<<

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р., №254к/96-ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – №30. – Ст. 141.

2. Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Про стан дотримання конституційних гарантій трудових прав громадян": Постанова Верховної Ради України від 15.01.2009 р., №892-VI // Голос України.

– 2009. – №12.

3. Венедіктов В.С. Сучасний стан розвитку трудового права та законодавства України: проблеми кодифікації // Кодифікація трудового законодавства України: стан та перспективи: Матер. наук.-практ. конф.; 25-26 червня 2004 р. / За заг. ред. В.С. Венедиктова. – Харків: Нац. ун-т внутр. справ, 2004. – С. 5 – 16.

4. Гетьманцева Н.Д. Особливості правового регулювання праці в нових умовах господарювання // Актуальні проблеми науки трудового права в сучасних умовах ринкової економіки: Матер. наук.-практ. конф.; 19-20 трав. 2003 р. / За ред. В.С. Венедиктова. – Х.: Нац. ун-т внутр. справ, 2003. – С. 106 – 110.

5. Стефанюк В.С. Реформування судової влади як передумова запровадження адміністративної юстиції в Україні // Верховний Суд України: історія і сьогодення, портрети й події. – К.: Вид. Дім „Ін Юре”, 2001. – С. 20 – 34.

6. Про стан здійснення судочинства у 2007 році та завдання на 2008 рік: Постанова Президії Верховного Суду України, президії Ради суддів України та колегії Державної судової адміністрації України від 18.04.2008 р. [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.

7. Ярошенко О.М. Джерела трудового права України: Дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.05 / Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – 476 с.

8. Шкрум О. Важкий шлях до виконання рішень Євросуду // Правовий тиждень. – 2008. – №26(99). – С. 12.

9. Рішення у справі „Щербаков проти України” // Юридичний вісник України. – 2005. – №25.

– С. 28 – 30.

10. Толкунова В.Н. Трудовое право: Курс лекций. – М.: 000 „ТК Велби”, 2002. – 320 с.

11. Морейн И.Б Основные проблемы правового регулирования отношений, связанных с разбирательством трудовых споров в СССР: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.713 / Всесоюзный НИИ советского законодательства. – М., 1968. – 38 с.

12. Гусов К.Н., Толкунова В.Н. Трудовое право России: Учебник. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2003. – 496 с.

13. Прилипко С.М., Ярошенко О.М. Трудове право України: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Харків: Вид-во "ФІНН", 2009. – 728 с.

14. Куренной А.М. Трудовое право: на пути к рынку. – М.: Дело, 1997. – 368 с.

15. Обушенко О.М. Особливості вирішення службово-трудових спорів та правового захисту працівників органів внутрішніх справ України: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.05 / Нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2002. – 17 с.

16. Кодекс законів про працю України: Затверджено Законом Української РСР від 10.12.1971 р., №322-VIII // Відом. Верхов. Ради Української РСР. – 1971. – №50 (Додаток). – Ст. 375.

17. Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): Закон України від 03.03.1998 р., №137/98-ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1998. – №34. – Ст. 227.

18. Прокопенко В.І. Трудове право України: Підручник. – X.: Фірма „Консум”, 1998. – 480 с.

19. Скобелкин В.Н. Обеспечение трудовых прав рабочих и служащих: Нормы и правоотношения. – М.: Юрид. лит., 1982. – 168 с.

20. Юсупов Д.З. Если возник трудовой спор. – Уфа: БКИ, 1988. – 112 с.

21. Чанышева Г.И., Болотина Н.Б. Трудовое право Украины: Учебник. – Х.: Одиссей, 2001. – 512 с.

22. Трудове право України: Навч. посіб. / За ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2003. – 536 с.

23. Бурак В.Я. Поняття та види трудових спорів // Вісн. Львівського ун-ту. Серія юрид. Вип. 36: Зб. наук. пр. – Л.: ЛДУ, 2001. – C. 120 – 124.

24. Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю. Шведовой. – 20-е изд. стереотип.

– М.: Рус. яв, 1988. – 750 с.

25. Большая Советская Энциклопедия. – 2-е изд.: Большая советская энциклопедия [Том 22] Коллиматор – Коржинцы / Ред. кол.: С.И. Вавилов (гл. ред.) и др. – М., 1953. – 628 с.

26. Ложкин Г.В., Повякель Н.И. Практическая психология конфликта: Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2000. – 256 с.

