<<
>>

Закриття оперативно-розшукових справ

Закриття оперативно-розшукових справ - це прийняття рішення відповідним керівником щодо припинення здійснення опера- тивно-розшукової діяльності в рамках окремої категорії опера- тивно-розшукових справ.

Відповідно до ст. 9-2 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», оперативно-розшукова справа повинна бути закрита у разі::

1) розшуку особи, яка переховувалася від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду, ухилялася від відбування кримінального покарання, а також особи, яка безвісно відсутня;

2) набрання законної сили вироком або ухвалою суду;

Відповідно до статті 369 КПК України, існують наступні види

судових рішень:

вирок - це рішення суду першої або апеляційної інстанції, постановлене в судовому засіданні з питання про винуватість чи невинуватість обвинуваченого та про призначення або не призначення покарання, тобто вирішення обвинувачення по суті. Обвинувачення - це твердження про вчинення певною особою діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, висунуте в порядку, встановленому КПК України.

Згідно зі ст. 373 КПК України, існують наступні види вироків:

а) виправдувальний вирок ухвалюється у разі, якщо не доведено, що вчинено кримінальне правопорушення, в якому обвинувачується особа; кримінальне правопорушення вчинено обвинуваченим; в діянні обвинуваченого є склад кримінального правопорушення. Крім цього, відповідно до п.п. 1 та 2 ч. 1 ст. 284 КПК

України виправдувальний вирок виноситься, коли: встановлена відсутність події кримінального правопорушення; встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення;

б) якщо обвинувачений визнається винним у вчиненні кримінального правопорушення, суд ухвалює обвинувальний вирок і призначає покарання, звільняє від покарання чи від його відбування у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність, або застосовує інші заходи, передбачені законом України про кримінальну відповідальність.

ухвала - це рішення суду щодо питань: повернення обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурору; направлення кримінального провадження за підсудністю; відкладення та зупинення провадження; закінчення з’ясування обставин та перевірки їх доказами; застосування заходів забезпечення судового провадження.

Відповідно до ст. 532 КПК України, рішення суду набирає законної сили, якщо:

а) вирок або ухвала суду першої інстанції, ухвала слідчого судді, якщо інше не передбачено КПК України, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано;

б) у разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції;

в) строк апеляційного оскарження буде поновлено, вважається, що вирок чи ухвала суду, ухвала слідчого судді не набрала законної сили;

г) судові рішення суду апеляційної та касаційної інстанцій, Верховного Суду України набирають законної сили з моменту їх проголошення;

д) ухвала слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

3) закриття кримінального провадження слідчим, прокурором або судом;

Згідно зі ст. 284 КПК України, кримінальне провадження може бути закрито за нереабілітуючими обставинами у наступних випадках:

- набрання чинності закону, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою;

- смертї підозрюваного, обвинуваченого, крім випадків, якщо провадження є необхідним для реабілітації померлого;

- існування вироку по тому самому обвинуваченню, що набрав законної сили, або постановлення ухвали суду про закриття кримінального провадження по тому самому обвинуваченню;

- відмови потерпілого, а у випадках, передбачених КПК України, його представником від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення;

- стосовно кримінального правопорушення, щодо якого не отримано згоди держави, яка видала особу.

Кримінальне провадження закривається судом: у зв’язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності; якщо прокурор відмовився від підтримання державного обвинувачення, за винятком випадків, передбачених КПК України. Про закриття кримінального провадження слідчий, прокурор приймає постанову, яку може бути оскаржено у порядку, встановленому КПК України. Слідчий приймає постанову про закриття кримінального провадження з підстав, передбачених пунктами 1, 2, 4 частини першої статті 284 КПК України, якщо в цьому кримінальному провадженні жодну особу не повідомляли про підозру. Прокурор приймає постанову про закриття кримінального провадження щодо підозрюваного з підстав, передбачених частиною першою цієї статті.

Копія постанови слідчого про закриття кримінального провадження надсилається заявнику, потерпілому, прокурору. Прокурор протягом двадцяти днів з моменту отримання копії постанови має право її скасувати у зв’язку з незаконністю чи необґрунтованістю. Постанова слідчого про закриття кримінального провадження також може бути скасована прокурором за скаргою заявника, потерпілого, якщо така скарга подана протягом десяти днів з моменту отримання заявником, потерпілим копії постанови. При цьому, ухвала суду про закриття кримінального провадження може бути оскаржена в апеляційному порядку.

4) завершення виконання розвідувальних, контррозвідувальних заходів або вичерпання можливостей для їх здійснення;

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 7 Закону України «Про контррозві- дувальну діяльність», контррозвідувальні заходи здійснюються з метою попередження, своєчасного виявлення і припинення розвідувальних, терористичних та інших посягань на державну безпеку України, отримання інформації в інтересах контррозвідки на підставі відповідної контррозвідувальної справи. Контррозвіду- вальна справа повинна бути закрита у разі:

- завершення виконання контррозвідувальних заходів або вичерпання можливостей для їх здійснення;

- спростування матеріалів, які були підставами для здійснення контррозвідувальної діяльності;

- припинення розвідувальної, терористичної чи іншої протиправної діяльності на шкоду державній безпеці України;

- виїзду особи на постійне місце проживання за межі України та відсутності можливості проведення щодо неї контррозвіду- вальних заходів;

- заведення за матеріалами контррозвідувальної діяльності оперативно-розшукової справи;

- притягнення особи до кримінальної відповідальності, в тому числі і за кордоном, за дії, що були підставами для заведення кон- тррозвідувальної справи;

- смерті особи, щодо якої заведено контррозвідувальну справу.

