дан. ( 1 файл ). - Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. - Назва з екрана.

11. Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень: наказ МВС України від 14. 08. 2012 р. № 700.

12. Про затвердження Інструкції з організації діяльності органів досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України: наказ МВС України від 09.08.2012 р. № 686.

13. Про затвердження Положення про Інтегровану інформаційно-пошукову систему органів внутрішніх справ України: наказ МВС України від 12.10.2009 р. № 436.

14. Про захист персональних даних : закон України від 01 червня 2010 р. № 2297 [Електронний ресурс] // Офіц. веб-сайт Верховної Ради України. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

15. Про заходи щодо посилення боротьби зі злочинністю в Україні: Рішення РНБО України від 06.05.2015: введено в дію Указом Президента України від 16.06.2015 № 341/2015. - [Електронний ресурс] - Електрон. дан. (1 файл). - Режим доступу: :http:// www.rnbo.gov.ua/documents/401.html - Назва з екрана.

16. Про інформацію [ Електронний ресурс ] : Закон України від

2. 10. 1992 р. № 2657-ХІІ із змін., внес. згідно із Законами України та Рішеннями Конституційного Суду : за станом на 09.08.2015 р. № 2938-17. - Електрон. дан. ( 1 файл ). - Режим доступу : http:// zakon1.rada.gov.ua. - Назва з екрана.

17. Про контррозвідувальну діяльність [Електронний ресурс] : закон України від 26 грудня 2002 р. № 374// Офіц. веб-сайт Верховної Ради України. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua - Назва з екрана.

18. Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14.10.2014 № 1698-VII // Відомості Верховної Ради

України. - 2014. - № 47. - Ст. 2051.

19. Про Національну поліцію [ Електронний ресурс ] : Закон України від 02.07.2015 р. № 580-VIQ. - Електрон. дан. (1 файл). - Режим доступу: http: // zakon1.rada.gov.ua. - Назва з екрана.

20. Про оперативно-розшукову діяльність [ Електронний ресурс ] : закон України від 18. 02. 1992 р. № 2135-ХІІ із змін., внес. згідно із Законами України : за станом на 19. 11. 2012 р. № 341217. - Електрон. дан. ( 1 файл ). - Режим доступу : http://zakon1.rada. gov.ua. - Назва з екрана.

21. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України: науково-практичний коментар / В.Д. Берназ, А.М. Притула. - О.: Фенікс, 2013. - 190 с.

22. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю[ Електронний ресурс ] : закон України від 30. 06. 1993 р. № 3341-XII із змін., внес. згідно із Законами України та Рішеннями Конституційного Суду : за станом на 05. 06. 2011 р. № 3334-17. - Електрон. дан. ( 1 файл ). - Режим доступу : http://zakon1. rada.gov.ua. - Назва з екрана.

23. Про організацію проведення негласних слідчих (розшу- кових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні [ Текст ] : наказ Генеральної Прокуратури України, МВС України, СБ України,Міністерства фінансів України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства юстиції України від 16.11.2012 № 114/1042/516/1199/936/1687/5.

24. Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність [Електронний ресурс] : наказ Генерального Прокурора України від 19.09.2005 р. № 4 / 1 гн із змін., внес. наказами Генерального прокурора України від 04.10.2011 р. № 3 / 2 / 1гн. - Електрон. дан. ( 1 файл ). - Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. - [Назва з екрану].

25. Про організацію реагування на повідомлення про кримінальні правопорушення, інші правопорушення, надзвичайні ситуації та інші події, та забезпечення оперативного інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ України : наказ МВС

України від 22.10.2012 № 940.

26. Про прокуратуру [ Електронний ресурс ] : Закон України від 05.11.1991 р. № 1789-ХТТ із змін., внес. згідно із Законами України та Рішеннями Конституційного Суду : за станом на 01.07.2015 р. № 3668-17. - Електрон. дан. ( 1 файл ). - Режим доступу : http:// zakon1.rada.gov.ua. - Назва з екрана.

27. Про розвідувальні органи України : закон України від 22 березня 2001 р. № 2331 [Електронний ресурс] // Офіц. веб-сайт Верховної Ради України. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

28. Про Службу безпеки України : закон України від 25 березня 1992 р. № 2229 [Електронний ресурс] // Офіц. веб-сайт Верховної Ради України. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

29. Про Службу зовнішньої розвідки України : закон України від 01 грудня 2005 р. № 3160-IV [Електронний ресурс] // Офіц. веб-сайт Верховної Ради України. - Режим доступу: http://zakon1. rada.gov.ua

30. Про телекомунікації: закон України від 18.11.2003 [зі змінами і доповненнями] // Офіційний вісник України. - 2001. - № 51. - Ст. 2644.

31. Про ратифікацію Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності та протоколів, що її доповнюють: Закон України від 4 лютого 2004 року № 1433-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 19. - Ст. 263.

Базова та допоміжна література

1. Актуальні проблеми забезпечення прав людини в оператив- но-розшуковій діяльності: конспекти лекцій та комплексні методичні матеріали / С.В. Албул, В.Б. Любчик, Р.В. Мукоіда та ін. - Одеса: ОДУВС, 2010. - 112 с.

2. Албул С.В. Категорії «розвідувальна інформація» та «інформація кримінальної розвідки» в контексті реалізації розвідувальної функції оперативно-розшукової діяльності Національної поліції України // Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: Матеріали VTTT Міжнародної науково-практичної конференції (25 березня 2016 р., м. Одеса). - Одеса: ОДУВС, 2016. - С. 7-8.

3. Албул С.В. Концепція розвитку кримінальної розвідки органів внутрішніх справ України: науковий проект / С.В. Албул, О.Є. Користін. - Одеса: ОДУВС, 2015. - 20 с.

4. Албул С.В. Кримінальна розвідка як функція оператив- но-розшукової діяльності: Європейський досвід та Українські перспективи (Criminal Intelligence as a Function of Operatively- Search Activity: European Experience and Ukrainian Prospects) // European Reforms Bulletin: international scientific peer-reviewed journal: Grand Duchy of Luxembourg. - 2015. - № 2. - P. 2-6.

5. Албул С.В. Принципи оперативно-розшукової діяльності в контексті вимог нового Кримінального процесуального кодексу України // Шляхи удосконалення кримінального процесуального законодавства : матер. регіонального круглого столу (19.04.2013 р.) / відп. за випуск д.ю.н., проф. Ю.П. Аленін; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». - Одеса : Юридична література, 2013. - 200 с. - С. 124-129.

6. Албул С.В. Протидія кримінальним правопорушенням підрозділами карного розшуку МВС України: навчальний посібник / С.В. Албул, Т.С. Демедюк, О.Є. Користін, В.Ф. Паскал. - Одеса: ОДУВС, 2015. - 354 с.

7. Албул С.В. Теоретично-прикладні засади протидії підрозділами карного розшуку злочинам проти власності у районі проведення антитерористичної операції : монографія / С.В. Албул, О.Ю. Анциферов, М.В. Стащак та ін.; за заг. наук. ред. С.М. Гусарова. - Харків : Вид-во ХНУВС, 2015. - 292 с.

8. Антологія сиску: В 14-ти т / Відп. ред.: Ю.Т. Римаренко, В.Т. Кумарець. - К.: Знання України, 2005. - Т.1. / Упоряд.: Ю.Т. Римаренко, В.М. Чисніков, Т.Р. Шинкаренко та ін. - 596 с.

9. Антонов К.В. Правові засади оперативно-розшукової діяльності: навч. посіб. / К.В. Антонов, О.В. Вишня, О.В. Сачко, С.Т. Халимон. - Харків: ХНУВС, 2009. - 348 с.

10. Бандурка О.М. Оперативно-розшукова діяльність : підручник : Ч. І / О.М. Бандурка. - Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002. - 336 с.

11. Бандурка О.М. Оперативно-розшукова компаративістика: монографія / О.М. Бандурка, М.М. Перепелиця, О.В. Манжай, В.В. Шендрик. - Харків: Золота міля, 2013. - 352 с.

12. Бандурка О.М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності : монографія / О.М. Бандурка. - Х : Золота миля, 2012. - 620 с.

13. Бараненко Б.І. Психологія оперативно-розшукової діяльності: навчальний посібник / Б.І. Бараненко. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 275 с.

14. Басецкий И.И. Словарь оперативно-розыскной терминологии / И.И. Басецкий. - Минск: Академия МВД Республики Беларусь, 1993. - 264 с.

15. Біляєв В.О. Стратегія і тактика протидії злочинності засобами ОРД: монографія / В.О. Біляєв. - Дніпропетровськ, 2013. - 316 с.

16. Боротьба з організованою злочинною діяльністю, пов’язаною з викраденням людини: методичні рекомендації / С.В. Албул,

0. 0. Подобний. - Одеса: ОДУВС, 2010. - 68 с.

17. Василинчук В.І. Конфіденційне співробітництво в опера- тивно-розшуковій діяльності та кримінальному провадженні / В.І. Василинчук, О.В. Грибовський // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. - 2015. - № 1 (34). - Частина 2. - К.: НАВС, 2015. - С. 3-14.

18. Водько М.П. Кримінально-правова регламентація протидії організованій злочинності: монографія / М.П. Водько, О.О. Подо- бний. - Одеса: Юридична література, 2010. - 192 с.

19. Водько Н.П. Формирование политики противодействия уголовным правонарушениям в Украине (оперативно-розыскной аспект): монография / Н.П. Водько. - Одесса: Феникс, 2015. - 572 с.

20. Гапон О.А. Оперативно-розшукові і розвідувально-пошукові заходи: нормативне регулювання: монографія / О.А. Гапон,

1. Р. Шинкаренко; передм. Ю.О. Смірнова; за заг. ред. О.Н. Ярми- ша. - К.: НУВС, 2002. - 312 с.

21. Глушков В.О. Судовий контроль за оперативно-розшуковою діяльністю / В.О. Глушков// Науковийвісн. Нац. акад. СБ України.

- 2011. - № 35. - С. 213-223.

22. Грібов М. Л. Сутність конспірації в оперативно-розшуко- вій діяльності / М. Л. Грібов// Бюлетень з обміну досвідом роботи МВС України: науково-практичне видання. - Київ: МВС України, 2010. - № 183. - С. 98-106.

23. Грошевий Ю.М. Судовий контроль у сфері оперативно-роз- шукової діяльності: монографія / Ю.М. Грошевий, С.В. Єськов.

- Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2009. - 126 с.

24. Дидоренко Э.А. Оперативно-профилактическое наблюдение /

Э.А. Дидоренко, С.С. Овчинский. - К.: РИО МВД Украины, 1982. - 72 с.

25. Експрес-аналіз ефективності використання негласних слідчих (розшукових) дій: аналітичний огляд / С.В. Албул, М.П. Водько, О.Є. Користін та ін. - Одеса: ОДУВС, 2015. - 36 с.

26. Єськов С.В. Оперативно-розшукове супроводження кримінального судочинства в Україні: навчальний посібник / Б.І. Бара- ненко, О.В. Бочковий, С.В. Єськов та ін.; за ред. проф. Антонова К.В., проф. Бараненка Б.І. - Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідо- ренка, 2010. - 216 с.

27. Забезпечення прав і свобод громадян під час здійснення оперативно-технічних заходів: науково-практичний посібник / С.В. Албул, М.В. Корнієнко, Р.В. Мукоіда. - Одеса: ОДУВС, 2014. - 104 с.

28. Захаров В.П. Інформаційне забезпечення боротьби зі злочинністю : монографія / В.П. Захаров. - Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2008. - 472 с.

29. Захаров В.П. Оперативно-розшукова діяльність (Особлива частина): протидія злочинам загальнокримінального спрямування: навчальний посібник / В.П. Захаров, А.В. Баб’як, Л.Ф. Гула.

- Львів: ЛьвДУВС, 2013. - 476 с.

30. Зозуля Є.В. Міжнародне співробітництво органів внутрішніх справ України: історико-правове дослідження : монографія / Є.В. Зозуля. - Харків : НікаНова, 2014. - 782 с.