27. Ващенко И.В., Белавина Т.И. Основы конфликтологии: Учеб. пособие. – Харьков: РИП „Оригинал”, 1997. – 236 с.

28. Основы конфликтологии: Учеб. пособие / А.В. Дмитриев, Ю.Г. Запрудский, В.П. Казимирчук, В.Н. Кудрявцев; Под ред. В.Н. Кудрявцева. – М.: Юристъ, 1997. – 200 с.

29. Данакин Н.С., Дятченко Л.Я., Сперанский В.И. Конфликты и технологии их предупреждения. – Белгород: Центр социальных технологий, 1995. - 317 с.

30. Петрицкий В.А. К теории управления конфликтной ситуацией // Управление нравственным воспитанием в трудовом коллективе: Союз теории и практики. – Тюмень, 1982. – 234 с.

31. Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридическая энцилопедия / Под общ. ред. М.Ю. Тихомирова. – 4-е изд. – М.: Юринформцентр, 2000. – 526 с.

32. Комаренко А.М. До поняття трудових конфліктів // Право України. – 2000. – №5. – С. 85 – 89.

33. Толкунова В.Н., Гусов К.Н. Трудовое право России: Учебное пособие. – М.: Юрист, 1996. – 448 с.

34. Акопова Е.М., Яремина С.Н. Договоры о труде. – Р/наД.: Фенікс, 1995. – 464 с.

35. Куренной А.М., Миронов В.И. Практический комментарий к законодательству о трудовых спорах. – М.: Дело, 1997. – 384 с.

36. Лазор В.В. Поняття трудових спорів, конфліктів та їх позовний і непозовний характер // Право України – 2002. – №7. – С. 90 – 95.

37. Лазор В.В. Проблеми правового регулювання трудових спорів і конфліктів за умов формування ринкових відносин в Україні: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.05 / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К., 2005. – 43 с.

38. Сыроватская Л.А. Трудовое право. – М.: Юристъ, 1999. – 312 с.

39. Толкунова В.Н. Трудовые споры и порядок их разрешения: Учеб. пособие.

– 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 1996. – 208 с.

40. О порядке разрешения коллективных трудовых споров: Закон Российской Федерации от 20.10.1995 г., №175-ФЗ // Сборник Законодательства РФ. – 1995. – №48. – Ст. 4557.

41. О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, признании не действующими на территории Российской Федерации некоторых нормативных правовых актов СССР и утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации: Закон Российской Федерации от 16.06.2006 г., №90-ФЗ // Сборник Законодательства РФ. – 2006. – №27. – Ст. 2878.

42. Язык закона / Под ред. А.С. Пиголкина.– М.: Юридическое издательство, 1990. – 192 с.

43. Савченко А.А. и др. Трудовое право: альбом схем: Учеб. пособие. – Х.: Изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 2003. – 134 с.

44. Кириллов В.И., Старченко А.А. Логика: Учебник. – М.: Высш. шк., 1982.– 262 с.

45. Голенко Е.Н., Ковалев В.И. Трудовое право: Вопросы и ответы. - М.: Юриспруденция, 2000. – 192 с.

46. Смолярчук В.И. Законодательство о трудовых спорах. Процессуальные гарантии охраны трудовых прав рабочих и служащих. – М.: Юрид. лит., 1966. – 228 с.

47. Грузінова Л.П. Трудові спори: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2002. – 104 с.

48. Кондратьев А.А. Гарантии охраны трудовых прав рабочих и служащих / Автореф. дис. …канд.юрид.наук: 12.00.05 / Высшая школа профсоюзного движения ВЦСПС им. Н.М. Шверника. – М., 1985. – 25 с.

49. Димитрова П.И. Правовое регулирование порядка рассмотрения трудовых споров в НРБ: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.05 / Высшая школа профсоюзного движения ВЦСПС им. Н.М. Шверника. – М., 1983. – 22 с.

50. Лазор В.В. Проблеми правового регулювання трудових спорів і конфліктів за умов формування ринкових відносин в Україні: Дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.05 / Східноукраїнський національний університет ім. В.І. Даля. – К., 2005. – 449 с.

51. Запара С.І. Удосконалення процедури вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) примирними органами в Україні. // Автореф. дис. канд. юрид. наук. – К., 2005. – 22 с.

