Надія Романівна Темірова. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ЕВОЛЮЦІЯ ПОМІЩИЦТВА УКРАЇНИ в 1861-1917 рр. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук. Київ - 2003. 2003

Спеціальність 07.00.01 – Історія України Науковий консультант – доктор історичних наук, професор, академік НАН України В.М.Литвин

|
Розділ І
МЕТОДОЛОГІЯ, СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ТА ДЖЕРЕЛА ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ
РОЗДІЛ ІІ
ПоміщиЦТВО як соціально-економічний тип
РОЗДІЛ ІІІ
ЗЕМЕЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ПОМІЩИЦТВА
РОЗДІЛ ІV
ОрганізаціЯ ПОМІЩИЦЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
РОЗДІЛ V
ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОМІЩИКІВ
Додаток Г
Зразки діловодчої документації поміщицьких маєтків
Додаток Д
Зразок банківського опису маєтків

Книги и учебники по дисциплине История Украины: