<<
>>

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

1. Поняття оперативно-розшукової діяльності.

2. Завдання оперативно-розшукової діяльності.

3. Історичні аспекти становлення оперативно-розшукової діяльності.

4. Об’єкт, предмет та методи теорії оперативно-розшукової діяльності.

5. Міждисциплінарні зв’язки теорії оперативно-розшукової діяльності.

6. Принципи оперативно-розшукової діяльності.

7. Конституційні принципи оперативно-розшукової діяльності.

8. Загальні принципи оперативно-розшукової діяльності.

9. Спеціальні принципи оперативно-розшукової діяльності.

10. Правова основа оперативно-розшукової діяльності.

11. Конституція України як правова основа оперативно-розшукової діяльності.

12. Міжнародно-правові акти як правова основа оператив- но-розшукової діяльності.

13. Закон України «Про Національну поліцію». Завдання та функції Національної поліції.

14. Підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяль-

ність.

15. Структура кримінальної поліції України.

16. Права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.

17. Обов’язки підрозділів, які здійснюють оперативно-розшу- кову діяльність.

18. Підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності.

19. Гарантії законності під час здійснення оперативно-розшу- кової діяльності.

20. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності.

21. Міжнародне співробітництво у сфері оперативно-розшукової діяльності.

22. Строки ведення оперативно-розшукових справ.

23. Закриття оперативно-розшукових справ

24. Сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності

25. Соціальний і правовий захист особи, яка залучається до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності.

26. Соціальний і правовий захист працівників оперативних підрозділів.

27. Оперативно-розшукові заходи та негласні слідчі (розшукові) дії.

28. Судовий контроль у сфері ОРД.

29. Відомчий контроль за оперативно-розшуковою діяльністю.

30. Прокурорський нагляд у сфері оперативно-розшукової діяльності.

31. Негласні слідчі (розшукові) дії та їх відмінність від опера- тивно-розшукових заходів.

32. Інформаційно-аналітичне забезпечення оперативно-розшу- кової діяльності.

33. Поняття оперативно-розшукової інформації.

34. Оперативні обліки: поняття та види.

35. Взаємодія в оперативно-розшуковій діяльності.

36. Види слідчо-оперативних груп.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ № 1.

1. До завдань оперативно-розшукової діяльності відноситься:

A) Розкриття злочинів;

B) Проведення слідчих, процесуальних дій;

C) Пошук і фіксація фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України;

D) Пошук і фіксація фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена законодавством України.

2. Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшуко- ву діяльність» підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності можуть міститися:

A) У вказівках прокурора;

B) У матеріалах перевірок органів державного контролю;

C) У наказах і розпорядженнях керівників міністерств і відомств;

D) У постановах Кабінету Міністрів України.

3. За відсутності підстав, визначених Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність», приймати рішення про проведення оперативно-розшукових заходів:

A) Дозволяється прокурору у випадках, передбачених законом;

B) Дозволяється керівнику оперативного підрозділу у випадках, передбачених законом;

C) Забороняється;

D) Дозволяється слідчому судді за клопотанням керівника оперативного підрозділу.

4. Права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність передбачено у:

A) У Кримінальному процесуальному кодексі України;

B) У Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність»;

C) У постановах Кабінету Міністрів України;

D) У наказах і розпорядженнях керівників міністерств і відомств, у структурі яких знаходяться оперативні підрозділи.

5. Заведення оперативно-розшукової справи оформлюється:

A) Рапортом, на якому начальником відповідного підрозділу накладається резолюція щодо можливості проведення оператив- но-розшукових заходів;

B) Постановою, яка погоджується начальником відповідного оперативного підрозділу;

C) Постановою, яка затверджується начальником або уповноваженим заступником начальника відповідного органу;

D) Довідкою, яка доповідається начальнику або уповноваженому заступнику начальника відповідного органу.

6. Без заведення оперативно-розшукової справи проведення оперативно-розшукових заходів:

A) Дозволяється у випадках перевірки інформації про готування до вчинення або вчинення злочинів невеликої або середньої тяжкості;

B) Забороняється у будь-якому випадку;

C) Забороняється, крім випадку перевірки осіб у зв’язку з допуском їх до державної таємниці, а також до роботи з ядерними матеріалами та на ядерних установках;

D) Забороняється, крім випадку перевірки осіб у зв’язку з допуском їх до роботи з психотропними, хімічними та іншими речовинами, що завдають шкоди здоров’ю людей та навколишньому середовищу.

7. На особу, яка переховується від органів досудового розслідування, суду або ухиляється від відбування кримінального покарання:

A) Ведеться тільки одна оперативно-розшукова справа;

B) Ведеться декілька оперативно-розшукових справ залежно від кількості злочинів, у вчиненні яких підозрюється (обвинувачується) особа;

C) Ведуться окремі оперативно-розшукові справи на кожній стадії кримінального провадження;

D) Оперативно-розшукова справа не заводиться, оскільки щодо неї вже розпочате кримінальне провадження.

8. Протягом якого часу прокурор письмово повідомляється про заведення оперативно-розшукової справи:

A) Протягом доби;

B) Протягом трьох діб;

C) Протягом десяти діб;

D) Законом не передбачено обов’язкове повідомлення прокурора про заведення оперативно-розшукової справи.

9. У разі, якщо причетність особи, щодо якої здійснювались оперативно-розшукові заходи, не підтвердилась, відповідні органи зобов’язані:

A) Повідомити про це особу, щодо якої проводились такі заходи;

B) Притягнути до передбаченої законом відповідальності посадових осіб, причетних до прийняття рішення про проведення таких заходів;

D)Невідкладно поновити порушені права і відшкодувати заподіяні матеріальні та моральні збитки в повному обсязі;

C) Повідомити про це особу, щодо якої проводились такі заходи, роз’яснивши встановлений законом порядок поновлення порушених прав та відшкодування заподіяних матеріальних і моральних збитків.

10. Відповідно до Закону після закриття оперативно-розшукової справи її знищення:

A) Проводиться протягом одного місяця;

B) Проводиться протягом трьох місяців;

C) Проводиться після завершення прокурором перевірки додержання законів під час оперативно-розшукової діяльності у цій справі;

D) Проводиться після погодження з керівником оперативного підрозділу вищого рівня.

№ 2.

1. Відповідно до Закону громадяни України та інші особи мають право у встановленому законом порядку одержати від органів, на які покладено здійснення оперативно-розшукової діяльності:

A) Письмове повідомлення про підстави проведення оператив- но-розшукових заходів щодо них;

B) Письмове пояснення з приводу обмеження їх прав і свобод та оскаржити ці дії;

C) Копії документів та інших відомостей, що стали підставою для проведення оперативно-розшукових заходів щодо них;

D) Письмове повідомлення про факти проведення оператив- но-розшукових заходів щодо них та їх результати.

2. Оприлюднювати або надавати інформацію щодо проведення або не проведення стосовно певної особи оператив- но-розшукової діяльності:

A) Забороняється;

B) Дозволяється виключно за рішенням суду;

C) Забороняється до прийняття рішення за результатами такої діяльності;

D) Дозволяється після прийняття рішення за результатами такої діяльності про початок досудового розслідування.

3. Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшу- кову діяльність» ведення оперативно-розшукових справ щодо осіб безвісно відсутніх здійснюється:

A) До їх розшуку або до набрання законної сили рішенням суду про визнання їх безвісно відсутніми або про оголошення їх померлими;

B) До закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності осіб, що вчинили злочини щодо безвісно відсутніх осіб;

C) До закриття кримінального провадження за фактом безвісного зникнення цих осіб;

D) У строк до 12 місяців після оголошення їх у розшук.

4. Щодо осіб, стосовно яких є дані про участь у підготовці до вчинення злочину, ведення оперативно-розшукової справи здійснюється:

A) До встановлення та фіксації фактичних даних про протиправні діяння, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України;

B) До встановлення та фіксації фактичних даних про протиправні діяння, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, але не більше трьох місяців;

C) До встановлення та фіксації фактичних даних про протиправні діяння, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, але не більше шести місяців;

D) До встановлення та фіксації фактичних даних про протиправні діяння, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, але не більше десяти місяців.

5. Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшуко- ву діяльність» строк ведення оперативно-розшукової справи може бути продовжений:

A) За наявності даних, отриманих у ході ведення оперативно-розшукової справи, про участь особи у підготовці тяжкого чи особливо тяжкого злочину;

B) За наявності даних, отриманих у ході ведення оператив- но-розшукової справи, про участь особи у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину;

C) За наявності даних, отриманих у ході ведення оператив- но-розшукової справи, про вчинення іншого злочину, які потребують перевірки за допомогою оперативних заходів та засобів;

D) У випадку відсутності даних про конкретну особу, що готувала або вчинила злочин, за результатами ведення оператив- но-розшукової справи

6. Строк ведення оперативно-розшукової справи може бути продовжений за наявності визначених у Законі підстав не більше як до:

A) 18 місяців;

B) 24 місяців;

C) 36 місяців;

D) 48 місяців.

7. Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшуко- ву діяльність» продовження строків ведення оперативно-роз- шукової справи у встановлених випадках погоджується із:

A) Керівником місцевої прокуратури;

B) Прокурором місцевої прокуратури, уповноваженим наказом її керівника здійснювати нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності;

C) Керівником Генеральної прокуратури України або керівником регіональної прокуратури;

D) Законом не передбачено необхідність погодження строків ведення оперативно-розшукової справи з прокурором.

8. Обчислення строку ведення оперативно-розшукової справи починається:

A) Після направлення прокурору повідомлення про заведення оперативно-розшукової справи;

B) З дня затвердження начальником відповідного органу або його заступником постанови про заведення оперативно-розшуко- вої справи;

C) З дня початку оперативно-розшукових заходів у справі;

D) З дня погодження начальником відповідного органу або його заступником постанови про заведення оперативно-розшуко- вої справи.

9. Згідно із Законом обчислення строку ведення оперативно-розшукової справи закінчується:

A) В день завершення оперативно-розшукових заходів;

B) В день погодження постанови про закриття оперативно-роз- шукової справи;

C) В день затвердження постанови про закриття оператив- но-розшукової справи;

D) В день повідомлення прокурора про закриття оперативно-розшукової справи.

10. Згідно із Законом обчислення строку ведення оперативно-розшукової справи може припинятися:

A) Якщо особа, щодо якої заведено оперативно-розшукову справу, тимчасово вибула за межі України;

B) У разі відсутності можливості проводити оперативно-розшукову діяльність щодо особи, стосовно якої заведено оператив- но-розшукову справу;

C) У разі оголошення у міжнародний розшук особи, щодо якої заведено оперативно-розшукову справу;

D) Якщо особа, щодо якої заведено оперативно-розшукову справу, тимчасово вибула за межі України і можливість проводити щодо неї оперативно-розшукову діяльність відсутня.

№ 3.

1. Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» про закриття оперативно-розшукової справи:

A) Складається вмотивована постанова, яка погоджується з керівником відповідного оперативного підрозділу;

B) Складається вмотивована постанова, яка погоджується з керівником оперативного підрозділу вищого рівня;

C) Складається вмотивована постанова, яка затверджується посадовою особою, якій згідно із Законом надано право затверджувати постанову про заведення відповідної оперативної роз- шукової справи;

D) Складається вмотивована постанова, яка затверджується посадовою особою, якій згідно із Законом надано право затверджувати постанову про заведення оперативно-розшукової справи, а також прокурором.