52. Александров Н.Г. Трудовое правоотношение. – М.: Юриздат., 1948. – 412 с.

53. Братусь С.Н. Предмет и система гражданского права. – М.: Юрид.лит., 1963. – 197 с.

54. Карпушин М.П. Социалистическое трудовое правоотношение. – М.: Госюриздат, 1958. – 184 с.

55. Петров Г.И. Социальные управленческие отношения // Правоведение. – 1972. – №6. – С. 56 – 59.

56. Венедиктов В.С. Трудовое право Украины: Учебное пособие. – Х.: Консум, 2004. – 305 с.

57. Общая теория права и государства / Под ред. В.В. Лазарева. – М: Юрид. лит., 2001. – 520 с.

58. Советское трудовое право / Под ред. А.С. Пашкова, О.В. Смирнова – М.: Юрид. лит, 1982. – 504 с.

59. Бердычевский В.С., Акопов Д.Р., Сулейманова Г.В. Трудовое право: Учебное пособие / Отв. ред. В.С. Бердычевский. – Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 512 с.

60. Про зайнятість населення: Закон України від 01.03.1991 р., №803-ХІІ // Відом. Верхов. Ради України. – 1991. – №14. – Ст. 170.

61. Проект Трудового кодексу України (реєстраційний №1108, текст законопроекту до другого читання 2 жовтня 2008 р.) [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.

62. Гуторов В А. Античная социальная утопия. Вопросы истории и теории. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1989. – 288 с.

63. Аристотель. Сочинения: В 4-х т.: Пер. с древнегреч. – М.: Мысль, 1984. – Т. 4. – 830 с.

64. Томас Гоббс. Избранные произведения: В 2-х т. – М.: Мысль, 1966. – Т. 2. – 752 с.

65. Бэкон Ф. Сочинения: В 2-х т. – М.: Мысль, 1979. – Т. 2. – 582 с.

66. Ващенко І.В. та ін. Загальна конфліктологія: Навч. посібник / Під заг. ред. Ващенко І.В., Гіренка С.П. – 2-е вид., доп. – Х.: Оригінал, 2001. – 384 с.

67. Зеркин Д.П. Основы конфликтологии.: Курс лекций. – Ростов-н/Д: „Фенікс”, 1998. – 480 с.

68. Запрудский Ю.Г. Социальный конфликт. Политологический анализ. – Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского университета, 1992. – 245 с.

69. Колосов В.К Трудовые споры: Сравочное пособие. – М.: Профиздат, 1986. – 183 с.

70. Юридичний вісник України. – 2004. – №42. – С. 30 – 31.

71. Обушенко О.М. Особливості вирішення службово-трудових спорів та правового захисту працівників ОВС України: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2002. – 215 с.

72. Злобіна О.Х. Характеристика експертами головних причин та умов виникнення колективних трудових спорів на рівні підприємства та галузі // Бюлетень Національної служби посередництва і примирення. – 2002. - № 1. – С. 34-39.

73. Теория государства и права / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. – М.: Юрист, 1997. – 672 с.

74. Зивс С.Л. Источники права. – М.: Наука, 1981. – 240 с.

75. Назаренко Є.В. Теоретичні та прикладні питання регулювання нормотворчості: Основні засади проекту закону «Про закони і законодавчу діяльність» // Вісник програми сприяння парламентові України. – 1997. – №6. – С. 16 – 25.

76. Керимов Д.А. Методология права (предмет, функции, проблемы философии права). – М.: Аванта+, 2000. – 560 с.

77. Лисенкова О. Законодавство України: необхідне нормативне визначення поняття // Право України. – 1999. – №11. – С. 93 – 97.

78. Погребняк С.П. Про сучасні підходи щодо визначення поняття “законодавство” // Сучасні проблеми юридичної науки і правозастосовчої діяльності: Тези доп. та наук. повідом. учасників наук. конф. молодих учених (м. Харків, 20-21 грудня 2001 р.) / За ред. М.І. Панова. – Х.: НЮАУ, 2002. – С. 3 – 5.

79. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов и факультетов / Под ред. В.М. Корельского, В.Д. Перевалова. – М.: НОРМА-ИНФРА М, 1998. – 570 с.

80. Головатий С. Нова Конституція України та подальший кодифікаційний процес // Українське право. – 1997. – С. 10 – 14.

