<<
>>

ПІСЛЯМОВА

Процеси розбудови правової демократичної держави в Україні та її інтеграції у Європейське співтовариство обумовлюють необхідність підвищення ефективності діяльності усіх інститутів державної влади.

Важливе місце у цьому відіграють правоохоронні органи та їх оперативні підрозділи.

Основним завданням оперативних підрозділів правоохоронних органів є боротьба з найбільш небезпечними проявами злочинності. Слід зазначити, що злочинності як соціальному явищу притаманні значний динамізм та пристосовуваність до зміни умов сучасності. Злочинність стала більш інтелектуалізованішою та освіченою. Соціальна нестабільність призвела до того, що лав злочинців потрапляюь колишні висококваліфіковані фахівці різних галузей, військовослужбовці та працівники правоохоронних органів, застосовуючи свій багаторічний досвід для досягнення злочинної мети. Саме тому сьогодні нагально необхідні науково виверені підходи до вирішення завдань, які стоять перед правоохоронними органами, та подальші ґрунтовні дослідження в галузі оперативно-розшуко- вої діяльності, які б сприяли забезпеченню своєчасного виявлення, припинення, розкриття та розслідування конкретних злочинів, та, у свою чергу, підвищенню ролі та місця правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави.

Не викликає заперечень думка, що сучасний етап розвитку Української держави знаменується глибокими політичними, соціальними, економічними, демографічними, правовими й іншими змінами. Активні трансформаційні процеси протікають і в «тілі» вітчизняної злочинності. Особливими прикметами сучасної української злочинності стають організованість, поінформованість, озброєність, технічна оснащеність, наявність власної розвідки і контррозвідки, ретельна підготовка до злочинів, цілеспрямоване знищення доказової інформації тощо. Усе це робить злочинність важкодоступною для традиційних процесуальних засобів пізнання, нерозрахованих на активну інформаційну протидію криміналу.

У зв’язку з цим стає дедалі більш очевидним, що без використання сучасних методів оперативно-розшукової діяльності сьогодні не під силу протистояти напору злочинності.

Аналіз діяльності оперативних підрозділів правоохоронних органів України свідчить, що виконання завдань протидії злочинності неможливе без використання всього комплексу сил, засобів, методів і заходів оперативно-розшукової діяльності.

Саме це завдання, на нашу думку, і вирішує в певній мірі цей навчальний посібник, підготовка та видання якого - це один із кроків у створенні методологічних засад оперативно-розшукової діяльності. Узагальнюючи теоретичний доробок вітчизняних та зарубіжних науковців, практичний досвід правоохоронних органів, автори зробили спробу розкриття основ оперативно-розшу- кової діяльності.

Сподіваємось, що розрахований на практичних працівників правоохоронних органів України, а також курсантів, студентів та викладачів юридичних навчальних закладів, навчальний посібник буде сприяти вдосконаленню теоретичних знань у галузі опе- ративно-розшукової діяльності та подальшому вдосконаленню організації боротьби зі злочинністю в сучасних умовах.

ЗАКОН УКРАЇНИ

231

<< | >>
Источник: С. В. Албул, С. В. Андрусенко, и др.. Основи оперативно-розшукової діяльності : навч. посіб. /— Одеса : ОДУВС, 2016. —270с.. 270

Еще по теме ПІСЛЯМОВА:

 1. ПІСЛЯМОВА
 2. Післямова Авторське бачення перспектив розвитку охорони майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності
 3. Басова Алла Викторовна. КОНСТИТУЦИОННЫЙ ПРИНЦИП РАВЕНСТВА ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА НЕЗАВИСИМО ОТ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Саратов - 2017, 2017
 4. Чирнинов Алдар Мункожаргалович. ДОКАЗЫВАНИЕ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕБНОМ ПРОЦЕССЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СОЕДИНЁННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ. Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук. Екатеринбург - 2018, 2018
 5. Чуклин Александр Владимирович. Дополнительные гарантии реализации конституционных прав и свобод человека и гражданина, устанавливаемые субъектами Российской Федерации. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Челябинск - 2018, 2018
 6. ЧУЛИЧКОВА Евгения Владимировна. КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОИ МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВА КАЖДОГО НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Екатеринбург —2018, 2018
 7. ИБРАГИМОВ АРТУР ГАСАНГУСЕЙНОВИЧ. Ассоциативные формы сотрудничества субъектов Российской Федерации: конституционно-правовое исследование. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Казань - 2018, 2018
 8. РОСТОВА Мария Владимировна. КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СВОБОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ И НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. Д И С С Е Р Т А Ц И Я на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Орел - 2017, 2017
 9. СТАРКИН Никита Юрьевич. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ГРАЖДАН НА ОБЪЕДИНЕНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Пенза 2018, 2018
 10. Трифонов Виталий Анатольевич. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ГРАЖДАН НА РАВНЫЙ ДОСТУП К ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ И ОСОБЕННОСТИ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Санкт-Петербург 2018, 2018
 11. Воронцова Мадлена Алекзандровна. КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Санкт-Петербург - 2018, 2018
 12. Задорина Мария Андреевна. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПPABO НА СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ. Диссертаций на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Екатеринбург —2018, 2018
 13. Гарганеева Ксения Витальевна. ЯВЛЕНИЕ МОТИВАЦИИ СЛОВ В СОЦИО - ВОЗРАСТНОМ АСПЕКТЕ. Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата филологических наук. Томск -1999, 1999
 14. ЮРЬЕВА Ирина Сергеевна. Семантика глаголов имѣти, хотѣти, начати (почати) в сочетаниях с инфинитивом в языке древнерусских памятников XII-XV вв. Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Москва - 2009, 2009
 15. Свиридов Илья Тимурович. Особенности приобретения права частной собственности на землю в городах федерального значения: на примере города Москвы. ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2014, 2014
 16. Дюкина Вероника Раисовна. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ АДВОКАТСКИХ УСЛУГ В ПРАВЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2014, 2014
 17. Евстафиади Янис Константинович. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Краснодар - 2017, 2017
 18. Кирюхин Владимир Викторович. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЛИЦИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2017, 2017
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Информационное право - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правоведение - Предпринимательское право - Прокурорский надзор - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Экологическое право - Юридическая психология -