<<

ТЕМА 6 1 арантп законності в оперативно-розшуковіи діяльності оперативних підрозділів МВС України

У юридичній літературі законність розуміють як правовий режим суспільних відносин, за якого забезпечується точне і неухильне виконання законів та інших нормативно-правових актів, створено і функціонує ефективний контроль за неухильною реалізацію правових приписів, а винуваті у вчиненні злочинів притягуються до відповідальності.

При цьому законність розглядається як комплексне суспільне явище, що складається з низки об'єктивних і суб'єктивних компонентів, серед яких - умови та засоби, які мають забезпечувати найсприятливіші умови для її реалізації і називаються гарантіями. Отже, гарантії законності — це умови і засоби об'єктивного та суб'єктивного характеру, що мають забезпечувати найсприятливіші можливості для реалізації правових приписів та контроль за їх виконанням, виявлення правопорушників та притягнення їх до відповідальності.

Г арантії законності поділяють на загальносоціальні та спеціальні юридичні. Загальносоціальні, у свою чергу, складаються з економічних, політичних та ідеологічних гарантій, котрі створюють реальну матеріальну основу для нормального функціонування громадянського суспільства. Спеціальні юридичні гарантії законності розглядаються як власне юридичні та організаційні. Юридичні гарантії законності виникають як результат діяльності законодавчих, виконавчих, судових та правоохоронних органів влади, спрямованої на запобігання правопорушенням та їх припинення.

Отже, гарантії законності - це зумовлена закономірностями суспільного розвитку система умов і засобів, що забезпечує процес реалізації законності і завдяки цьому формує таку впорядкованість суспільних відносин, що забезпечує політико-правовий, соціально-економічний прогрес. Питання розроблення та впровадження єдиної системи гарантій законності, прав і свобод людини, механізму їх реалізації набувають особливого значення в теорії і практиці оперативно-розшукової діяльності.

В ОРД це система умов і засобів, що забезпечують режим точного і неухильного виконання та дотримання законів всіма суб'єктами оперативно- розшукової діяльності.

Основні положення щодо гарантій законності в ОРД викладено в Конституції України, Законах України "Про організаційно-розшукову діяльність", "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю". "Про міліцію" та в інших нормативно-правових актах, які регламентують ОРД. У визначенні гарантії законності як системи умов і засобів забезпечення процесу її реалізації мається на увазі весь комплекс чинників, що так чи інакше сприяють належному функціонуванню суб'єктів ОРД. Розвиток системи гарантій законності як умов і засобів реалізації в державно-правовій дійсності всіх її основних положень і вимог є найефективнішою перешкодою порушенням законності в ОРД.

Існування і функціонування принципу законності нерозривно пов'язані із

системою її гарантій. При цьому загальноправова система гарантій

поширюється і на систему гарантій законності в ОРД: загальних (економічних, політико-ідеологічних, морально-етичних) і спеціальних (юридичних). Саме ці аспекти становлять основний зміст такого основного положення законності, як її реальність. Реально гарантії діють як сукупність умов, що охоплюють як позитивні, так і негативні фактори впливу. Так, прокурорський нагляд реалізується в діяльності численних прокурорів, в якій також трапляються недоліки й порушення.

Важливе значення в системі гарантій законності набувають загальні гарантії, до яких належать:

а) економічні (стабільність економіки, високий рівень

життя,відсутність безробіття тощо);

б) політичні (безкризовий розвиток суспільства,

відсутністьнаціональних, етнічних, територіальних, релігійних конфліктів тощо);

в) ідеологічні (патріотизм, значущість моральних цінностей всуспільстві, національних традицій, засудження протиправної поведінки, відсутність деформацій правосвідомості у формах правового негативізму й нігілізму тощо).

Існування проблем у цих сферах створює живильне середовище для зростання правопорушень, криміналізації суспільства. Вони становлять, на відміну від спеціальних гарантій, що безпосередньо, нормативно впливають на ОРД, систему "опосередкованих" чинників гарантій законності ОРД.

Економічні гарантії законності в оперативно-розшуковій діяльності тісно пов'язані з матеріальним забезпеченням та соціальною захищеністю. Матеріально забезпечений і соціальне захищений індивід зазвичай погоджує свою поведінку з правом, оскільки його інтереси гарантуються режимом законності і об'єктивно втілені у правопорядку.

В ОРД, як і у будь-якій іншій правоохоронній діяльності, далеко не останнє місце посідає матеріальне забезпечення самої діяльності. Важлива сторона зазначеної проблеми - безпосереднє фінансування особового складу, його соціальне забезпечення і, як наслідок, загальний рівень життя. Недоліки, зокрема, у цій сфері породжують таке негативне явище в правоохоронних органах, як корупція, що безпосередньо впливає на законність в ОРД. Саме тому однією із найважливіших гарантій ефективного проведення ОРД є адекватне матеріальне забезпечення цієї діяльності. З іншого боку, на зазначене питання правоохоронна діяльність оперативних підрозділів, зокрема, у сфері боротьби з організованою злочинністю, корупцією, сама є важливим гарантом законності у сфері економіки, економічної стабільності в країні.

Однак лише економічних гарантій недостатньо для забезпечення режиму законності, оскільки економічні чинники не діють автоматично: вони відображуються, реалізуються через свідому, вольову діяльність людей державних і громадських організацій, через політику держави. Тому економічні гарантії доповнюються політичними, ідеологічними, юридичними (спеціальними} гарантіями. Зокрема, найважливішою політичною гарантією законності є наявність розвиненої політичної системи. Політичними гарантіями законності і правопорядку є всі елементи політичної системи суспільства, що відображують об'єктивні закономірності суспільного розвитку та зумовлюють правомірність суспільних відносин.

Політичні умови — це розвиток і вдосконалення демократичних основ суспільства, формування правової держави, розподіл влади і взаємодія її гілок між собою, плюралізм думок та ідеологічне різноманіття, забезпечення багатопартійності і вільного розвитку громадських організацій, гласність, впровадження ідей парламентаризму тощо.

Ідеологічні гарантії передбачають створення в суспільстві високого рівня правової культури, правосвідомості, що грунтуються на повазі до закону, на внутрішній згоді людей з нормативними приписами, широку пропаганду і поширення серед громадян правових знань, створенні внутрішньої потреби дотримуватися закону, навичок і вміння використовувати правові норми в повсякденному житті.

Особливим різновидом ідеологічних гарантій законності є система засобів, що безпосередньо спрямовані на виконання всіх вимог законності, усунення причин правопорушення, а також перевиховання і виправлення правопорушників. Здійснювані перетворення по-новому ставлять питання про місце і роль ідеологічних гарантій законності. Результати діяльності і вчинки громадян та посадовців оцінюються населенням здебільшого з позицій моральних цінностей і національних традицій. Під таким впливом перебуває в цілому правоохоронна діяльність, зокрема ОРД. Саме тому нехтування культурними основами розвитку країни призводить до її економічного, політичного та соціального занепаду. У зв'язку з цим можна стверджувати, що морально-етичним засадам у будь-якому процесі надається функціональна першість порівняно з економікою й політикою. Морально-етичний аспект ідеологічних гарантій законності і відображує морально-психологічну обстановку, в якій реалізуються юридичні права і обов'язки учасників правовідносин, рівень їх духовності і культури, чуйність і увага державних органів і службових осіб до людини, її інтересів і потреб. Важливого значення при цьому набувають морально-етичні чинники реалізації принципу законності в ОРД та їх складові — професіоналізм, правова культура, правосвідомість тощо.

Юридичні гаранти законності в оперативно-розшуковій діяльності слід розглядати як комплекс правових та організаційних компонентів.

Одна з основних функцій ОРД - охорона правопорядку', законності. Організаційно-розшукова діяльність є важливою складовою системи державно- правових заходів забезпечення протидії злочинності, особливо її організованих форм, а також охорони правопорядку. Отже, оперативна робота має переважно правовий характер, тому важливим є постійне зміцнення її правових основ.