81. Бобровник С.В., Богінич О.Л. Система законодавства України: актуальні проблеми та перспективи розвитку. – К.: Наук. думка, 1994. – 421 с.

82. Комаров С.А. Общая теория государства и права: Учебник. – Х.: Одиссей. 2000. – 384 с.

83. Скакун О.Ф. Теория государства и права. – Х.: Консум, 2000. – 704 с.

84. Бобылев А.И. Современное толкование системы права и системы законодательства // Государство и право. – 1998. – №2. – С. 22 – 27.

85. Система советского законодательства / Под ред. И.С. Самощенко. – М.: Юрид. лит., 1980. – 326 с.

86. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Київської міської ради професійних спілок щодо офіційного тлумачення ч.3 ст.21 Кодексу законів про працю України (справа про тлумачення терміну “законодавство”) від 9.07.1998 р., №12-рп/98 // Офіційний вісник України. – 1998. – №32. – Ст. 1209.

87. Колодій А.М., Копейчиков В.В., Лисенкова С.Л. Загальна теорія держави і права. – К.: Юринком, 1997. – 320 с.

88. Проблемы теории государства и права / Под ред. С.С. Алексеева. – М.: Юрид. лит., 1987. – 446 с.

89. Тихомиров Ю.А. Механизм реализации законов // Законы области как субъекта Российской Федерации. – Воронеж, 1996. – С. 150 – 151.

90. Правила оформлення проектів законів та основні вимоги законодавчої техніки (Методичні рекомендації): Правила Апарат Верховної Ради України від 01.06.2006 р. [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.

91. Российское законодательство: проблемы и перспективы / Под ред. Л.А. Окунькова, Ю.П. Орловского, Ю.А. Тихомирова. – М.: Издательство БЕК, 1995. – 478 с.

92. Дутка Г.І. Закон у системі нормативно-правових актів України: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К., 2003. – 20 с.

93. Про затвердження Положення про порядок формування і затвердження вимог найманих працівників, профспілок: Наказ Національної служби посередництва і примирення від 07.07.2008 р., №84 [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.

94. Про затвердження Положення про порядок проведення примирних процедур по вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів): Наказ Національної служби посередництва і примирення від 24.04.2001 р., №92 [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.

95. Про затвердження Положення про арбітра: Наказ Національної служби посередництва і примирення від 18.11.2008 р., №132 [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.

96. Про затвердження Положення про порядок здійснення Національною службою посередництва і примирення запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів): Наказ Національної служби посередництва і примирення від 12.06.2001 р., №115 [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.

97. Про затвердження Положення про порядок проведення страйку як крайнього засобу вирішення колективного трудового спору (конфлікту) та примирних процедур під час страйку: Наказ Національної служби посередництва і примирення від 18.11.2008 р., №131 [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.

98. Про практику розгляду судами трудових спорів: постанова Пленуму Верховного Суду України від 06.11.1992 р., №9 // Бюл. зак-ва і юрид. практики України. – 2006. – №2.

99. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: постанова Пленуму Верховного Суду України від 01.11.1996 р., №9 // Бюл. зак-ва і юрид. практики України. – 2004. – №5.

100. Котюк І., Котюк О. Етимологічні та онтологічні аспекти проблеми систематизації правових актів // Право України. – 2000. – №8. – С. 112 – 115.

101. Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівниками: постанова Пленуму Верховного Суду України від 29.12.1992 р., №14 // Трудове право України: Зб. нормативно-правових актів // Упоряд. П.А. Бущенко, І.А. Вєтухова. – Х.: Вид. друге доповн. та переробл. – Консум, 2002. – С. 211 – 223.

102. Жигалкін П.І., Прилипко С.М., Ярошенко О.М. Судова практика та її значення для регулювання відносин у сфері праці. – Х.: Вид-во ПП "ФІНН", 2008. – 544 с.

103. Про відпустки: Закон України від 15.11.1996 р., №504/96-ВР // Відомості Верхов. Ради України. – 1997. – №2. – Ст. 4.

104. Про охорону праці: Закон України від 14.10.1992 р., №2694-XII // Відом. Верхов. Ради України. – 1992. – №49. – Ст. 668.

105. Про оплату праці: Закон України від 24.03.1995 р., №108/95-ВР // Відомості Верхов. Ради України. – 1995. – №17. – Ст. 121.