2. Згідно із Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» у разі виявлення прокурором незаконно заведеної оперативно-розшукової справи остання повинна бути:

A) Закрита у разі виконання по ній оперативно-розшукових заходів;

204 ОСНОВИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

• • • •

B) Закрита;

C) Зупинена;

D) Зупинена у разі виконання по ній оперативно-розшукових заходів.

3. Про закриття оперативно-розшукової справи відповідний прокурор письмово повідомляється:

A) У п’ятиденний строк;

B) У триденний строк;

C) Протягом десяти діб;

D) Протягом однієї доби.

4. Прокурор з моменту одержання повідомлення про закриття оперативно-розшукової справи перевіряє додержання законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності у цій справі:

A) Протягом трьох діб;

B) Протягом п’яти діб;

C) Протягом семи діб;

D) Протягом десяти діб.

5. Відповідно до Закону після закриття оперативно-розшукової справи її знищення:

A) Проводиться протягом одного місяця;

B) Проводиться протягом трьох місяців;

C) Проводиться після завершення прокурором перевірки додержання законів під час оперативно-розшукової діяльності у цій справі;

D) Проводиться після погодження з керівником оперативного підрозділу вищого рівня.

6. Згідно із Законом співробітництво особи з оперативним підрозділом:

A) Обов’язково оформляється письмовою угодою з гарантуванням конфіденційності співробітництва;

B) Може бути оформлено письмовою угодою з гарантуванням

конфіденційності співробітництва;

C) Здійснюється в усній формі, без оформлення будь-яких угод, але з гарантуванням конфіденційності співробітництва;

D) Здійснюється за рапортом працівника оперативного підрозділу, погодженого його начальником, з гарантуванням конфіденційності співробітництва.

7. За умов, визначених Законом України «Про оператив- но-розшукову діяльність», забороняється залучати до виконання оперативно-розшукових завдань:

A) Юристів;

B) Журналістів;

C) Державних службовців;

D) Викладачів навчальних закладів.

8. За змістом Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» до предмета прокурорського нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності не належать:

A) Відомості про результати проведених оперативно-розшукових заходів;

B) Відомості про результати застосування спеціальних оперативно-технічних засобів;

C) Відомості про результати роботи оперативних підрозділів;

D) Відомості про осіб, які конфіденційно співробітничають або співробітничали з розвідувальним органом України.

9. Прокурор при здійсненні перевірки додержання вимог законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності не може вимагати:

A) Оперативно-розшукові справи;

B) Розпорядження, інструкції, накази щодо оперативно-розшукової діяльності;

C) Реєстраційні, облікові, звітні, статистичні документи щодо здійснення оперативно-розшукових заходів;

D) Відомості про форми, методи і засоби розвідувальної діяльності.

10. Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшуко- ву діяльність» прокурор у межах своєї компетенції має право:

A) За згодою керівника оперативного підрозділу входити в усі приміщення органів, які проводять оперативно-розшукову діяльність;

B) Безперешкодно входити у визначені законом окремі приміщення органів, які проводять оперативно-розшукову діяльність;

C) Безперешкодно входити в усі приміщення органів, які проводять оперативно-розшукову діяльність;

D) Прокурор не наділений Законом таким правом.

№ 4.

1. Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшуко- ву діяльність» прокурор у межах своєї компетенції:

A) Доручає керівникам відповідних органів проведення у підвідомчих їм підрозділах перевірок з метою отримання інформації про стан оперативно-розшукової діяльності;

B) Доручає керівникам відповідних органів проведення у підвідомчих їм підрозділах перевірок з метою усунення порушень закону;

C) Доручає керівникам відповідних органів проведення у підвідомчих їм підрозділах перевірок з метою отримання відомостей про результати застосування спеціальних оперативно-технічних засобів;

D) Прокурор не наділений Законом правом надавати такі доручення керівникам оперативних підрозділів.

2. Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшуко- ву діяльність» прокурор у межах своєї компетенції:

A) Перевіряє скарги на порушення законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність у передбачених законом випадках ;

B) Перевіряє скарги на порушення законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, з ознайомленням у необхідних випадках з оперативно-розшуковими матеріалами;

C) Перевіряє скарги на порушення законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, з ознайомленням за згодою керівників відповідних підрозділів з оперативно-розшукови- ми матеріалами;

D) Перевіряє скарги на порушення законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, у випадку використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності як підстав для початку досудового розслідування.

3. Вкажіть найбільш повний варіант відповіді на питання - згідно із Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» прокурор у межах своєї компетенції:

A) Вживає заходів щодо усунення порушень законності під час проведення оперативно-розшукової діяльності;

B) Вживає заходів щодо усунення порушень законності під час проведення оперативно-розшукової діяльності та щодо притягнення у разі наявності ознак злочину винних до кримінальної відповідальності;

C) Вживає заходів щодо усунення порушень законності під час проведення оперативно-розшукової діяльності та щодо притягнення винних до кримінальної або дисциплінарної відповідальності;

D) Вживає заходів щодо усунення порушень законності під час проведення оперативно-розшукової діяльності та щодо притягнення винних до встановленої законом відповідальності.

4. Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» прокурор у межах своєї компетенції:

A) Скасовує виключно незаконні постанови про заведення або закриття оперативно-розшукової справи;

B) Скасовує виключно незаконні постанови про заведення або закриття оперативно-розшукової справи, а також зупинення опе- ративно-розшукової діяльності;

C) Скасовує виключно незаконні постанови про заведення або закриття оперативно-розшукової справи, зупинення або поновлення оперативно-розшукової діяльності;

D) Скасовує незаконні постанови про заведення або закриття оперативно- розшукової справи, зупинення або поновлення опе- ративно-розшукової діяльності, чи про інші рішення, що суперечать закону.

5. До принципів оперативно-розшукової діяльності

відноситься:

A) Диспозитивність;

B) Змагальність;

C) Верховенство права;

D) Відкритість.

6. До підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, не відноситься:

A) Органи і установи виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної пенітенціарної служби України;

B) Військова контррозвідка Служби безпеки України;

C) Підрозділи внутрішнього контролю Національного антико- рупційного бюро України

D) Органи державної лісової охорони.

7. Проведення оперативно-розшукової діяльності підрозділами інших міністерств, відомств, ніж тими, що визначені у Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність»:

A) Дозволяється у виняткових випадках за рішенням слідчого судді;

B) Дозволяється у випадках, визначених законом;

C) Дозволяється виключно за рішенням керівників цих міністерств, відомств;

D) Забороняється.

8. До підстав, визначених Законом, для проведення опера- тивно-розшукової діяльності відноситься:

A) Перевірка інформації про реальну загрозу життю, здоров’ю, житлу, майну працівників суду і правоохоронних органів у зв’язку з їх службовою діяльністю;

B) Перевірка інформації про порушення прав і свобод громадян;

C) Перевірка інформації про порушення норм чинного законодавства;

D) Перевірка інформації, отриманої від державних органів та установ.

9. За відсутності підстав, передбачених Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність», проводити опера- тивно-розшукові заходи:

A) Забороняється;

B) Дозволяється в окремих випадках, передбачених законом;

C) Дозволяється у випадках, визначених окремими нормативно-правовими актами відомств, у складі яких знаходяться оперативні підрозділи;

D) Дозволяється у разі сприяння проведенню слідчих (розшу- кових) дій.

10. Відповідно до змісту Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» не можуть проводити слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні в порядку, передбаченому КПК України, оперативні підрозділи:

A) Органів ДФС;

B) Державної пенітенціарної служби;

C) Управління державної охорони;

D) Державної прикордонної служби.

№ 5.

1. Підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», зобов’язані інформувати відповідні державні органи про відомі їм факти та дані:

A) Що свідчать про загрозу безпеці суспільства і держави, а також про порушення законодавства, пов’язані з службовою діяльністю посадових осіб;

B) Що свідчать про підготовку та вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів;

C) Що свідчать про загрозу безпеці суспільства і держави, а також про підготовку та вчинення окремих кримінальних правопорушень, передбачених законом;

D) Що свідчать про порушення конституційних прав і свобод громадян, а також порушення міжнародних договорів та правил міжнародних правоохоронних організацій, членом яких є Україна.

2. Згідно з положеннями Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» оперативним підрозділам для виконання завдань оперативно-розшукової діяльності надається право відвідувати жилі та інші приміщення:

A) За згодою власників або мешканців цих приміщень для з’ясування обставин злочину;

B) За згодою працівників відділів житлово- комунального господарства для з’ясування обставин злочину;

C) У разі необхідності з’ясування обставин злочину без згоди власників, мешканців цих приміщень, або працівників відділів житлово-комунального господарств;

D) У разі необхідності з’ясування обставин злочину за згодою керівників відповідних органів місцевого самоврядування.

3. Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшуко- ву діяльність» оперативні підрозділи мають право використовувати конфіденційне співробітництво:

A) Згідно з положеннями відповідної постанови Кабінету Міністрів України;

B) Згідно з положеннями ст.275 Кримінального процесуального кодексу України;

C) Згідно з нормами окремих законів, що регулюють порядок проведення оперативно-розшукових заходів;

D) Згідно з ухвалою слідчого судді, постановленою за клопотанням керівника оперативного підрозділу.

4. Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» оперативні підрозділи мають право отримувати від юридичних чи фізичних осіб безкоштовно або за винагороду:

A) Інформацію про їх господарську та іншу діяльність;

B) Інформацію, що відома ним, про протиправну діяльність інших осіб;

C) Інформацію про злочини, що готуються або вчинені;

D) Інформацію про злочини, що готуються або вчинені за відповідним дозволом слідчого судді.

5. Оперативні підрозділи мають право використовувати приміщення, транспортні засоби та інше майно підприємств, установ, організацій, а також фізичних осіб:

A) За дозволом слідчого судді;

B) За постановою керівників цих підрозділів, погоджених з прокурором;

C) За дозволом слідчого судді та згодою адміністрації підприємств, установ, організацій та, відповідно, фізичних осіб;

D) За згодою адміністрації підприємств, установ, організацій та, відповідно, фізичних осіб.

6. Згідно із Законом «Про оперативно-розшукову діяльність» у випадку прийняття керівником відповідного оперативного підрозділу або його заступником рішень про проведення оперативно-розшукових заходів, які не потребують дозволу слідчого судді або рішення прокурора здійснюються, кого вони мають повідомити про прийняте рішення:

A) Прокурор;

B) Слідчий суддя;

C) Вищестоящий керівник;

D) Всі відповіді є вірні.

7. Про припинення та поновлення строку ведення ОРС:

A) Виноситься мотивована постанова, яка затверджується начальником відповідного органу та погоджується з прокурором;

B) Складається рапорт, який погоджується з начальником відповідного органу або його заступником;

C) Виноситься мотивована постанова, яка затверджується начальником відповідного органу або його заступником;

D) Виноситься мотивована постанова, яка погоджується з начальником відповідного органу або його заступником та керівником оперативного підрозділу вищого рівня.

8. До завдань оперативно-розшукової діяльності відноситься:

A) Розкриття злочинів;

B) Проведення слідчих, процесуальних дій;

C) Пошук і фіксація фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України;

D) Пошук і фіксація фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена законодавством України.

9. Однією з підстав для проведення оперативно-розшукової діяльності є:

A) Наявність достатньої інформації, одержаної в установленому законом порядку, яка свідчить про вчинення кримінального правопорушення;

B) Наявність достатньої інформації, одержаної в установленому законом порядку, що потребує перевірки за допомогою опера- тивно-розшукових заходів і засобів,

C) Наявність достатньої інформації, отриманої внаслідок конфіденційного співробітництва, що потребує перевірки за допомогою оперативно-розшукових заходів і засобів;

D) Наявність достатньої інформації, одержаної в установленому законом порядку, яка свідчить про порушення норм чинного законодавства, що потребує перевірки за допомогою оператив- но-розшукових заходів і засобів.

10. Не є підставою для проведення оперативно-розшукової діяльності:

A) Перевірка інформації про злочини, що готуються;

B) Перевірка інформації про вчинений злочин;

C) Наявність узагальнених матеріалів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;

D) Потреба в отриманні розвідувальної інформації в інтересах безпеки суспільства і держави.

№ 6.

1. До початку досудового розслідування можуть бути проведені оперативно-розшукові заходи з метою:

A) Перевірки інформації про осіб, що готують вчинення злочину;

B) Перевірки інформації про осіб, які переховуються від органів досудового розслідування та слідчого судді;

C) Перевірки інформації про вчинення адміністративного правопорушення;

D) Перевірки інформації про вчинений злочин.

2. Оперативно-розшукова діяльність після початку досудового розслідування:

A) Взагалі не проводиться;

B) Проводиться з метою розшуку безвісно відсутніх осіб;

C) Проводиться з метою встановлення осіб, що вчинили злочин;

D) Проводиться у разі необхідності проведення окремих слідчих (розшукових) дій

3. Вкажіть найбільш повний варіант відповіді на питання - згідно із Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність зобов’язані:

A) Вживати необхідних оперативно-розшукових заходів щодо попередження, своєчасного виявлення і припинення злочинів, викриття причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів;

B) Вживати необхідних оперативно-розшукових заходів щодо попередження, розкриття, припинення злочинів, викриття причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів;

C) Вживати необхідних оперативно-розшукових заходів щодо попередження, виявлення, розкриття і припинення злочинів, викриття причин, що сприяють вчиненню злочинів;

D) Вживати необхідних оперативно-розшукових заходів щодо попередження, виявлення, розкриття і припинення злочинів.

4. Виконання письмових доручень слідчого та вказівок прокурора:

A) Не відноситься до обов’язків підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, оскільки їх виконання не передбачено Кримінальним процесуальним кодексом України;

B) Відноситься до обов’язків підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, відповідно до вимог Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»;

C) Не відноситься до обов’язків підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, оскільки їх виконання не передбачено Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність»;

D) Відноситься до обов’язків підрозділів, які здійснюють опе- ративно-розшукову діяльність, у разі, якщо їх виконання передбачено у наказах і розпорядженнях відповідних керівників міністерств і відомств.

5. Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» у разі виявлення ознак злочину оперативний

підрозділ, який здійснює оперативно-розшукову діяльність, зобов’язаний:

A) Невідкладно в порядку, передбаченому законом, завести оперативно-розшукову справу з метою перевірки інформації про виявлений злочин;

B) В порядку, передбаченому законом, перевірити інформацію про виявлений злочин шляхом проведення окремих оператив- но-розшукових заходів;

C) Невідкладно направити зібрані матеріали, в яких зафіксовано фактичні дані про виявлений злочин, до відповідного органу досудового розслідування для початку та здійснення досудового розслідування в порядку, передбаченому КПК України;

D) Невідкладно направити зібрані матеріали, в яких зафіксовано фактичні дані про виявлений злочин, до керівника відомства, у складі якого знаходиться оперативний підрозділ, для прийняття рішення про початок та здійснення досудового розслідування в порядку, передбаченому КПК України.

6. Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» до органу досудового розслідування для початку досудового розслідування направляються:

A) Всі матеріали оперативно-розшукової справи, що містить інформацію про обставини вчиненого злочину;

B) Окремі матеріали оперативно-розшукової справи нетаємно- го характеру, у яких містяться відомості про виявлений злочин;

C) Рапорт відповідного керівника оперативного підрозділу з викладенням обставин виявленого злочину;

D) Зібрані матеріали, у яких зафіксовано фактичні дані про виявлений злочин.

7. Згідно з положеннями Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» до негласних оперативних заходів відноситься:

A) Ознайомлення з документами та даними, що характеризують діяльність підприємств, установ та організацій;

B) Відвідування жилих та інших приміщень за згодою їх власників;

C) Участь у проведенні перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності;

D) Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу.

8. Відповідно до вимог Закону України «Про оператив- но-розшукову діяльність» проведення таких оперативних заходів як контрольована поставка, контрольована та оперативна закупка здійснюється:

A) Виключно у порядку, визначеному нормативно-правовими актами Міністерства внутрішніх справ України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, Служби безпеки України, погодженими з Генеральною прокуратурою України та зареєстрованими у Міністерстві юстиції України;

B) Виключно у порядку, передбаченому положеннями статті 271 КПК України;

C) Згідно з положеннями статті 271 КПК України у порядку визначеному нормативно-правовими актами Міністерства внутрішніх справ України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, Служби безпеки України, погодженими з Генеральною прокуратурою України та зареєстрованими у Міністерстві юстиції України;

D) Згідно з положенням статті 271 КПК України у порядку, визначеному відповідною постановою Кабінету Міністрів України.

9. Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшу- кову діяльність» питання щодо проведення оперативно-роз- шукових заходів регулюються:

A) Згідно з положеннями глави 21 Кримінального процесуального кодексу України;

B) Згідно з положеннями глави 21 Кримінального процесуального кодексу України з урахуванням особливостей, встановлених вказаним Законом щодо питань, обумовлених специфікою мети проведення оперативно-розшукових заходів;

C) Виключно з урахуванням особливостей, встановлених вказаним Законом щодо питань, обумовлених специфікою мети проведення оперативно-розшукових заходів;

D) Виключно з урахуванням положень щодо проведення опе- ративно-розшукової діяльності, передбачених окремими законами, що регулюють порядок проведення оперативно-розшукових заходів.

10. Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшу- кову діяльність» негласне обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи:

A) Проводиться на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за клопотанням керівника відповідного оперативного підрозділу або його заступника, погодженого з прокурором;

B) Проводиться з підстав і в порядку, передбаченому КПК України, як негласна слідча (розшукова) дія;

C) Проводиться на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за клопотанням керівника відповідного оперативного підрозділу або його заступника;

D) Проводиться на підставі постанови керівника відповідного оперативного підрозділу або його заступника, погодженої з прокурором.

№ 7.

1. Згідно із Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» аудіо-, відеоконтроль особи та спостереження за особою:

A) Проводяться на підставі постанови керівника відповідного оперативного підрозділу або його заступника, погодженої з прокурором;

B) Проводяться на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за клопотанням керівника оперативного підрозділу, погодженого з керівником відповідного відомства;

C) Проводяться на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за клопотанням керівника відповідного оперативного підрозділу або його заступника, погодженого з прокурором;

D) Проводяться виключно як негласні слідчі (розшукові) дії з підстав і в порядку, передбаченому КПК України.

2. За Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» одержані внаслідок оперативно-розшукової діяльності відомості, що стосуються особистого життя, честі, гідності людини:

A) Не підлягають передачі і розголошенню;

B) Не підлягають передачі і розголошенню якщо вони не містять інформації про підготовку та вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину;

C) Не підлягають передачі і розголошенню крім випадків розголошення інформації про незаконні дії, що порушують права людини;

D) Не підлягають передачі і розголошенню крім випадків розголошення інформації про підготовку та вчинення злочинів проти національної безпеки України.

3. Ведення оперативно-розшукових справ щодо невстанов- лених осіб, які готують вчинення злочину, здійснюється:

A) До їх встановлення;

B) До їх встановлення, але не більше строків давності притягнення до кримінальної відповідальності;

C) До їх встановлення та розшуку;

D) До початку досудового розслідування стосовно цих осіб.

4. Не є підставою для закриття оперативно-розшукової справи:

A) Набрання законної сили вироком або ухвалою суду;

B) Завершення виконання розвідувальних, контррозвідуваль- них заходів;

C) Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності як приводів та підстав для початку досудового розслідування ;

D) Спростування у встановленому порядку матеріалів про злочинну діяльність особи.

5. У разі розшуку особи, яка переховувалася від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду:

A) Оперативно-розшукова справа щодо розшуку цих осіб передається до органу досудового розслідування або суду для приєднання до матеріалів кримінального провадження ;

B) Оперативно-розшукова справа щодо розшуку цих осіб повинна бути закрита;

C) Оперативно-розшукова справа щодо розшуку цих осіб закривається та передається до органу досудового розслідування або суду для приєднання до матеріалів кримінального провадження;

D) Оперативно-розшукова справа щодо розшуку цих осіб закривається та передається прокурору для перевірки законності прийнятого рішення.

6. Розголошення особами, які залучаються до співробітництва з оперативними підрозділами, таємниці, що стала їм відома:

A) Тягне за собою відповідальність за чинним законодавством у будь-якому випадку;

B) Тягне за собою відповідальність за чинним законодавством, крім випадків розголошення інформації про незаконні дії;

C) Тягне за собою відповідальність за чинним законодавством, крім випадків розголошення інформації про незаконні дії, що порушують права людини;

D) Тягне за собою відповідальність за чинним законодавством, крім випадків розголошення інформації про незаконні дії, які порушують безпеку держави

7. Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшуко- ву діяльність» не можуть здійснювати нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності:

A) Керівники місцевих прокуратур;

B) Заступники керівників регіональних прокуратур;

C) Прокурори Генеральної прокуратури України, уповноважені наказом Генерального прокурора України;

D) Прокурори Генеральної прокуратури України після призначення їх на посаду.

8. Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшуко- ву діяльність» прокурори відповідних місцевих прокуратур:

A) Не наділені повноваженнями здійснювати нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності;

B) Здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності, якщо уповноважені для цього відповідним наказом керівника місцевої прокуратури;

C) Здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності, якщо уповноважені для цього відповідним наказом керівника регіональної прокуратура;

D) Здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності, якщо уповноважені для цього відповідним наказом Генерального прокурора України.

9. Згідно з чинним Законом України «Про оперативно-розшу- кову діяльність» прокурори відповідної місцевої прокуратури:

A) Здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності в оперативно-розшуко- вих справах, заведених піднаглядними їм територіальними оперативними підрозділами правоохоронних органів;

B) Здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності в оперативно-розшуко- вих справах, заведених піднаглядними їм територіальними оперативними підрозділами органів внутрішніх справ;

C) Здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності в оперативно-розшуко- вих справах, заведених піднаглядними їм територіальними оперативними підрозділами у зв’язку з перевіркою інформації про

підготовку та вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів;

D) Не наділені повноваженнями здійснювати нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності у будь-яких оперативно-розшукових справах.