Роль оперативно-розшукової діяльності в системі гарантування законності полягає передусім у забезпеченні реального захисту інтересів і прав суб'єктів суспільних відносин, що закріплюються, охороняються, розвиваються правом, та відповідальності кожної людини за свої вчинки. У цьому разі ОРД виступає як ефективний засіб забезпечення життєздатності закону. Тому особливого значення набувають і посідають окреме місце в системі гарантій законності спеціальні, а саме - юридичні гарантії.

У науковій літературі розглядається кількісний і якісний характер спеціальних юридичних гарантій законності. Найважливіші з них: повнота і ефективність юридичних норм, що адекватно відображують основні закономірності і тенденції розвитку суспільства; високий рівень контролю і нагляду за реалізацією законності, спрямованих на вчасне запобігання правопорушенням, їх виявлення і припинення; ефективність заходів юридичної відповідальності, здійснення впливу на правопорушників; якісна робота компетентних органів влади із забезпечення законності в різних сферах життєдіяльності суспільства: постійне вдосконалення і поліпшення юридичної діяльності; розвинена правова свідомість і висока правова культура суб'єктів правовідносин. Таким чином, можна простежити взаємозв'язок юридичних і загальних гарантій законності, що становлять основу перших. Як безпосередні засоби захисту законності юридичні гарантії є похідними від загальних, котрі завдяки цьому набувають також якості передумов - юридичні гарантії мають бути закріплені в нормативно-правових актах.

Практична діяльність оперативних підрозділів з виконання поставлених перед ними завдань суворо регламентована оперативно-розшуковим законодавством. Неухильне дотримання відповідних вимог є невід'ємною умовою досягнення поставленої мети, гарантією дотримання прав, свобод і законних інтересів громадян, адже сила закону для співробітника оперативного підрозділу починається там. де закінчується незнання закону або нерозуміння його сутності.

В ОРД режим законності передбачає, з одного боку, наявність і збалансованість правових норм, що регулюють суспільні відносини, які виникають у цій сфері, з другого - порядок і умови реалізації (виконання та дотримання) правових норм всіма суб'єктами ОРД. Ці важливі аспекти режиму законності мають принципове значення як засоби охорони й регулювання суспільних відносин, як критерії відповідності ОРД стану оперативної обстановки, ефективності забезпечення протидії злочинності.

Оперативно-розшукова діяльність є важливою ланкою у забезпеченні протидії злочинності, а принцип законності дістає конкретного вираження в правових нормах оперативно-розшукового законодавства і лише завдяки цьому набуває характеру керівних положень для правоохоронних органів, у структурі яких функціонують оперативні підрозділи.

Юридичні гарантії законності охоплюють широку систему правових настанов, врегульовану правом діяльність державних і громадських організацій та їх службових осіб, а також громадян, покликаних безпосередньо забезпечувати реалізацію як диспозиції, так і санкції правових норм. Як сукупність установлених законодавством засобів запобігання правопорушенням, їх усунення та припинення охорони і забезпечення прав і свобод особистості, інших суб'єктів права, вони зумовлені:

• вичерпним і ефективним регулюванням правовими засобамивсіх відносин, що потребують юридичної регламентації;

• ефективністю законодавства, його вдосконаленням;

• установленням спеціальних інститутів і процедур, завданням яких є забезпечення законності в діяльності державного апарату(судове оскарження дій посадових осіб, що порушують права громадян, презумпція невинуватості, незалежність суду тощо);

• установленням відповідальності (юридичних санкцій) за правопорушення;

• чіткою і ефективною діяльністю правоохоронних органів - суб'єктів ОРД, прокуратури тощо, спрямованою на запобігання злочинам, припинення їх на інших правопорушень, притягнення винних до відповідальності;

• контрольно-наглядовою діяльністю спеціальних органів, контролем державних органів за підвідомчими їм підрозділами.