31. Ивахин А.Е. Оперативная деятельность и вопросы конспирации в работе спецслужб: по материалам открытой печати и лит. : [в 6 т. Т. 2] / А.Е. Ивахин, П.Я. Прыгунов. - [2-е изд. стереотип.]. - К.: КНТ, 2008. - 224 с.

32. Інформаційно-аналітичне забезпечення оперативно-розшуко- вої діяльності: монографія / В.А. Буржинський, М.Г. Вербенський, В.С. Гуславський та ін. - Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2009. - 110 с.

33. Исиченко А.П. Оперативно-розыскная криминология: учебное пособие / А.П. Исиченко. - М.: ИНФРА-М., 2001. - 70 с.

34. Історія і сучасність карного розшуку України. - К.: МВС України, 2004. - 284 с.

35. Історія міліції України у документах та матеріалах: У 3-х т - Т. 1: 1917-1925 / П.П. Михайленко, Я.Ю. Кондратьєв; МВС України; НАВС. - К.: Ґенеза, 1997. - 504 с.

36. Історія міліції України у документах і матеріалах. - У 3-х т - Т. 2: 1926-1945 / П.П. Михайленко, Я.Ю. Кондратьєв; МВС України; НАВС. - К.: Ґенеза,1999. - 412 с.

37. Історія міліції України у документах і матеріалах. - У 3-х т - Т. 3: 1946-1990 / П.П. Михайленко, Я.Ю. Кондратьєв; МВС України; НАВС. - К.: Ґенеза,2000. - 616 с.

38. Катеринчук І.П. Інформаційне забезпечення діяльності правоохоронних органів України: проблеми теорії і практики: монографія / І.П. Катеринчук. - Одеса: ОДУВС, 2015. - 392 с.

39. Кислий А.М. Концептуальні положення сприяння громадян оперативним підрозділам органів внутрішніх справ / А.М. Кислий // Науковий вісн. Нац. акад. внутр. справ. - 2011. - № 1 (75). - С. 154-162.

40. Кобець М.В. Спеціальна техніка: основні поняття, терміни та визначення: навчальний посібник / М.В. Кобець, Б.В. Жуков, П.П. Артеменко, В.А. Кудінов. - К.: «Аванпост-Прим», 2013. - 192 с.

41. Козаченко І.П. Оперативно-розшукова діяльність. Вступ до курсу / І.П. Козаченко. - Одеса: НДРВВ ОІВС, 1999. - 111 с.

42. Козаченко І.П. Оперативно-розшукова діяльність як державно-правова форма боротьби зі злочинністю (поняття, суть, завдання та підстави): навч. посіб. / І.П. Козаченко. - К.: Укр. академія внутр. справ, 1995. - 44 с.

43. Колесник В.А. Негласні слідчі (розшукові) дії: кримінально-процесуальні та криміналістичні аспекти підготовки та проведення: науково-практичний посібник / В.А. Колесник; Академія

адвокатури України. - К.: Прецедент, 2014. - 135 с.

44. Кондратьєв Я.Ю. Застосування технічних засобів для отримання доказової інформації: монографія / Я.Ю. Кондратьєв, В.Д. Сущенко, П.П. Підюков та ін. - К. : НАВСУ, 2003. - 160 с.

45. Кримінальний процес України: навчальний посібник / С.В. Ал- бул, С.Л. Деревянкін, О.В. Поліщук - Одеса: ОДУВС, 2015. - 476 с.

46. Кудінов С.С. Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні: навчальний посібник / С.С. Кудінов, РВ. Шехав- цов, О.М. Дроздов, С.О. Гриненко. - Х.: «Оберіг», 2013. - 344 с.

47. Любчик В.Б. Протидія органів внутрішніх справ корисливо-насильницьким злочинам у курортній місцевості : монографія / С.В. Албул, В.Б. Любчик. - Одеса: ОДУВС, 2013. - 140 с.

48. Мешков В.М. Оперативно-розыскная тактика и особенности легализации полученной информации в ходе предварительного следствия: учебно-практическое пособие / В.М. Мешков, В.Л. Попов. - М.: Издательство «Щит-М», 1999. - 80 с.