5) спростування у встановленому порядку матеріалів про злочинну діяльність особи;

6) виїзду особи на постійне місце проживання за межі України, якщо немає можливості проведення щодо неї оперативно-розшукових заходів;

7) невстановлення у передбачені законом строки даних, що вказують на ознаки злочину в діях особи;

8) виявлення прокурором незаконно заведеної справи у разі

виконання по ній оперативно-розшукових заходів;

9) смерті особи, щодо якої заведено оперативно-розшукову справу.

Про закриття оперативно-розшукової справи складається вмотивована постанова, що затверджується посадовою чи службовою особою, якій згідно зі ст. 9 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» надано право затверджувати постанову про заведення відповідної оперативно-розшукової справи.

Про закриття оперативно-розшукової справи у триденний строк письмово повідомляється відповідний прокурор, який протягом 10 діб з моменту одержання повідомлення перевіряє додержання законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності у цій справі. До завершення такої перевірки забороняється знищення оперативно-розшукової справи. Якщо у такій справі здійснювалися оперативно-розшукові заходи за рішенням суду, повідомлення про її закриття надсилається також до цього суду у триденний строк. Строки зберігання закритих оперативно-розшукових справ встановлюються відповідно до законодавства України.

Питання для самоперевірки

1. Визначте підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності.

2. В яких матеріалах можуть міститися дані щодо підстав проведення оперативно-розшукової діяльності?

3. З якого моменту обчислюються строки ведення оператив- но-розшукових справ?

4. Визначте строки ведення оперативно-розшукових справ, заведених відносно осіб, які готують вчинення злочину.

5. Вкажіть порядок припинення обчислення та продовження строків строків ведення оперативно-розшукових справ.

6. Назвіть підстави для закриття оперативно-розшукових справ.

<< | >>
Источник: С. В. Албул, С. В. Андрусенко, и др.. Основи оперативно-розшукової діяльності : навч. посіб. /— Одеса : ОДУВС, 2016. —270с.. 270

Еще по теме Закриття оперативно-розшукових справ:

 1. Розділ 2 ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИХ ЗАХОДІВ У МЕЖАХ ПРОВАДЖЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИХ СПРАВ
 2. ПРОВАДЖЕННЯ ЗА ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИМИ СПРАВАМИ
 3. Строки ведення оперативно-розшукових справ
 4. Діяльність оперативних підрозділів органів внутрішніх справ України щодо забезпечення досудового слідства доказовою Інформацією під час здійснення оперативно-розшукових заходів до початку кримінального провадження
 5. Особливості засобів, методів, способів проведення окремих негласних слідчих (розшукових) дій оперативними підрозділами органів внутрішніх справ
 6. Процесуальне керівництво прокурором проведенням негласних слідчих (розшукових) дій оперативними підрозділами органів внутрішніх справ
 7. ЗАГАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИХ ЗАХОДІВ ТА НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ.
 8. ТЕМА 12 Порівняльний аналіз оперативно-розшукових заходів (прав) оперативних підрозділів Росії та України
 9. Розділ 5 ОРГАНІЗАЦІЙНІ та психологічні засади ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИХ ЗАХОДІВ ТА НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ
 10. Шинкаренко І.Р.. Правові та організаційні основи здійснення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій (структурно-логічні схеми) підрозділами кримінальної поліції: навчальний посібник / І.Р. Шинкаренко, І.О. Шинкаренко, О.В. Кириченко / за ред. професора І.Р. Шинкаренка. - Дніпропетровськ : ДДУВС,2016. - 224 с., 2016
 11. 3.2. Оперативно-розшукове законодавство України - правова база оперативно- розшукової діяльності
 12. Глава VIII Права оперативних підрозділів та характеристика окремих оперативно- розшукових заходів
 13. ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ПРОФІЛАКТИКА
 14. Види підрозділів, що виконують оперативно-розшукову діяльність
 15. Е.О. Дідоренка. Негласні слідчі (розшукові) дії та особливості їх проведення оперативними підрозділами органів внутрішніх справ: навчально-практичний посібник / Б.І. Бараненко, О.Б, Бочковий, К.А. Гусєва та ш. ; MBC України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім,. - Луганськ : РБВ ЛДУВС їм. Е.О. Дідоренка,2014. - 416 с., 2014
 16. ТЕМА 3 Характеристика оперативно-розшукового закону
 17. ТЕМА 11. Сутність і значення оперативно-розшукових заходів
 18. 7.3. Прокурорський нагляд за оперативно-розшуковою діяльністю
 19. 2.1. ПОНЯТТЯ, СИСТЕМА ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИХ ЗАХОДІВ
 20. Права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Информационное право - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правоведение - Предпринимательское право - Прокурорский надзор - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Экологическое право - Юридическая психология -