Правовими гарантіями законності є спеціально закріплені правом засоби, за допомогою яких забезпечуються правомірні дії всіх учасників суспільних відносин, запобігання порушенням законності, відвернення їх, виявлення та усунення, притягнення правопорушників до відповідальності.

Правові гарантії законності існують і в самій оперативно-розшуковій діяльності та діяльності її суб'єктів. Вони передбачені, зокрема, ст. 9 Закону України "Про організаційно-розшукову діяльність". Цією статтею визначено правові гарантії дотримання прав і свобод громадян, регламентується порядок оскарження незаконних дій службових осіб, що проводили оперативно- розшукові заходи, і надання зібраної інформації зацікавленій особі, в прокуратуру і суд, при розгляді скарг тощо. Фактично норми Закону про ОРД в сукупності з деякими іншими положеннями вперше визначають правовий режим забезпечення законності при проведенні ОРД.

Систему правових гарантій законності у процесі функціонування оперативних підрозділів і здійснюваної ними оперативно-розшукової діяльності становлять:

а) конституційні та інші законодавчі норми, що регулюють основні питання правоохоронної діяльності, організації і діяльності суб'єктів

ОРД, їх компетенції, здійснення контролю за діяльністю, забезпечення прав громадян, недоторканості особи, майна, житла тощо:

б) процесуальні та інші норми, що визначають певний порядок процесуальних дій. накладення юридичної відповідальності,застосування державно-примусових заходів, а також ті, що співорганізовують оперативно- розшукові заходи та слідчі дії;

в) контроль і нагляд за ОРД.

За умови формування правової держави слід зважати на те, що однією із важливих ланок у цьому процесі є подальше вдосконалення організації і діяльності суб'єктів ОРД, посилення прокурорського нагляду і контролю за законністю. В жодній іншій сфері діяльності органів державної влади і управління проблема прав і свобод людини не є такою гострою, як у сфері ОРД. Жодні інші порушення законів не завдають людям таких моральних і фізичних страждань, як порушення, пов'язані з незаконними затриманнями і арештами, необгрунтованим притягненням до відповідальності тощо. Незважаючи на те, що діяльність органів, що проводять ОРД, з роками вдосконалюється, поліпшується якість кадрового склад}', в діяльності оперативних підрозділів проблема порушень законності залишається актуальною.

Реалізація принципу законності в процесі ОРД має свою специфіку, бо ця діяльність проводиться переважно негласно, що і визначає форми контролю з боку відповідних наглядових органів за дотриманням законності і практично виключає можливість широкої участі в ньому громадськості. Інша особливість полягає в тому, що, оскільки ОРД відбувається у сфері правових відносин, пов'язаних із розкриттям злочинів та інших правопорушень, заходами щодо їх усунення і розкриття неминуче можуть порушуватися права і охоронювані законом інтереси громадян, громадських організацій і державних установ. Кожний такий випадок потрібно розцінювати як надзвичайний і проводити його ретельну перевірку, роблячи принципові і точні висновки.

Захист громадян, суспільства, держави від злочинних посягань, дотримання конституційних гарантій прав і свобод особи в процесі оперативно- розшукової діяльності потребують рішучого поліпшення, установлення нагляду і контролю за дотриманням законності в ОРД.

Окремим аспектом цього питання є визначення суб'єктного кола здійснення контролю та нагляду за діяльністю оперативних підрозділів. Адже прояв гарантій законності у вигляді підконтрольності роботи оперативних підрозділів не обмежується діяльністю прокуратури і внутрішньовідомчим контролем.

Запитання для самоконтролю

1. Що таке гарантії законності?

2. Якими є загально соціальні гарантії законності?

3. У чому полягають спеціальні юридичні гарантії законності?Назвіть їх.

4. Що становить систему правових гарантій?

5. Яку специфіку має реалізація принципу законності в процесі оперативно-розшукової діяльності?

Список літератури

1. Про прокуратуру: Закон України від 05.11.1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991.'-№ 53. - Ст. 793.

2. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон Українивід 23.12.1993 р. // Там само. - 1994.'- № 11. - Ст. 50.