49. Міністерство внутрішніх справ України: події, керівники, документи та матеріали (1917-2017 рр.): в 3-х томах. Т. 1. Міністерство внутрішніх справза доби УНР та Української держави (1917-1920 рр.): наук. вид. / авт. кол.: М.Г. Вербенський, О.Н. Яр- миш, Т.О. Проценко, В.М.Чисніков та ін. - К.: ДНДІ МВС України, 2012. - 686 с.

50. Міністерство внутрішніх справ України: події, керівники, документи та матеріали (1917-2017 рр.): в 6 томах. Т 2. Народне секретарство - Народний комісаріат внутрішніх справ радянської України (грудень 1917 р. - грудень 1922 р.) / авт. кол.:М.Г. Вербенський, О.Н. Ярмиш, Т.О. Проценко, В.О. Криволапчук, В.М.Чисніков та ін. - К.: ДНДІ МВС України; Харків: Мачулин, 2014. - 948 с.

51. Мукоіда Р.В. Запобігання злочинності оперативно-розшу- ковими заходами / Р.В, Мукоіда // Південноукраїнський правничий часопис. - 2013. - № 1. - С. 168-170.

52. Мукоіда Р.В. Прокурорський нагляд за додержанням законів органами, які провадять оперативно-розшукову діяльність / Р.В. Мукоіда // Південноукраїнський правничий часопис. - 2014.

- № 1. - С. 146-148.

53. Мукоіда РВ. Спеціальна техніка в органах внутрішніх справ / РВ. Мукоіда, А.О. Шелехов / За заг. ред. д.ю.н., проф. С.О. Кузніченка. - Одеса: ОДУВС, 2013. - 134 с.

54. Назаров А.Д. Провокации в оперативно-розыскной деятельности : монографія / А.Д. Назаров. - М. : Юрлитинформ, 2010. - 152 с.

55. Негласні слідчі (розшукові) дії: курс лекцій / Д.Й. Никифор- чук, С.І. Ніколаюк, О.І. Козаченко та ін. / За заг. ред. Никифорчука Д.Й. - К.: НАВС, 2012. - 138 с.

56. Некрасов В.А. Конфіденційне співробітництво: навчальний посібник / В.А. Некрасов, С.І. Корсун, І.Р Шинкаренко. - К.: РВВ МВС України, 2004. - 232 с.

57. Некрасов В.А. Оперативне розпізнавання: монографія / В.А. Некрасов, В.Я. Мацюк, Н.Є. Філіпенко та ін. - К.: КНТ, 2007. - 216 с.

58. Никифорчук Д.Й. Аналітична робота в оперативно-роз- шуковій діяльності: навчально-практичний посібник / Д.Й. Никифорчук, О.Ю. Бусол, Г.М. Бірюков. - К.: НАВС, 2012. - 152 с.

59. Никифорчук Д.Й. Проведення аналізу оперативно-розшу- кової інформації: монографія / Д.Й. Никифорчук, О.Ю. Бусол. - К., 2010. - 165 с.

60. Никифорчук Д.Й. Протидія грабежам оперативними підрозділами МВС України: навчальний посібник / за заг. ред. О.М. Джужі / Д.Й. Никифорчук, В.І. Василинчук, О.І. Козаченко та ін.

- Хмельницький: ХНУ, 2011. - 115 с.

61. Ноздрін Д.О. Протидія підрозділів карного розшуку незаконному обігу синтетичних наркотичних засобів : монографія / С.В. Албул, Д.О. Ноздрін. - Одеса : ОДУВС, 2014. - 200 с.

62. Обшалов С.В. Оперативно-розшукова протидія злочинам при здійсненні кримінального провадження: монографія / С.В. Обшалов. - Дніпропетровськ: ДДУВС, 2012. - 264 с.

63. Овчинский А.С. Информация и оперативно-розыскная деятельность: монография / А.С. Овчинский / под ред. Проф. В.И. Попова. - М.: ИНФРА-М, 2002 - 116 с.

64. Овчинский С.С. Оперативно-розыскная информация /

С.С. Овчинский; под ред.: А.С. Овчинского, В.С. Овчинского. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 122 с.

65. Оперативно-розшукова діяльність: навчальний посібник / Є.М. Моісеєв, О.М. Джужа, Д.Й. Никифорчук.; за ред. проф. О.М. Джужи. - К.: Правова єдність, 2009. - 310 с.

66. Оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх справ. Державний екзамен : навчальний посібник / С.В. Албул, В.Б. Любчик, РВ. Мукоіда та ін.; за заг. ред. д.ю.н., доц., Заслуженого юриста України, генерал-майора міліції А.М. Волощука. - Одеса : ОДУВС, 2013. - 72 с.

67. Оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх справ: Загальна частина: підручник / авт. кол.: С.В. Албул, К.І. Бєляков, А.І. Берендєєва та ін.; за ред. С.П. Черних, М.П. Водька,

0. Ф. Долженкова. - Київ: Відділ редакційно-видавничої діяльності МВС України, 2012. - 884 с.

68. Оперативно-розшукова діяльність та додержання державної таємниці в країнах СНД : зб. законів про оперативно-розшу- кову діяльність та державну таємницю / уклад. О.В. Кириченко,

1. М. Зубач, О.В. Новіков, А.В. Білий - К.: ЦУЛ, 2008. - 464 с.

69. Оперативно-розшукова інформація: проблеми реалізації: монографія / О.П.Снігерьов, Г.О. Душейко, О.А. Долгий та ін.; за заг. ред. А.М. Подоляки, П.В. Коляди. - Суми: Мрія-1, 2003. - 226 с.

70. Оперативно-розшукова тактика: навчально-методичний посібник / С.В. Албул, РВ. Мукоіда, В.Б. Любчик, А.О. Шелехов / за заг. проф. д.ю.н., проф. С.О. Кузніченка. - Одеса: ОДУВС, 2013. - 206 с.

71. Оперативно-розыскная деятельность / Ю.С. Блинов, О.А. Вагин, А.С. Вандышев; под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского. - М.: Инфра-М, 2001. - 832 с.

72. Орлов Ю.Ю. Співвідношення оперативно-розшукової, розвідувальної та контррозвідувальної діяльності / Ю.Ю. Орлов, В.В. Матвійчук // Науковий вісн. Київ. нац. ун-та внутр. справ. - 2006. - № 2, ч. 2. - С. 61-74.

73. Основи оперативно-розшукової діяльності: навчальний посібник / О.Ю. Анциферов, О.М. Чистолінов, С.В. Єськов та ін. / за ред. С.М. Гусарова; Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків: Золота міля, 2015. - 312 с.

74. Основи оперативно-розшукової діяльності: навчально-методичний посібник / Л.І. Аркуша, М.Б. Саакян, А.А. Шелехов та ін. - Одеса: Фенікс, 2013. - 198 с.

75. Основы оперативно-розыскной деятельности в Украине (понятие, принципы, правовое обеспечение): учебное пособие. Часть первая. / Э.А.Дидоренко, Б.И.Бараненко, В.А.Силюков и др.; под ред. проф. Э.В. Виленской; МВД Украины, ЛАВД. - Луганск: РИО ЛАВД, 2006. - 245 с.

76. Перепилиця М.М. Провадження оперативно-розшукових заходів у Великій Британії, Росії, США та Україні: монографія / М.М. Перепилиця, О.В. Манжай. - Харків : Вид-во КП Друкарня № 13, 2008. - 248 с.

77. Погорецький М.А. Негласні слідчі (розшукові) дії та опе- ративно-розшукові заходи: поняття, сутність і співвідношення / М.А. Погорецький, Д.Б. Сергєєва // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - 2014. - № 2(33). - С. 137-141.

78. Погорецький М.А. Оперативно-розшукові заходи: поняття і види / М.А. Погорецький // Державна безпека України. - 2005. - № 1 (3). - С. 62-67.

79. Погорецький М.А. Поняття організації оперативно-розшукової діяльності / М.А. Погорецький, В.П. Шеломенцев // Кримський юридичний вісник. - 2010. - № 1 (8), ч. 1. - С. 33-39.

80. Погорецький М.А. Функціональне призначення оператив- но-розшукової діяльності у кримінальному процесі: монографія / М.А. Погорецький. - Харків: Арсіс, 2007. - 574 с.