10. Згідно із Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» прокурор у межах своєї компетенції має право:

A) Отримувати показання щодо порушень вимог закону від посадових осіб органів, які проводять оперативно-розшукову діяльність;

B) Отримувати пояснення щодо порушень вимог закону від посадових осіб органів, які проводять оперативно-розшукову діяльність;

C) За згодою керівників оперативних підрозділів отримувати пояснення щодо порушень вимог закону посадових осіб органів, які проводять оперативно-розшукову діяльність;

D) Після початку досудового розслідування отримувати пояснення щодо порушень вимог закону від посадових осіб органів, які проводять оперативно-розшукову діяльність.

№ 8.

1. Прокурор дає письмові вказівки про проведення опера- тивно-розшукових заходів з метою:

A) Розкриття злочинів;

B) Попередження та виявлення злочинів;

C) Забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування злочинів;

D) Застосування спеціальних технічних засобів під час здійснення цих заходів.

2. Оперативним підрозділам надається право проводити відповідні оперативні заходи виключно:

A) Для виконання завдань оперативно-розшукової діяльності за наявності передбачених цим Законом підстав;

B) Для виконання завдань оперативно-розшукової діяльності за наявності передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України підстав;

C) Для виконання завдань кримінального провадження за наявності передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України підстав;

D) Для виконання завдань оперативно-розшукової діяльності за наявності підстав, визначених у підзаконних відомчих нормативно-правових актах, що регулюють таку діяльність

3. Оперативно-розшукові заходи можуть здійснюватися:

A) Суб’єктами оперативно-розшукової діяльності, визначеними Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність», а також деякими іншими підрозділами, визначеними в окремих підзаконних нормативно-правових актах;

B) Виключно підрозділами, визначеними Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність»;

C) Підрозділами, визначеними Законом України «Про опера- тивно-розшукову діяльність» та деякими іншими підрозділами, визначеними в окремих законах;

D) Підрозділами, визначеними Законом України «Про опера- тивно-розшукову діяльність» та іншими підрозділами у випадках, передбачених законом, за рішенням слідчого судді.

4. Згідно із чинним Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» не є підставою для закриття оператив- но-розшукової справи:

A) Закриття кримінального провадження слідчим, прокурором або судом;

B) Невстановлення у передбачені Законом строки даних, що вказують на ознаки злочину в діях особи;

C) Смерть особи, щодо якої заведено оперативно-розшукову справу;

D) Відсутність можливостей проведення оперативно-розшуко- вих заходів щодо особи, стосовно якої заведено оперативно-розшукову справу.

5. Нагляд за додержанням законів під час проведення опера- тивно-розшукової діяльності можуть здійснювати:

A) Керівники регіональних прокуратур;

B) Заступники керівників регіональних прокуратур;

C) Керівники місцевих прокуратур;

D) Всі відповіді є вірними.

6. Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшуко- ву діяльність» органи державної влади, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності зобов’язані:

A) Надавати оперативним підрозділам інформацію про протиправну діяльність працівників цих органів, підприємств, установ, організацій;

B) Сприяти оперативним підрозділам у вирішенні завдань опе- ративно-розшукової діяльності;

C) Звертатись до оперативних підрозділів із запитами про надання допомоги щодо виявлення, запобігання та припинення кримінальних правопорушень;

D) Будь-які зобов’язання в органів державної влади, підприємств, установ, організацій щодо співробітництва з оперативними підрозділами відсутні.

7. Співробітництво осіб з оперативним підрозділом може здійснюватися:

A) За ініціативою оперативного підрозділу;

B) За ініціативою керівників відповідних оперативних підрозділів;

C) За бажанням цих осіб;

D) За бажанням цих осіб та членів їх сімей.

8. Забороняється залучати до виконання оперативно-роз- шукових завдань:

A) Осіб, професійна діяльність яких пов’язана із збереженням професійної таємниці, якщо таке співробітництво буде пов’язано з розкриттям конфіденційної інформації професійного характеру;

B) Осіб, професійна діяльність яких виключно пов’язана із

збереженням професійної таємниці;

C) Осіб, раніше притягнутих до передбаченої законом адміністративної або кримінальної відповідальності;

D) Осіб, раніше судимих за вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів.

9. За умов, визначених Законом України «Про оператив- но-розшукову діяльність», не забороняється залучати до виконання оперативно-розшукових завдань:

A) Лікарів, які працюють в приватних медичних установах;

B) Священнослужителів;

C) Приватних нотаріусів;

D) Ревізорів.

10. При наявності даних про загрозу життю, здоров’ю або майну працівника оперативного підрозділу та його близьких родичів оперативний підрозділ зобов’язаний вжити спеціальних заходів для забезпечення їх безпеки:

A) У зв’язку із здійсненням ним оперативно-розшукової діяльності по виявленню злочинів;

B) У зв’язку із здійсненням ним оперативно-розшукової діяльності по виявлення незаконної діяльності окремих осіб та груп;

C) У зв’язку із здійсненням ним оперативно-розшукової діяльності по виявленню тяжкого та особливо тяжкого злочинів;

D) У зв’язку із здійсненням ним оперативно-розшукової діяльності з метою інформування про її результати органів державної влади.

№ 9.

1. У разі виникнення загрози життю, здоров’ю або майну особи, яка залучається до виконання завдань оперативно-роз- шукової діяльності:

A) її захист забезпечується в порядку, передбаченому Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» для правового захисту працівників оперативних підрозділів;

B) її захист забезпечується у порядку, передбаченому Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність», за відповідним рішенням слідчого судді, суду;

C) її захист забезпечується у порядку, передбаченому спеціальним Законом;

D) її захист забезпечується в порядку, передбаченому Законом України «Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів».