3. Про державну охорон} органів державної влади України та посадових осіб: Закон України від 04.03.1998 р. // Там само. - 1998. - № 33. - Ст. 223.

4. Про Державну прикордонну службу України: Закон України від 03.04.2003 р. //Там само. - 2003. - № 27. - Ст. 208.

5. Про державну таємницю: Закон України від 21.01.1994 р. // Там само. - 1994. — № 16.-От. 36.

6. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві:Закон України від 23.12.1993 р.//Там само. - 1994.-№ П.-Ст. 51.

7. Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 р. // Там само. - 1992. - № 48. - Ст.651.

8. Про контррозвідувальну діяльність: Закон України від 26.12.2002 р. // Там само.-2003.-№ 12.-Ст. 89.

9. Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діямиорганів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду: Закон України від 01.12.1994р.//Там само. - 1995.-№ І.-Ст. 1.

10. Засьткина Н. К. Предмет прокурорского надзора за законностью рассмотрения уголовньгх дел в суде // Прокурорский надзор й укрепление соц. законности в Сов.гос-ве. - Свердловск, 1981.-С.143.

11. Ильинскый Й. П., Щетинин Б. В. Конституционный контроль й охрана конституционной законности в социалистических странах // Сов. гос-во й право. — 1969.-№9.-С. 40-44.

12. Козьяков І. Прокурорський нагляд за законністю оперативно- озшукової діяльності: його проблеми // Право України. - 2000. - №1. - С. 84-87.

13. Курочка М. Й. Законність в ОРД та прокурорський нагляд за її дотриманням / За ред. Е. О. Дідоренка. - Луганськ: РВВ ЛІВС, 2001. - 160 с.

Туманянц А. Р. Судовий контроль за законністю і обгрунтованістю процесуальних рішень органів досудового слідства: Дис.... канд. юрид. наук: 12.00.09. -X., 1998.-186с

<< | >>
Источник: Д.Й.Никифорчук та ін.. Оперативно-розшукова діяльність: Навч. посіб. / Є. М. Моісеєв, О.М.Джужа, / За ред. проф. О. М. Джужи. - К. : Правова єдність,2009. -310с.. 2009

Еще по теме ТЕМА 6 1 арантп законності в оперативно-розшуковіи діяльності оперативних підрозділів МВС України:

 1. Глава IX 1 арантп законності в оперативно-розшуковіи діяльності
 2. ТЕМА 12 Порівняльний аналіз оперативно-розшукових заходів (прав) оперативних підрозділів Росії та України
 3. ТЕМА 3. ПРАВОВА ОСНОВА ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ГАРАНТІЇ ЗАКОННОСТІ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 4. ТЕМА 4 Правовідносини в оперативно-розшуковій діяльності
 5. ТЕМА 1. ІСТОРІЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. СТАНОВЛЕННЯ ТЕОРІЇ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК САМОСТІЙНОЇ ГАЛУЗІ НАУКОВИХ ЗНАНЬ
 6. Діяльність оперативних підрозділів органів внутрішніх справ України щодо забезпечення досудового слідства доказовою Інформацією під час здійснення оперативно-розшукових заходів до початку кримінального провадження
 7. ТЕМА 14 Психологічне супроводження оперативно-розшукової діяльності в органах внутрішніх справ України
 8. Джерела інформації в оперативно-розшуковій діяльності
 9. 3.2. Оперативно-розшукове законодавство України - правова база оперативно- розшукової діяльності
 10. Гарантії законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності
 11. ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОННОСТІ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 12. ТЕМА 5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПІДРОЗДІЛІВ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ
 13. ТЕМА 5 Підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності
 14. Використання автоматизованих інформаційно- пошукових систем в оперативно-розшуковій діяльності
 15. ТЕМА 6. ПІДСТАВИ ТА СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 16. ТЕМА 8.ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Информационное право - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правоведение - Предпринимательское право - Прокурорский надзор - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Экологическое право - Юридическая психология -