106. Про колективні договори і угоди: Закон України від 01.07.1993 р., №3356-XII // Відом. Верхов. Ради України. – 1993. – №36. – Ст. 361.

107. Протасов В.Н. Теория права и государства. Проблемы теории права и государства. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт-М, 2001. – 346 с.

108. Хропанюк В.Н. Теория государства и права: Учебное пособие для высших учебных заведений / Под ред. В.Г. Стрекозова. – М., 1995. – 384 с.

109. Алексеев С.С. Основы теории государства и права. – Москва: Юрид. лит., 1971. – 408 с.

110. Загальна теорія держави і права / За редакцією В.В. Копєйчикова. – К.: Юрінком, 1997. – 584 с.

111. Общая теория государства и права. Академический курс в 3-х томах. Изд. 2-е. – Отв. ред. М.Н. Марченко. – Т.2. – М.: ИКД “Зерцало – М”, 2001. – 528 с.

112. Сырых В.М. Теория государства и права: Учебник. – Москва: Юридический Дом «Юстицинформ», 2001. – 592с.

113. Горшенин К.П. Кодификация законодательства о труде. Теоретические вопросы. – М., 1967. – 224 с.

114. Симорот З.К., Монастырский Е.А. Проблемы кодификации законодательства Союза ССР и союзных республик о труде. – К.: Наукова думка, 1977. – 299 с.

115. Ярошенко О.М. Теоретичні та практичні проблеми джерел трудового права України. – Х.: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2006. – 456 с.

116. Силин Л.А. Формы и методы разрешения трудовых споров и конфликтов в зарубежных странах // Труд за рубежом. – 1993. – №1. – С. 43 – 58.

117. Legislative Series. 1977. – Bel. 1. ILO, Geneva, 1978.

118. Шютте Г.Г. Практика разрешения трудовых споров и конфликтов в ФРГ // Труд за рубежом. – 1993. – №1. – С. 78 – 88.

119. Киселев И. Я. Трудовые конфликты в капиталистическом обществе. – М.: Наука, 1978. – 238 с.

120. СССР – Англия: Юстиция и сравнительное правоведение: Материалы советско-английского симпозиума /Академия наук СССР. Институт государства и права; Ред. кол.: В.М. Савицкий (отв. ред.) и др. – М., 1986. – 168 с.

121. Матросова Т.Н. Коллективно-договорные отношения и регулирование трудовых конфликтов в Японии // Труд за рубежом. – 1993. – №1. – С. 64 – 78.

122. Joint Labour-management Consultation System Its Features and Status Japan Productivity Center. Tokyo, n. a.

123. Intеrnational Labour Review №6. 1980. ILО. Geneva. 1980.

124. Basic agreements, and joint statements on labour-management relations Labour-Management Relations Series. №38. ILO. Geneva. 1971.

125. Legislative Series. USA 2. ILO. Geneva. 1947.

126. Александров М.А. О праве на забастовку в жизненно важных отраслях и службах зарубежных стран // Труд за рубежом. – 1993. – №1. – С. 35 – 43.

127. Documents de droit social. 1990/2. BIT. Geneva.

128. Labour Law Documents. 1991/2. ILO. Geneva.

129. Рочко А.В. Регулирование забастовочной деятельности во Франции // Труд за рубежом. – 1993. – №1. – С. 89 – 95.

130. Liaisons sociales. Doc. 1990. №96. 1990. №23. 1990. №91.

131. Liaisons sociales. 1990. №10666. P. 90 – 92.

132. Свердлык Г.А. Принципы советского гражданского права. – Красноярск: Изд-во Красноярского ун-та, 1985. – 199 с.

133. Краткий этимологический словарь русского языка: Пособие для учителя / Под ред. С.Г. Бархударова. – М.: Просвещение. 1971. – 542 с.

134. Новий тлумачний словник української мови: у чотирьох томах. – Т. 3. – К.: Видав. "Аконіт", 2000. – 987 с.

135. Советский энциклопедический словарь. – М.: Сов. Энциклопедия, 1983. – 1600 с.

136. Колодій А.М. Конституція і розвиток принципів права України (методологічні питання): Дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.01; 12.00.02 / Нац. акад. внутр. справ України. – К., 1998. – 382 с.

137. Явич Л.С. Общая теория права. – Ленинград: Из-во Ленинградского ун-та, 1976. – 289 с.