81. Практика уголовного сыска: научно-практический сборник: сост. А. Ваксян; под. науч. ред. д.ю.н., проф. А.И. Алексеева. - М.: Лига Разум, 1999. - 244 с.

82. Принципи оперативно-розшукової діяльності: монографія / І.П. Козаченко, В.Л. Грохольський, В.А. Ященко, А.М. Щуров- ський; за ред. І.П. Козаченка. - К.: Вид-во Нац. акад. СБ України, 1999. - 160 с.

83. Приполов І.І. Проблеми правовідносин в оперативно-роз- шуковій діяльності органів внутрішніх справ (теорія і практика): монограф. / М.А. Погорецький, В.О. Черков, І.І. Приполов та ін.; за ред. проф. М.А. Погорецького; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. - Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2012. - 260 с.

84. Ронин Р. Своя разведка: практическое пособие: под ред. А.Е. Тараса / Р Ронин. - Минск: Харвест, 2004. - 368 с.

85. Савченко А.В. Міжнародний досвід використання агентури правоохоронними органами держав Європи та США: посібн. / А.В. Савченко, В.В. Матвійчук, Д.Й. Никифорчук / За аг. ред. Я.Ю. Кондратьєва. - К.: НАВСУ, 2004. - 60 с.

86. Сервецький І.В. Теорія оперативно-розшукових заходів: монографія / І.В. Сервецький, Г.О. Якименко. - К.: НАВС, 2006. - 239 с.

87. Смирнов М.П. Оперативно-розыскная деятельность полиции зарубежных стран / М.П. Смирнов. - М.: Центр юридической литературы «Щит», 2001. - 240 с.

88. Снігерьов О.П. Оперативно-розшукова інформація: проблеми реалізації: монографія / О.П. Снігерьов, Г.О. Душейко, О.А. Долгий та ін.; за заг. ред. A.M. Подоляки і П.В. Коляди. - Суми: ВВП «Мрія-1», 2003. - 204 с.

89. Тарасенко В.Є. Інститут конфіденційного співробітництва в оперативно-розшуковому праві: Монографія / В.Є. Тарасенко, Р.В. Тарасенко. - Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2009. - 176 с.

90. Тарасенко Р.В. Безпека учасників кримінального судочинства: кримінальні процесуальні та оперативно-розшукові основи: монографія / Р.В. Тарасенко. - Одеса: ОДУВС, 2015. - 510 с.

91. Тарасенко Р.В. Спеціальна техніка ОВС: навчально-методичний посібник / Р.В. Тарасенко, Д.О. Бабічев / МВС України, Луган. держ. ун-т. внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. - Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2010. - 220 с.

92. Удалова Л.Д. Негласні слідчі (розшукові) дії / Л.Д. Удалова // Становлення системи негласного розслідування у кримінально-процесуальному законодавстві України: матеріали круглого столу (Київ, 7 жовтня 2011 р.). - К.: НАВС, 2011. - С. 37-39.

93. Усенко В.Ф. Використання конфіденційної допомоги громадян у боротьбі зі злочинами: погляд сьогодення: монографія / В.Ф. Усенко, В.А. Некрасов, В.Я. Мацюк. - К.: КНТ, 2007. - 204 с.

94. Хахановський В.Г. Інформаційно-аналітичне забезпечення ОРД: основні поняття та нормативно-правова база / В.Г. Хаханов- ський // Шляхи удосконалення оперативно-розшукової діяльності: Збірник наукових праць / Гол. ред. В.Л. Ортинський - Львів: Львівський інститут внутрішніх справ при НАВС України, 2002. - 216 с.

95. Цехан Д.М. Використання високих інформаційних технологій в оперативно-розшуковій діяльності органів внутрішніх справ: монографія / Д.М. Цехан. - Одеса: Юридична література, 2011. - 216 с.

96. Шендрик В.В. Міжнародний досвід використання підрозділів поліції для отримання оперативно-розшукової інформації / В.В. Шендрик // Право і Безпека. - 2009. - № 1. - С. 24-29.

97. Шендрик В.В. Отримання та використання первинної опе- ративно-розшукової інформації оперативними підрозділами ОВС України: монографія / А.В. Баб'як, В.П. Сапальов, М.В. Стащак, В.В. Шендрик. - Львів: Каменяр, 2010. - 167 с.