2. У разі виявлення ознак злочину під час оперативно-роз- шукових заходів, що тривають і припинення яких може негативно вплинути на результати кримінального провадження, підрозділ, який здійснює оперативно-розшукову діяльність:

A) Направляє зібрані матеріали, що містять фактичні дані про виявлений злочин, до органу досудового розслідування, повідомивши про це керівнику відповідного відомства;

B) Повідомляє відповідний орган досудового розслідування та прокурора про виявлення ознак злочину, закінчує проведення оперативно-розшукового заходу, після чого направляє зібрані матеріали, в яких зафіксовано фактичні дані про злочин, до відповідного органу досудового розслідування.

C) Продовжує проведення оперативно-розшукових заходів з метою перевірки інформації про виявлений злочин, після чого направляє зібрані матеріали до керівника відомства для вирішення питання про їх передачу до органу досудового розслідування;

D) Повідомляє відповідний орган досудового розслідування про виявлення ознак злочину, закінчує проведення оператив- но-розшукового заходу, після чого направляє зібрані матеріали, в яких зафіксовано фактичні дані про злочин, до слідчого судді з клопотанням про дозвіл щодо початку досудового розслідування

3. За своєю правовою природою оперативно-розшукові заходи є:

A) Сукупністю процесуальних дій, визначених КПК України та Законами України;

B) Сукупністю процесуальних дій, визначених Законом України

«Про оперативно-розшукову діяльність»;

C) Сукупністю не процесуальних дій визначених Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність»;

D) Сукупністю не процесуальних дій, визначених КПК України

4. Оперативно-розшукові заходи та негласні слідчі (розшукові) дії за своєю правовою природою є:

A) Повністю тотожними, оскільки передбачають проведення негласних дій, відомості про факт і методи яких не підлягають розголошенню;

B) Різними, оскільки негласні слідчі (розшукові) дії на відміну від оперативно-розшукових заходів є різновидом слідчих дій, підстави проведення та використання результатів яких визначено КПК України;

C) Частково тотожними лише у випадках здійснення розшуку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді чи суду;

D) Різними, оскільки результати оперативно-розшукових заходів на відміну від негласних слідчих (розшукових) дій не використовуються для отримання фактичних даних, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні

5. Відповідно до вимог Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» матеріали оперативно-розшукової діяльності використовуються:

A) Як приводи і підстави для початку досудового розслідування;

B) Як приводи і підстави для проведення слідчих (розшукових) дій;

C) Як приводи і підстави для проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

D) Як приводи і підстави для планування проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

6. Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», до предмету прокурорського нагляду не належать:

A) Надавати згоду на продовження строку проведення оператив- но-розшукової діяльності;

B) Отримувати пояснення щодо порушень вимог закону від посадових осіб органів, які проводять оперативно-розшукову діяльність;

C) З’ясовувати відомості про осіб, які конфіденційно співробітничають або співробітничали з розвідувальним органом України, належність конкретних осіб до кадрового складу розвідувальних органів, а також форми, методи і засоби розвідувальної діяльності та організаційно- штатна структура розвідувальних органів;

D) Безперешкодно входити в усі приміщення органів, які проводять оперативно-розшукову діяльність

7. Матеріали оперативно-розшукової діяльності не використовуються:

A) Для взаємного інформування підрозділів, уповноважених здійснювати оперативно-розшукову діяльність;

B) Для взаємного інформування інших правоохоронних органів;

C) Для інформування органів місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції;

D) Для інформування державних органів відповідно до їх компетенції

8. Згідно з положеннями Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» до гласних оперативних заходів відноситься:

A) Здійснення спостереження за особою;

B) Зняття інформації з електронних інформаційних мереж;

C) Опитування осіб та використання їх добровільної допомоги;

D) Здійснення аудіо-, відеоконтролю місця.

9) Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» прокурори відповідних місцевих прокуратур:

A) Не наділені повноваженнями здійснювати нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності;

B) Здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності, якщо уповноважені для

цього відповідним наказом керівника місцевої прокуратури;

C) Здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності, якщо уповноважені для цього відповідним наказом керівника регіональної прокуратура;

D) Здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності, якщо уповноважені для цього відповідним наказом Генерального прокурора України.

10. Про закриття оперативно-розшукової справи відповідний прокурор письмово повідомляється:

A) У п’ятиденний строк;

B) У триденний строк;

C) Протягом десяти діб;

D) Протягом однієї доби.

<< | >>
Источник: С. В. Албул, С. В. Андрусенко, и др.. Основи оперативно-розшукової діяльності : навч. посіб. /— Одеса : ОДУВС, 2016. —270с.. 270

Еще по теме ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ:

 1. Література для поглибленого вивчення окремих питань розділу
 2. Література для поглибленого вивчення окремих питань розділу
 3. Література для поглибленого вивчення окремих питань розділу
 4. РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ КООРДИНАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
 5. Література для поглибленого вивчення окремих питань розділу
 6. Література для поглибленого вивчення окремих питань розділу
 7. Література для поглибленого вивчення окремих питань розділу
 8. Література для поглибленого вивчення окремих питань розділу
 9. Література для поглибленого вивчення окремих питань розділу
 10. Література для поглибленого вивчення окремих питань розділу
 11. Література для поглибленого вивчення окремих питань розділу
 12. Література для поглибленого вивчення окремих питань розділу
 13. Література для поглибленого вивчення окремих питань розділу
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Информационное право - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правоведение - Предпринимательское право - Прокурорский надзор - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Экологическое право - Юридическая психология -