138. Теория государства и права: Учебник / Под ред. В.М. Корельского и В.Д. Перевалова. – 2-е изд., изм. и доп. – М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА – ИНФРА • М), 2002. – 616 с.

139. Колодій А.М. Принципи права України. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 205 с.

140. Алексеев С.С. Теория права. – М.: БЕК, 1994. – 224 с.

141. Курс международного права. – В 7 т.: Т.2. Основные принципы международного права / Г.В. Игнатенко, В.А. Карташкин, Б.М. Клименко и др. – М.: Наука, 1989. – 240 с.

142. Фулей Т.І. Сучасні загальнолюдські принципи права та проблеми їх впровадження в Україні: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – К., 2003. – 253 с.

143. Явич Л.С. Право развитого социалистического общества: сущность и принципы. – М.: Юрид. лит., 1978. – 224 с.

144. Хропанюк В.Н. Теория государства и права / Под ред. В.Г. Стрекозова. – М.: Интерстиль, 2000. – 377 с.

145. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2001. –776 с.

146. Загальна теорія держави і права / За ред. М.В. Цвіка, В.Д. Ткаченка, О.В. Петришина. – Х.: Право, 2002. – 428 с.

147. Трудовое право: Учебник // Отв. ред. О.В. Смирнов. – М.: „Статус ЛТД+”, 1996. – 484 с.

148. Трудовое право в вопросах и ответах: Учебно-справочное пособие / Под ред. Жернакова В.В. – Х.: „Одиссей”, 2000. – 624 с.

149. Монтескье Ш. О духе законов. – М.: Мысль, 1968. – 672 с.

150. Коркунов Н.М. Указъ и законъ: Исследование. – СПб.: Типография М.М. Стасюлевича, 1894. – 408 с.

151. Битяк Ю.П., Зуй В.В. Адміністративне право (Загальна частина): Конспект лекцій. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 1996. – 158 с.

152. Коваль Л.В. Адміністративне право України. – К.: Основи, 1994. – 154 с.

153. Гаращук В.М. Сутність, принципи та гарантії законності // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2000. – Вип. 42. –С. 106 – 112.

154. Кодекс адміністративного судочинства України: Закону України від 06.07.2005 р., №2747-IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2005. – №35 – 36, 37. – Ст. 446.

155. Гражданский процесс: Учебник / Под ред. М.К. Треушникова. – 2-е изд. испр. и доп. – М.: Издательство «Спарк», Юридическое бюро «Городец», 1998. – 544 с.

156. Спір про зобов'язання укласти трудовий договір: Ухвала судової колегії в цивільних справах Верховного Суду України від 19.04.2000 р. [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.

157. Про затвердження Положення про трудовий арбітраж: Наказ Національної служби посередництва і примирення від 18.11.2008 р., №135 [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.

158. Гражданский процесс: Учебник / Под ред. В.А. Мусина, Н.А. Чечиной, Д.М. Чечота. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ПРОСПЕКТ, 1998. – 472 с.

159. Щодо перевищення розумних строків розгляду справ: Лист Верхов. Суду від 25.051.2006 р. // Вісн. Верхов. Суду України. – 2006. – №3. – С. 3, 4.

160. Гражданский процесс России: Учебник / Под ред. М.А. Викут. – М.: Юристъ, 2004. – 459 с.

161. Гражданское процессуальное право: Учебник / С.А. Алехина, В.В. Блажеев и др.; Под ред. М.С. Шакарян. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. – 584 с.

162. Власов А.А. Гражданское процессуальное право: Учебник. – М.: ТК Велби, 2003. – 432 с.

163. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю / Стичинський Б.С.,Зуб І.В., Ротань В.Г. – К.: АСК, 2002. – 1024 с.

164. Спір про поновлення на роботі: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15.10.1993 р. // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1995. – №3.

165. Лазор В.В. Влияние рыночных отношений на развитие новых подходов в деятельности комиссии по трудовым спорам // Актуальні проблеми науки трудового права в сучасних умовах ринкової економіки: Матеріали науково-практичної конференції; м. Сімферополь, 19-20 травня 2003 р. / За ред. проф. В.С.Венедиктова. – Харків: Нац. ун-т внутр. справ, 2003. – 248 с.

166. Яресько А. Доцільність функціонування комісій з трудових спорів // Право України. – 1998. – №4. – С. 53 – 55.