98. Шендрик В.В. Теорія і практика попередження злочинів оперативними підрозділами ОВС України: монографія / В.В. Шендрик. - Дніпропетровськ: ДДУВС, 2012. - 420 с.

99. Юхно О.О. Теорія і практика оперативно-розшукового запобігання злочинам органами внутрішніх справ: монографія / О.О. Юхно. - Одеса: Інтерпрінт, 2010. - 368 с.

100. Ященко В.А. Філософсько-правові засади оперативно-роз- шукової діяльності: монографія / В.А. Ященко. - К. : Вид-во НА СБ України, 2004. - 304 с.

ІНТЕРНЕТ РЕСУРСИ

1. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. - Режим доступу: http://rada.gov.ua/

2. Офіційний веб-сайт Всеукраїнської асоціації науковців та фахівців у сфері оперативно-розшукової діяльності. - Режим доступу: http://aord.com.ua/

3. Офіційний веб-сайт Генеральної прокуратури України. - Режим доступу:http://www.gp.gov.ua/

4. Офіційний веб-сайт Головного управління розвідки Міністерства оборони України. - Режим доступу±йр:/^ш\ті1^о^иа/

5. Офіційний веб-сайт Державної пенітенціарної служби України. - Режим доступу: http://www.dpsu.gov.ua/

6. Офіційний веб-сайт Державної прикордонної служби України. - Режим доступу: http://www.dpsu.gov.ua/

7. Офіційний веб-сайт Державної фіскальної служби України.

- Режим доступу: http://sfs.gov.ua/

8. Офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України. - Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/

9. Офіційний веб-сайт Міністерства внутрішніх справ України.

- Режим доступу: http://www.mvs.gov.ua/

10. Офіційний веб-сайт Національної поліції України. - Режим доступу: http://www.npu.gov.ua/uk/

11. Офіційний веб-сайт Президента України. - Режим доступу: http://www.president.gov.ua/

12. Офіційний веб-сайт Служби безпеки України. - Режим доступу: http://www.sbu.gov.ua/

13. Офіційний веб-сайт Служби зовнішньої розвідки України.

- Режим доступу: http:// www.szru.gov.ua/

14. Офіційний веб-сайт Управління державної охорони України. - Режим доступу: http://www.do.gov.ua/

Албул Сергій Володимирович Андрусенко Сергій Володимироавич Мукоіда Руслан Вікторович Ноздрін Дмитро Олександрович

ОСНОВИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОІ ДІЯЛЬНОСТІ Навчальний посібник

Серія: Теорія і практика ОРД

Комп’ютерна верстка та дизайн Романов О. Д.

Підписано до друку 04.04.2016. Формат 60x90/16. Папір офсетний. Гарнітура «Times New Roman». Друк цифровий. Ум. друк. арк. 15,12 Наклад 500 прим.

Видавництво ОДУВС м. Одеса, вул. Успенська, 1.

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3507 від 25.06.2009 р. тел. 048-7431393; 094-9464393email - ndrvv1@gmail.com

<< |
Источник: С. В. Албул, С. В. Андрусенко, и др.. Основи оперативно-розшукової діяльності : навч. посіб. /— Одеса : ОДУВС, 2016. —270с.. 270

Еще по теме ЛІТЕРАТУРА:

 1. ЛІТЕРАТУРА
 2. Література
 3. ЛІТЕРАТУРА:
 4. ЛІТЕРАТУРА:
 5. ЛІТЕРАТУРА:
 6. ЛІТЕРАТУРА:
 7. ЛІТЕРАТУРА:
 8. ЛІТЕРАТУРА:
 9. ЛІТЕРАТУРА:
 10. ЛІТЕРАТУРА:
 11. ЛІТЕРАТУРА:
 12. ЛІТЕРАТУРА:
 13. ЛІТЕРАТУРА:
 14. ЛІТЕРАТУРА:
 15. ЛІТЕРАТУРА:
 16. ЛІТЕРАТУРА:
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Информационное право - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правоведение - Предпринимательское право - Прокурорский надзор - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Экологическое право - Юридическая психология -