167. Про судоустрій України: Закон України від 07.02.2002 р. №3018-III // Відом. Верхов. Ради України. – 2002. – №27 – 28. – Ст. 180.

168. Сажнєв І.В. Удосконалення діяльності судових органів як суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави/ Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навч. посібн./ За заг. ред. Я. Кондратьєва; Кер. авт. кол. В. Ковальский. – К., 2002. – 320 с.

169. Про незалежність судової влади: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 13.06.2007 р., №8 // Вісник Верховного Суду України. – 2007. – №6.

170. Про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням Червонця Валерія Павловича про офіційне тлумачення статті 43 Конституції України, статті 1 Перехідних положень Конституції України, статті 234 Кодексу законів про працю України та статті 11 Цивільного процесуального кодексу України: Ухвала Конституційного Суду України від 08.05.1997 р., №12-з [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.

171. Лазор В.В. Судове вирішення індивідуальних трудових спорів: шляхи вдосконалення // Право України. – 2003. – №7. – С. 53 – 55.

172. Штефан М.Й. Цивільний процес. – Вид. 2-ге, перероб. та доп., К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2001. – 456 с.

173. Цивільно-процесуальний кодекс України: Закон України від 18.03.2004 р., №1618-IV / Відом. Верхов. Ради України. – 2004. – №40 – 41, 42. – Ст. 492.

174. Бойко В.Ф. Права і свободи людини – під надійний судовий захист // Вісник Верховного Суду України. – 1999. – №6. – С. 2 – 7.

175. Бойко В.Ф. Становлення незалежного суду – гарантія демократії в державі // Правова держава. – К.: Ін Юре, 1999. – Вип. 10. – С. 88 – 96.

176. Смородинський В.С. Посилення незалежності судової влади як важливий напрям демократизації українського суспільства / Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навч. посібн. / За заг. ред. Я. Кондратьєва; Кер. авт. кол. В. Ковальский. – К., 2002. – 320 с.

177. Рекомендації МОП №92 „Щодо добровільного примирення та арбітражу (1951р.) // Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці 1919 – 1964, Т. I, Міжнародне бюро праці, Женева. – 678 с.

178. Про затвердження Положення про посередника: Наказ Національної служби посередництва і примирення від 18.11.2008 р., №133 [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.

179. Положення про Національну службу посередництва і примирення: затв. Указом Президента України від 17.11.1998 р., №1258/98 // Офіц. вісн. України. – 1998. – №46. – Ст. 1684.

180. Мазур В.Ф. Правова обізнаність головний чинник цивілізованого вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) // Бюлетень Національної служби посередництва і примирення. – 2004. – №5. – С. 48 – 51.

181. Шойлиця Р. Вдосконалити роботу примирних органів // Бюлетень Національної служби посередництва і примирення. – 2004. – №6. – С. 52, 53.

182. Беззубко Л. Трудові арбітри про основні проблеми колективних трудових спорів // Бюлетень Національної служби посередництва і примирення. – 2004. – №3. – 48 – 51.

183. Швець Н.М. Право на страйк та умови його реалізації: Монографія. – Х.: Право, 2009. – 224 с.

184. Рекомендація МОП №83 „Щодо організації служби зайнятості” (1948 р.) // Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці 1919 – 1964, Т. I, Міжнародне бюро праці, Женева – 678 с.

185. Международное право в документах: Учебное пособие // Сост. Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. – 2-е изд., перераб. и дополненное. – М.: ИНФРА – М., 1997. – 696 с.

186. Действующее международное право. В 3-х томах // Составители Ю.М. Колосов и Э.С. Кривчикова. – Т. 2. – М.: Изд-во Московского независимого института международного права, 1999. – 832 с.

187. Жернигон Б., Одеро А., Гвидо Г. Принципы МОТ, касающиеся права на забастовку // Международный обзор труда. – Т. 137. – 1998. – №3 – 4. – С. 37 – 45.

<< |
Источник: Кабанець Вадим Олексійович. Теоретичні аспекти удосконалення інституту трудових спорів в Україні. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. ХАРКІВ-2009. 2009

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 1. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 2. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 3. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 4. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 5. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 6. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 7. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 8. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 9. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 10. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 11. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 12. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Информационное право - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правоведение - Предпринимательское право - Прокурорский надзор - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Экологическое право - Юридическая психология -